4 5 دسته‌بندی نشده  4 5 دسته‌بندی نشده  4 5 دسته‌بندی نشده  4 5 دسته‌بندی نشده  4 5 دسته‌بندی نشده  4 5 دسته‌بندی نشده  4 5 دسته‌بندی نشده  4 5 دسته‌بندی نشده  4 5 دسته‌بندی نشده
FREQUENCIES VARIABLES=TarikhT ReiazyT Gender
  /NTILES=4
  /NTILES=10
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
  /HISTOGRAM NORMAL  /ORDER=ANALYSIS.
Statistics
TarikhT ReiazyT Gender
N Valid 40 40 40
Missing 0 0 0
Mean 33.5500 30.6250 1.5000
Std. Error of Mean .89224 .95319 .08006
Median 34.0000 30.0000 1.5000
Mode 40.00 28.00a 1.00a
Std. Deviation 5.64301 6.02851 .50637
Variance 31.844 36.343 .256
Skewness -.498 .039 .000
Std. Error of Skewness .374 .374 .374
Kurtosis -.722 -.965 -2.108
Std. Error of Kurtosis .733 .733 .733
Range 20.00 20.00 1.00
Minimum 20.00 20.00 1.00
Maximum 40.00 40.00 2.00
Sum 1342.00 1225.00 60.00
Percentiles 10 24.2000 22.2000 1.0000
20 28.0000 26.0000 1.0000
25 30.0000 26.0000 1.0000
30 30.0000 27.0000 1.0000
40 32.0000 28.0000 1.0000
50 34.0000 30.0000 1.5000
60 36.0000 32.0000 2.0000
70 38.0000 34.0000 2.0000
75 39.0000 36.0000 2.0000
80 40.0000 37.6000 2.0000
90 40.0000 39.9000 2.0000
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown TarikhT
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 20 1 2.5 2.5 2.5
24 3 7.5 7.5 10.0
26 1 2.5 2.5 12.5
28 4 10.0 10.0 22.5
30 5 12.5 12.5 35.0
32 4 10.0 10.0 45.0
34 4 10.0 10.0 55.0
36 3 7.5 7.5 62.5
38 4 10.0 10.0 72.5
39 2 5.0 5.0 77.5
40 9 22.5 22.5 100.0
Total 40 100.0 100.0 ReiazyT
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 20 3 7.5 7.5 7.5
22 1 2.5 2.5 10.0
24 2 5.0 5.0 15.0
25 1 2.5 2.5 17.5
26 4 10.0 10.0 27.5
27 2 5.0 5.0 32.5
28 5 12.5 12.5 45.0
30 5 12.5 12.5 57.5
32 2 5.0 5.0 62.5
34 4 10.0 10.0 72.5
36 3 7.5 7.5 80.0
38 2 5.0 5.0 85.0
39 2 5.0 5.0 90.0
40 4 10.0 10.0 100.0
Total 40 100.0 100.0 Gender
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Girl 20 50.0 50.0 50.0
BOY 20 50.0 50.0 100.0
Total 40 100.0 100.0

CORRELATIONS
  /VARIABLES=Gender TarikhT ReiazyT
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Gender TarikhT ReiazyT
Gender Pearson Correlation 1 -.027 -.172
Sig. (2-tailed) .869 .288
N 40 40 40
TarikhT Pearson Correlation -.027 1 .954**
Sig. (2-tailed) .869 .000
N 40 40 40
ReiazyT Pearson Correlation -.172 .954** 1
Sig. (2-tailed) .288 .000 N 40 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
NONPAR CORR
  /VARIABLES=Gender TarikhT ReiazyT
  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Gender TarikhT ReiazyT
Spearman’s rho Gender Correlation Coefficient 1.000 -.028 -.139
Sig. (2-tailed) . .862 .392
N 40 40 40
TarikhT Correlation Coefficient -.028 1.000 .971**
Sig. (2-tailed) .862 . .000
N 40 40 40
ReiazyT Correlation Coefficient -.139 .971** 1.000
Sig. (2-tailed) .392 .000 .
N 40 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


4 5 دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background