به نام خدا
پروژه کارآفرینی :
طرح توجیهی گاو داری شیری پنجاه راسی
استاد ارجمند :
جناب آقای نوری زاده
طراح :
ناصر قربانی
مقدمه :
شیر یکی از مواد غذائی با ارزش می باشد که در سلامت جامعه نقش مهمی ایفا می کند امروزه با توجه به بالا رفتن فرهنگ مصرف شیروفرا ورده های آن تولید این ماده غذائی از اهمیت بالائی بر حور دار می باشد در کشور ما ایران امروزه دامداری از لحاظ علمی پیشرفت زیادی داشته و عده زیادی از علاقه مندان به این حرفه روی آورده اند
موضوع طرح :
تکمیل وتجهیز وخرید دام یک واخد گاو شیری به ظرفیت پنجاه راس
موقعیت طرح :
حدود یازده کیلو متری جنوب غربی شهر فیروزه از توابع شهرستان نیشابور؛اراضی روستای احمدیه
منبع طرح:
شرکت تعاونی مهراب نیشابور
هدف از اجرای طرح:
تامین قسمتی از فراورده های دامی مورد نیازحامعه ؛ اشتغالزائی؛ وبا یک مدیریت علمی دارای سود آوری معقول
هزینه های طرح 1-هزینه های ثابت2-هزینه های جاری
شرح هزینه های ثابت
هزینه ساختمانی
ردیف شرح مساحت(مسقف) مساحت(غیرمسقف) ارزش واحد ارزش کل
1 اصطبل گاو شیری 250 – 500 125000
2 بهار بند ” – 500 150 75000
3 اصطبل تلیسه ها 63 – 500 31500
4 بها ربند ” – 126 150 18900
5 اصطبل گوساله ماده 25 – 500 12500
6 بهاربند ” ” – 50 150 7500
7 اصطبل گوساله نر 25 – 500 12500
8 بهاربند ” ” – 50 150 7500
9 اسطبل گوساله تا6 ماه 25 – 500 12500
10 بهاربند ” ” ” ” – 50 150 7500
11 زایشگاه 35 – 800 28000
12 بیمارستان 15 – 800 12000
13 انبار کنسانتره 60 – 450 27000
14 هانگار علوفه 100 – 300 30000
15 سیلو – 140 180 25200
16 اداری 30 – 1300 39000
17 مسکونی 50 – 850 42500
18 جایگاه دامپزشکی – 25 150 3750
19 شیر دوشی 70 – 900 63000
20 اتاق شیر سرد کن 21 – 1000 21000
21 اتاق انتظار 35 – 180 6300
22 جمع =SUM(ABOVE) 608150
هزینه ماشین الات وتجهیزات
ردیف شرح واحد تعداد ارزش واحد ارزش کل
1 ماشین سواری دستگاه 1 100000 100000
2 وانت حمل شیر ” 1 53000 53000
3 شیر دوش ” 1 250000 250000
4 شیر سرد کن ” 1 50000 50000
5 تانکر شیر عدد 2 20000 20000
6 بیدون عدد 5 500 2500
7 آبگرمکن دستگاه 1 1200 1200
8 منبع هوائی عدد 1 30000 30000
9 تانکر سوخت ” 1 3500 3500
10 سمپاش دستگاه 1 3400 3400
11 شعله افکن ” 1 3500 3500
12 باسکول ” 1 3300 3300
13 بخاری نفتی ” 2 500 1000
14 امتیاز برق انشعاب 1 40000 40000
15 جمع =SUM(ABOVE) 561400
هزینه خرید دام
ردیف شرح تعداد ارزش واحد ارزش کل
1 تلیسه 45 25000 1250000
2 جوانه بذری 1 20000 20000
3 جمع =SUM(ABOVE) 1270000
هزینه های جاری طرح
حقوق کارکنان
رذیف شرح تعداد حقوق ماهانه حقوق سالیانه
1 مدیر واحد 1 2400 28800
2 مدیر فنی 1 1700 20400
3 راننده 1 1300 15600
4 کارگر شیردوشی 2 1400 16800
5 گارگر ساذه 2 1100 13200
6 جمع =SUM(ABOVE) 94800
هزینه خوراک دام
ردیف شرح
سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
1 کنسانتره 228 410400 295 531000 295 531000 295 531000 295 531000
2 یونجه 85 136000 111 177600 111 177600 111 177600 111 177600
3 سیلوی ذرت 286 85800 332 99600 332 99600 332 99600 332 99600
4 کاه 22 22000 26 26000 26 26000 26 26000 26 26000
5 جمع =SUM(ABOVE) 654200 =SUM(ABOVE) 834200 =SUM(ABOVE) 834200 =SUM(ABOVE) 834200 =SUM(ABOVE) 834200
جدول انر ژی
ردیف شرح مصرف روزانه مصرف سالانه ارزش واحد
جمع کل
1 برق 30 10950 130 1424
2 آ ب 20 7300 200 1460
3 بنزین 30 10950 800 8760
4 گا زو ییل 20 7300 250 1825
5 جمع =SUM(ABOVE) 13469
جدول تعمیرات
ردیف شرح ارزش کل در صد تعمیرات ارزش تعمیرات
1 ساختمان ها 608150 5/2 15204
2 ماشین الات 561400 5 28070
3 جمع =SUM(ABOVE) 1169550 =SUM(ABOVE) 43274
جدول استهلاک
ردیف شرح ارزش کل درصد استهلاک ارزش استهلاک
1 ساختمان ها 608150 5 30407
2 ماشین الات 561400 10 56140
3 جمع 1169550 =SUM(ABOVE) 86547

جدول جمع هزینه های جاری
ردیف شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
1 حقوق 94800 94800 94800 94800 94800
2 خوراک دام =SUM(ABOVE) 654200 834200 =SUM(ABOVE) 834200 834200 =SUM(ABOVE) 834200 =SUM(ABOVE) 834200 =SUM(ABOVE) 834200
3 هزینه تعمیر 43274 43274 43274 43274 43274
4 استهلاک 86547 86547 86547 86547 86547
5 بهداشت 2000 2000 2000 2000 2000
6 انرژی 13469 13469 13469 13469 13469
7 پیش بینی نشده 44715 53715 53715 53715 53715
8 جمع =SUM(ABOVE) 939005 =SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1128005
جدول در امد
ردیف شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش
1 گوشت 0 0 0 0 1000 40000 2000 80000 2000 80000
2 گوساله نر 22(راس) 6600 23 6900 22 6600 23 6900 22 6600
3 تلیسه 0 0 22 44000 23 46000 22 44000 23 46000
4 کود 474 94800 500 10000 500 10000 500 10000 500 10000
5 شیر 525 1470000 515 1442000 525 1470000 525 1470000 525 1470000
6 جمع =SUM(ABOVE) 1571400 =SUM(ABOVE) 1502900 =SUM(ABOVE) 1572600 =SUM(ABOVE) 1610900 =SUM(ABOVE) 1612600
منا بع تا مین مالی
این طرح با تو جه به هزینه بالا لازم است که با نک در ان مشا رکت نما ید که در این صورت با یستی متقاضی حدود سی در صد و بانک حدود 70در صد در این مشارکت سهیم با شند و در خصوص هزینه های جاری بعد از به بهره برداری رسیدن بانک حاضر به سر مایه گزاری می باش سرمایه گذاری طرح
ردیف شرح قبلی جدید بانک متقاضی جمع
1 زمین 3500 – – – 3500
2 ساختمانها 395297 212853 148997 63856 212853
3 ماشین الات 0 561400 392980 168420 561400
4 هزینه مقدماتی 10000 0 0 0 10000
5 هزینه های جاری 0 939005 657303 281702 939005
6 هزینه خرید دام 125000 1145000 801500 343500 1270000
7 جمع =SUM(ABOVE) 533797 2858258 =SUM(ABOVE) 2000780 =SUM(ABOVE) 857478 =SUM(ABOVE) 2996758
جدول هزینه های ثابت وجاری
ردیف شرح کل هزینه بانک متقاضی جمع
1 هزینه ثابت 1919253 1343477 575776 1919253
2 هزینه جاری 939005 657303 281702 939005
3 جمع =SUM(ABOVE) 2858258 =SUM(ABOVE) 2000780 =SUM(ABOVE) 857478 =SUM(ABOVE) 2858258
در این طرح سود دوران مشارکت محاسبه و با سهم بانک جمع و طی اقساط از متقاضی دریافت می گردد

280000=.14/.× 2000000
2280000 = 280000 +2000000
جدول باز پرداخت تسهیلات ثابت
ردیف سال اصل قسط کارمزد جمع
1 اول 456000 319200 =SUM(RIGHT) 775200
2 دوم 456000 255360 =SUM(RIGHT) 711360
3 سوم 456000 191520 =SUM(RIGHT) 647520
4 چهارم 456000 127680 =SUM(RIGHT) 583680
5 پنجم 456000 63840 =SUM(RIGHT) 519840
6 جمع 2280000 =SUM(ABOVE) 957600 =SUM(ABOVE) 3237600
جدول باز پرداخت تسهیلات جاری
ردیف سال اصل قسط کار مزد جمع
1 اول 320000 134400 =SUM(RIGHT) 454400
2 دوم 320000 89600 =SUM(RIGHT) 409600
3 سوم 320000 44800 =SUM(RIGHT) 364800
4 جمع 960000 =SUM(ABOVE) 268800 =SUM(RIGHT) 1228800

جدول محاسبه تحلیلی سود و هزینه طرح
شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
در آمد
منهای
هزینه جاری =SUM(ABOVE) 1571400

939005 =SUM(ABOVE) 1502900

=SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1572600

=SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1610900

=SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1612600

=SUM(ABOVE) 1128005
منافع
منهای
سرمایه گذاری اولیه 632395

1919253 374895 444595 482895 484595
نتیجه 1286858- 374895 444595 482895 484595

جدول محاسبه سود و زیان طرح در پنج سال
شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
در آمد
منهای
هزینه جاری =SUM(ABOVE) 1571400

939005 =SUM(ABOVE) 1502900

=SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1572600

=SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1610900

=SUM(ABOVE) 1128005 =SUM(ABOVE) 1612600

=SUM(ABOVE) 1128005
مازاد عملیات نقدی
منهای
استهلاک 632395

86547 374895

86547 444595

86547 482895

86547 484595

86547
نتیجه
به اضافه
تغییر در ارزش موجودی دام 545848
+
135000 288348
+
710000 358048
+
585000 396348
+
435000 398048
+
460000
سود ناویژه
منهای
کارمزد تسهیلات ثابت وجاری
680848

453600 998348

344960 943048

172480 831348

127680 858048

63840
سود ویژه 227248 653388 770568 703668 794208
گردش وجوه نقدی برای پنج سال
شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
سود ویژه
به اضافه
استهلاک 227248
+
86547 653388
+
86547 770568
+
86547 703668
+
86547 794208
+
86547
نتیجه غملیات نقدی
به اضافه
سرمایه گذاری متقاضی
به اضافه
تسهیلات ثابت و جاری
313796
+
=SUM(ABOVE) 857478
+
=SUM(ABOVE) 2858258
739935 857115 790215 880755
جمع وحوه نقدی
منهای
هزینه های سرمایه ای
منهای
اقساط تسهیلات ثابت و جاری 4029532

1919253

776000 739935

0

776000 857115

0

776000 790215

0

456000 880755

0

456000
بر داشت سود 1334279 36065- 81115 334215 424755
نتیجه :
با تو جه به طرح مذ کور اگر طرح با یک شرا یط مدیریتی بالا اجرا شود این طرح می تو اند ضمن سود او ری بالا و اشتغال زایی منا سب بخش مهمی از فرا ورده های دامی مورد نیاز جا معه را تا مین نما ید.
والسلام


1 5 دسته‌بندی نشده  جمع SUM ABOVE
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background