مقاله ها و پایان نامه ها  میتونم کسب رقابتی بازار استراتژی ـ

استراتژی کسب و کار بر بهبود موقعیت رقابتی محصولات یک شرکت یا یک واحد تجاری ( کالایا خدمات ) دریک صنعت یا یک بخش بازار خاص تاکید می کند . استراتژی کسب و کار نشان می دهد که یک شرکت چطور باید با یک صنعت خاص رقابت یا همکاری کند . باید توجه داشت که به لحاظ نزدیکی و شباهت سطح کل شرکت وسطح کسب کار ، ممکن است برخی از استراتژی های آنها مشابه باشند . استراتژی های سطح کسب و کار عبارتند از : استراتژی های توسعه ، استراتژی های رقابتی ، استراتژی های همکاری یا ائتلاف های استراتژیک .

 

4ـ 2 ـ 1 ـ استراتژی های توسعه

در طراحی استراتژی های توسعه برای یک فعالیت تجاری منفرد ، مدیران بایستی تصمیم بگیرند که منابع را به کجا اختصاص دهند ؟ چگونه حوزه کارخود ( محصولات ، بازارها ، نقش های وظیفه ای و فعالیتهای تبدیل منابع ) را در صورت نیاز  اصلاح کنند ، به طور کلی کسب رشد در کارهای منفرد ممکن است از طریق  استراتژی های داخلی یا خارجی صورت پذیرد . استراتژی های توسعه داخلی عبارتنداز : نفوذ در بازار ، توسعه بازار و توسعه محصول ، استراتژی های توسعه خارجی عبارتند از ادغام افقی و پیمان های استراتژیک .

 

4 ـ 2 ـ 2 ـ استراتژی های رقابتی

استراتژی کسب و کار میتواند رقابتی ( مبارزه با تمام رقبا برای کسب مزیت ) باشد و نشان دهد که یک شرکت چطور باید در یک صنعت خاص رقابت کند . استراتژی رقابتی ، موقعیتی قابل دفاع در یک صنعت ایجاد می کند به نحوی که شرکت میتواند بر رقبای خود غلبه کند .

مایکل پورتر برای غلبه بردیگرشرکتهای رقیب موجود دریک صنعت ، دو استراتژی رقابتی ژنریک یا عمومی را پیشنهاد می کند استراتژی هزینه کمتر و استراتژی تمایز محصول . از این جهت این استراتژی ها را عمومی
می گویند که هر شرکت تجاری از هرنوع و اندازه ای که باشند حتی سازمانهای غیر انتفاعی ممکن است از این استراتژی ها استفاده کنند .

 

ترکیب دو نوع بازار هدف با دو استراتژی رقابتی مذکور ، به چهار نوع استراتژی عمومی منجر می شود که در نمودار
1 ـ 4 نمایش داده شده است .

 

وقتی که بازار هدف در هر دو استراتژی تمایز و هزینه کم تر ، گسترده تر باشد ، این دو استراتژی  را استراتژی های رهبری هزینه و تمایز می نامند . وقتی که دو استراتژی مذکور روی یک بخش بازار متمرکز می شوند ( بازار محدود ) آن دو را تمرکز بر تمایز ( تمایز محور) وتمرکز برهزینه ( هزینه محور) می نامند .

 

4 ـ 2 ـ 3 ـ استراتژی های مشارکتی

     استـــراتژی کسب و کار میتواند مشارکتی ( همکاری با یک یا چند رقیب برای کسب مزیت علیه سایر رقبا ) بوده و نشان می دهد که یک شرکت چطور باید در یک صنعت خاص همکاری کند . از استراتژی های رقابتی برای کسب مزیت رقابتی دریک صنعت ، از طریق مبارزه با دیگر شرکتها ، استفاده می شود . البته این استراتژی ها ، تنها گزینه موجود فرآوری یک شرکت یا واحد تجاری برای رقابتی موفق دریک صنعت نیستند . استراتژی های مشارکتی ، آن دسته از استراتژی هایی هستند که برای کسب مزیت رقابتی دریک صنعتی از طریق همکاری، ونه مبارزه با شرکتهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند  به غیر از تبانی میان رقبا ، که غیرقانونی است ، نوع اصلی استراتژی مشارکتی ، ائتلاف استراتژیک می باشد .

   ائتلاف استراتژیک عبارت است از مشارکت دو یا چند شرکت یا واحد تجاری که اهداف استراتژیک مهمی را بطور مشترک دنبال می کنند و همه آنها از این مشارکت سود می برند . دردنیای تجارت امروز ، ائتلاف میان شرکتها یا واحدهای تجاری ، متداول و مرسوم شده است . برخی ائتلاف ها بسیار کوتاه مدت اند و تنها تا زمانی دوام دارند که یکی از شرکابتواند جای پایی در بازار جدید پیدا کند . ائتلاف های دیگر ، عمر بیشتری دارند و ممکن است مقدمه ای باشند بر ادغام کامل میان شرکتها یا دو شرکت تشکیل دهنده ائتلاف .

شرکتها یا واحدهای تجاری ممکن است بنا به دلایل مختلفی یک ائتلاف استراتژیک تشکیل دهند ، از جمله کسب تکنولوژی یا قابلیتهای تولیدی و دسترسی به بازارهای خاص ، کاهش ریسک سیاسی یا مالی و کسب مزیت رقابتی

ائتلاف استراتژیک بین شرکتها و واحدهای تجاری ممکن است خیلی عمیق و مستحکم یا ضعیف و شکننده باشد . انواع ائتلاف ها عبارتند از :کنسرسیوم های خدمات متقابل ، شرکتهای مختلط ، توافق برسر اعطای امتیاز ساخت و مشارکت زنجیره ـ ارزش .

 


اعطای مجوز ساخت یا فروش

این توافق ، موافقتنامه ای است بین شرکت مجوزدهنده و شرکت تحت لیسانس ، که براساس آن و با موافقت اجازه دهنده ، شرکت دوم میتواند محصولات شرکت اول را در کشور خود تولید کند یا به فروش برساند . شرکت مجوز گیرنده بعنوان پرداخت به شرکت مجوز دهنده تخصص فنی خود را دراختیار او می گذارد . این توافق استراتژی مفید و مناسبی است ، بخصوص اگر مارک یا نام تجاری مجوز دهنده درکشور مجوز گیرنده به خوبی جا افتاده باشد ، اما درعین حال ممکن است برای شرکت مجوزدهنده صرف نکند یا نتواند خود مستقیما” وارد بازار مجوز گیرنده شود . امادراین استراتژی ، همیشه این خطر وجود دارد که شرکت مجوز گیرنده شایستگی ها و توانایی های خود را تا آن جا توسعه دهد که بتواند جای شرکت مجوز دهنده را بگیرد و حتی رقیب او دراین صنعت شود . بنابراین ، شرکت نباید هرگز اجازه بهره برداری از شایستگی های بارز خود را حتی برای مدتی کوتاه دراختیار دیگران قرار دهند .

 

4 ـ 3 ـ استراتژی سطح وظیفه ای                                            

    استراتژی وظیفه ای نگرش مورد استفاده یک حوزه کاری برای کسب اهداف و استراتژی های کل شرکت و کسب و کار از طریق حداکثر کردن بهره وری منابع است . این استراتژی به توسعه وتقویت یک شایستگی بارز می پردازد تا بدینوسیله شرکت بتواند به مزیت رقابتی دست یابد . مثلا” همان طور که یک شرکت بزرگ چند واحد دارد که هر واحد استراتژی خود را دنبال می کند ، هر واحد تجاری خود نیز از مجموعه ای از بخشها تشکیل شده است که هریک از استراتژی کاری خاص خود پیروی می کند . جهت گیری استراتژی کاری توسط شرکت مادر تعیین می شود.

استراتژی های سطح وظیفه ای عبارتند از : استراتژی های بازاریابی، مالی ، تحقیق وتوسعه ، تولید وعملیات ، مدیریت منابع انسانی وسیستم های اطلاعاتی .

 

4 ـ 3 ـ 1 ـ استراتژی بازاریابی  

   استراتژی بازاریابی به مسایلی چون قیمت گذاری ، فروش وتوزیع یک محصول می پردازد ، یک شرکت با
بهره گیری از استراتژی توسعه بازار می تواند: 1- سهم بزرگی از بازار محصولات فعلی را از طریق اشباع بازار و نفوذ در بازار در اختیار خود بگیرد، 2- برای محصولات فعلی بازارهای جدید خلق کند. یک شرکت با بهره گیری از استراتژی توسعه محصول می تواند : 1 ـ برای بازارهای فعلی ، محصولات جدید طراحی و عرضه کند یا 2 ـ برای بازارهای جدید ، محصولات جدید معرفی کند .

استراتژی های بازاریابی دیگری نیز وجود دارد . مثلا” برای تبلیغات و پیشبرد، یک شرکت یا واحد تجاری میتواند بین استراتژی بازاریابی « فشار» یا « کشش »  یکی را انتخاب کند . دراستراتژی فشار از طریق افزایش عملیات پیشبرد فروش و تزریق محصول در سیستم توزیع سعی می شود تا فروش افزایش داده شود . در استراتژی کشش ، تبلیغات و آگهی های بازرگانی سبب افزایش فروش محصول می شوند .

دیگر استراتژی های بازاریابی به امور توزیع و قیمت گذاری می پردازند . یک شرکت هنگام قیمت گذاری میتواند یکی از دو استراتژی زیر را اجرا کند . برای شرکتهای پیشگام در معرفی محصول جدید ، استراتژی قیمت گذاری خامه
( بالاترین قیمت ) مناسب است . براساس این استراتژی ، وقتی محصول هنوز برای بازار جدید و تازه و تعداد رقبا محدود و اندک است ، قیمت زیادی برای آن تعیین می شود . در مقابل در قیمت گذاری نفوذ ، شرکت تلاش می کند بازار خود را توسعه بخشد و لذا از فرصت بهره برداری از منحنی تجربه استفاده می کند تا بتواند از طریق وضع قیمتهای پایین و سیطره بر صنعت سهم بازار بیشتری برای خود ایجاد کند . بسته به استراتژی ها و اهداف عملیاتی شرکت یا واحد تجاری ، هریک از این گزینه ها میتواند برای آن شرکت یا واحد تجاری مطلوب باشد. البته به احتمال زیاد یک شرکت با قیمت گذاری نفوذ می تواند در بلند مدت سود بیشتری بدست آورد.

 

نمونه هایی از کاره های سایت انجام میدم :

من میتونم برای وب سایت شما پست و مطلب تولید کنم، به شکلی که با اصول سئو مطابقت داشته باشه

من میتونم فالوور 100% تضمینی ایرانی و فعال اینستاگرام بدون نیاز به پسورد بهتون بدم

من میتونم 1000 ممبر تلگرام بیارم تضمین ریزش تا سه روز، تخفیف تا یکشنبه فقط 9 ت

من میتونم راه و چاه کار آفرینی موفق رو به شما یاد بدم ! من میتونم کسب درآمد از تلگرام و اینستاگرام بدون سرمایه رو بهت یاد بدم

من میتونم مشاور حرفه ای کسب و کار آنلاین شما باشم. مشاوره ایجاد و بهبود کسب و کار آنلاین

 

من میتونم راز های قدرتمند یک مدیر موفق را به شما یاد بدم 

 

من میتونم خدمت شما درآمدزایی از تخصص را بصورت کاملاً کاربردی آموزش بدهم

 

من میتونم برای سایتتون بازدیدکننده بیارم و اونهارو رو به خریدار و مشتری تبدیل کنم.

 

من میتونم 23 قسمت ویدئوی آموزش سئو سایت با زیر نویس فارسی به شما ارائه بدم

 

من میتونم با تصویر به شما یاد بدم که خیلی راحت پنجاه ممبر فیک به کانالتون اضافه کنید +هدیه

 

من میتونم واسه ایجاد یه کسب و کار نو و متفاوت اینترنتی بهتون ایده و بیزنس پلن ارائه بدم.

 

من میتونم به شما روش ساخت بی نهایت شماره مجازی و کسب درآمد از این شماره ها به شما یاد بدم

 

من میتونم تبلیغ عالی با هزینه خیلی پایین توی پیج 260k فالووری اینستاگرامم انجام بدم.

 

من میتونم در اینستاگرام فالوور ایرانی و خارجی بدون نیاز به پسورد و سرعت بالا بفرستم.

 

من میتونم لایک اینستاگرام 100% ایرانی به هر تعداد بهتون بدم

 

 

من میتونم تیزر موشن گرافیک و تبلیغاتی بسازم

 

من میتونم بگم چجوری روزانه 30000 بازدید به یک سایت بفرستید

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

مقاله ها و پایان نامه ها

لیزر موهای زائد بدن:معرفی و بررسی انواع دستگاه ها

انسان ها همواره از تمیزی لذت میبرند. بوی خوش و سیمای زیبا همیشه برای همگان لذت بخش بوده است. از زمان های گذشته تا به امروز روش های بسیار زیادی ابداع و امتحان شده است ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

آسان نشر ارائه دهنده خدمات مشاوره جهت چاپ و تولید مستقیم محصولات فرهنگی ایران در خارج از کشور و توزیع و انتشار جهانی آن

آسان نشر ارائه دهنده خدمات مشاوره جهت چاپ و تولید مستقیم محصولات فرهنگی اعم از کتاب، و دیگر آثار شنیداری و تصویری مذهبی ایران در خارج از کشور و توزیع و انتشار جهانی آن می ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق-تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین

  با وجود همه‎ی انتقاداتی که بیان شد، به دلیل فواید و کارکردهایی که برای تحلیل اقتصادی حقوق، متصور است هنوز هم مطالعات و مباحث این جریان فکری، بیشترین حجم مقالات و استنادات را در ادامه مطلب…

background