عنوان مقاله
بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری
چکیده :
مقدمه : وظیفه هدایت و رهبری کارکنان بیمارستان توسط روسا و مدیران از وظایف کلیدی ومهم مدیریت به حساب می آید هر مدیری در تعامل با کارکنان به شیوه ای رفتار می کند که ممکن است با شیوه مدیر دیگر تفاوتهایی داشته باشد . به این نوع الگوهای رفتاری پایداری که مدیران هنگام کارکردن با دیگران آن را به کار می برند سبک رهبری می گویند . هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی سبک های رهبری مدیران و روسای بیمارستانها می باشد و بررسی این موضوع که آیا ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران و کارکنان بیمارستانها با سبکهای رهبری وجود دارد یا نه .
مواد و روش تحقیق : این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است که دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهشی مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم هستند که کلیه روسا و مدیران و 385 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . پرسشنامه های این پژوهش بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده و سبک های رهبری را به چهار دسته استبدادی – استثماری , استبدادی – خیرخواهانه , مشاوره ای و مشارکتی تقسیم می کند . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آماری t تست , آنالیز واریانس یکطرفه , ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در نرم افزار spss استفاده شده است .
یافته ها,بحث و نتیجه گیری :
سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانها براساس پاسخهای خودشان مشاوره ای است ولی از نظر کارکنان مدیران و روسا سبک استبدادی – خیرخواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال می دارند .
بین هیچ یک از مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران از جمله سن , جنس , نوع استخدام , میزان تحصیلات , رشته تحصیلی و مدت اشتغال با عنوان ریاست یا مدیریت بیمارستان و سبک رهبری آنان ارتباطی وجود ندارد .
بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان و نظر آنان در مورد سبک رهبری روسا و مدیران ارتباط آماری معنی داری وجود دارد به این ترتیب که از نظر کارکنان زن نسبت به مرد مدیران و روسا استبدادی تر عمل می نمایند به همین ترتیب نظر کارکنان کم سن تر نسبت به مسن تر ها و غیرمتاهلین نسبت به متاهلین و افراد کم سابقه نسبت به افراد با سابقه خدمت بیشتر , نمره کمتری به سبک رهبری روسا و مدیران داد ه اند و نوع رهبری آنها را دارای مشارکت کمتر و استبداد بیشتر می دانند . کارکنان تحصیلکرده تر نسبت به افراد کم تحصیلات نیز نظر مشابهی با موارد ذکر شده فوق دارند ولی پزشکان نسبت به سایرسن امتیاز بیشتری در سبک رهبری به مدیران و روسا داده اند و سبک رهبری آنان را نسبتأ مشارکتی می دانند .
واژه های کلیدی : رهبری , سبک رهبری , سبک رهبری لیکرت , مشخصات دموگرافیک
مقدمه :
سلامتی محور توسعه پایدار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و … کلیه جوامع بشری بوده و دارای اهمیت ویژه ای در زیر ساخت بخش های مختلف جامعه می باشد. از مراکزی که در کانون توجه و اولویت های توسعه بخش بهداشت و درمان قرار دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد بیمارستانها هستند. بیمارستانها با تأمین درمانهای تخصصی بیماران نقش مهمی را در اعاده سلامتی و رضایت بیماران ایفا می نمایند.(1)
بیمارستانها در صورتی می توانند به اهداف خود نائل شوند که سیستم مدیریتی صحیحی بر آنها حکمفرما باشد. مدیر شایسته مدیری است که به وظایف خویش و به علوم و فنون حرفه ای خودآشنایی و تسلط کافی داشته باشد. از جمله مهمترین اطلاعات و علومی که می تواند مدیریت سازمان را در جهت رسیدن به اهداف عالی یاری نماید علوم مربوط به نحوه رفتار با کارکنان و هدایت و سرپرستی و رهبری آنان در انجام وظایف حرفه ای شان می باشد زیرا رهبری افراد از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید . هر مدیری در انجام وظایف اصلی خود به شیوه ای رفتار می نماید که ممکن است با شیوه مدیر دیگر ، دارای تفاوتهایی باشد. به این نوع الگوهای رفتاری پایدارتری که مدیران هنگام کار کردن با دیگران آنرا بکار می برند سبک رهبری می گویند. (2)
هدف اصلی بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم باسبک های رهبری می باشد .
اهداف اختصاصی :
الف ) اهداف توصیفی : 1)بررسی مشخصات دموگرافیکی مدیران و روسا 2)بررسی مشخصات دموگرافیکی کارکنان بیمارستانها 3) بررسی سبک های رهبری مدیران و روسا از دیدگاه خودشان 4) بررسی سبک های رهبری مدیران و روسا از دیدگاه کارکنان
ب) اهداف تحلیلی: 1) بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران با سبک رهبری شان 2) بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان روی نظر آنها در مورد سبک رهبری روسا و مدیرانشان
پس از تلاشی که پژوهشگران جهت یافتن مطالعات مشابه بعمل آوردند به این نتیجه رسیدند که مطالعات زیادی روی سبکهای رهبری انجام شده ولی اکثریت آنها به بررسی ارتباط آن با رضایت کارکنان یا با اثربخشی و کارآیی سازمان پرداخته اند . ( 3 )
مواد و روش تحقیق :
این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی بوده که خود دارای دو بخش توصیفی و تحلیلی می باشد . جامعه پژوهش مدیران و روسا و کارکنان بیمارستانهای استان قم می باشد . محیط پژوهش کلیه بیمارستانهای استان قم برابر با 8 بیمارستان می باشد . این مطالعه دارای دو بخش می باشد بخشی که مربوط به روسا و مدیران بیمارستانها ست به علت تعداد کم نیازی به نمونه گیری ندارد اما در مورد بخشی که مربوط به کارکنان است نمونه گیری شده و حجم نمونه ای معادل 385 نفر انتخاب گردیده است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که توسط پژوهشگران تهیه شده است . لازم به ذکر است پرسشنامه های سبک رهبری بر اساس سبک های رهبری لیکرت تنظیم شده است که سبکهای رهبری را به 4 گروه تقسیم می کند که عبارت است از :1) سبک استبدادی- استثماری 2) سبک استبدادی – خیرخواهانه 3) سبک مشاوره ای 4) سبک مشارکتی (4) .آزمونهای آماری مورد استفاده در این پژوهش آماره های توصیفی و آزمونهای t تست , آنالیز واریانس یکطرفه , ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد که کلیه عملیات فوق با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است .
یافته ها :
یافته های پژوهش در زمینه مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان بیمارستانها
جدول شماره1- توزیع فراوانی نسبی و مطلق مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران بیمارستانهای استان قم – 1381
مشخصات -685801333500 مسؤولیت
وضعیت رئیس بیمارستان مدیر بیمارستان رؤسا و مدیران
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
جنس مرد 6 75 7 5/87 13 3/81
زن 2 25 1 5/12 3 8/18
جمع 8 100 8 100 16 100
نوع استخدام رسمی-قطعی 2 25 6 75 8 50
پیمانی 6 75 2 25 8 50
جمع 8 100 8 100 16 100
میزان تحصیلات دیپلم – – 2 25 2 5/12
فوق دیپلم – – 1 5/12 1 3/6
لیسانس – – 3 5/37 3 8/18
دکترای عمومی – – 2 25 2 5/12
دکترای تخصصی 8 100 – – 8 50
جمع 8 100 8 100 16 100
رشته تحصیلی مدیریت خدمات ب. د. – – 1 5/12 1 3/6
پرستاری و مامایی – – 2 25 2 5/12
دیپلم – – 3 5/37 3 8/18
پزشکی – – 2 25 2 5/12
دکترای تخصصی 8 100 – – 8 50
جمع 8 100 8 100 16 100
گروه سنی 35 سال و کمتر 2 25 2 25 4 25
45-36 سال 4 50 3 5/37 7 8/43
46 سال و بیشتر 2 25 3 5/37 5 2/31
جمع 8 100 8 100 16 100
میانگین 10/41 80/40 41
انحراف معیار 80/8 05/7 72/7
مدت اشتغال با عنوان مدیر یا رئیس بیمارستان 1 سال و کمتر 4 50 1 5/12 5 3/31
10 – 2 سال 3 5/37 6 75 9 3/56
20 – 11 سال – – 1 5/12 1 2/6
21 سال و بیشتر 1 5/12 – – 1 2/6
جمع 8 100 8 100 16 100
میانگین 25/5 25/5 25/5
انحراف معیار 10/7 6/4 81/5
جدول شماره 2 -توزیع فراوانی نسبی و مطلق مشخصات دموگرافیکی کارکنان بیمارستانهای استان قم- 1381
مشخصات وضعیت فراوانی تعداد درصد
جنس مرد 196 9/50
زن 189 1/49
جمع 385 100
تأهل متأهل 281 73
غیر متأهل 104 27
جمع 385 100
میزان تحصیلات ابتدایی 5 3/1
راهنمایی تا دیپلم 4 1
دیپلم 92 9/23
فوق دیپلم 62 1/16
لیسانس 207 8/53
فوق لیسانس 6 6/1
دکترای پزشکی 8 1/2
دکترای تخصصی 1 3/0
جمع 385 100
رشته تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم 92 24
پیراپزشکی 81 21
پرستاری و مامایی 185 48
گروه پزشکی 11 3
غیره 16 4
جمع 385 100
گروه سنی 25 سال و کمتر 69 9/17
35-26 سال 191 6/49
45-36 سال 101 2/26
46 سال و بیشتر 24 2/6
جمع 385 100
میانگین 53/32
انحراف معیار 026/7
سابقه خدمت 1 سال و کمتر 58 1/15
5-2 سال 90 4/23
10-6 سال 113 4/29
15-11 سال 51 2/13
20-16 سال 36 4/9
20 سال و بیشتر 37 6/9
جمع 385 100
میانگین 029/9
انحراف معیار 074/7
یافته های پژوهش در زمینه سبک های رهبری روسا و مدیران و نیز روسا و مدیران از دیدگاه کارکنان
جدول شماره 3 – توزیع فراوانی نسبی و مطلق سبک های رهبری روسا ، مدیران و روسا و مدیران از دیدگاه کارکنان بیمارستانهای استان قم – سال1381
سبک رهبری روسا مدیران روساو مدیران از دیدگاه کارکنان
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
1- استبدادی – استثماری – – 1 5/12 40 4/10
2- استبدادی- خیرخواهانه 2 25 1 5/12 298 4/77
3- مشاوره ای 6 75 6 75 44 4/11
4- مشارکتی – – – – 3 8/0
جمع 8 100 8 100 385 100
حداقل نمره 49 41 30
حد اکثر نمره 73 79 79
میانگین 12/63 35/66 35/51
انحراف معیار 91/7 52/11 94/7

نمودار شماره 1 – فراوانی هر یک از سبک های رهبری مدیران و روسا و نیز مدیران و روسا از دیدگاه کارکنان – استان قم – سال 1381
3- یافته های پژوهش در زمینه ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان با سبک های رهبری
جدول 4 – رابطه بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران با سبک رهبریشان – استان قم – 1381
رابطه بین مشخصات و سبک رهبری مدیر رئیس
جنس T 41/0 = (6) P.V69/0 = T95/0 = (6) P.V37/0 =
نوع استخدام T72/0 = (6) P.V5/0 = T33/1 = P.V33/0 =
میزان تحصیلات F73/0 = P.V58/0 = – –
رشته تحصیلی F 28/0 = P.V82/0 = – –
سن F40/0 = P.V68/0 = F50/0 = P.V63/0 =
مدت خدمت با عنوان مدیر یا رئیس
بیمارستان F40/0 = P.V68/0 = F14/0 = P.V86/0 =
جدول شماره 5 – رابطه بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان با نظر آنان در مورد سبک های رهبری روسا و مدیرانشان – استان قم – سال 1381
جنس T 72/3 = (383) P.V0001/0 =
سن F 8/5 =
R 32/0= P.V 0007/0 =
P.V 002/0 =
تاهل T 40/4= (383) P.V 0001/0 =
میزان تحصیلات F 51/3=
R 10/0- P.V 001/0 =
P.V 04/0 =
رشته تحصیلی F 83/5 = P.V0001/0 =
سابقه خدمت F 07/3 =
R 12/0 = P.V009/0 =
P.V01/0 =
بحث و پیشنهادات :
چنانچه از جدول 1 و نمودار 3 برمی آید سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانهای استان قم از دیدگاه خودشان مشاوره ای می باشد ولی در این مورد کارکنان با روسا و مدیران خود توافق نظر ندارند و از نظر آنان روسا و مدیران به شیوه استبدادی – خیرخواهانه اعمال رهبری می نمایند به عبارت دیگر از دیدگاه کارکنان روسا رو مدیران آزادی عمل کمتری برای کارکنان در هدایت و رهبری قائل هستند و در اداره امور بیمارستان با کارکنان مشارکت کمتری می نمایند . در تحقیقی که انصاری در زمینه بررسی و مقایسه سبک های رهبری مدیران سازمان جهاد از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان بعمل آورده به این نتیجه رسیده که نظر کارکنان و مدیران در زمینه نوع سبک رهبری اعمال شده در سازمان با هم تفاوت دارد و از این جهت این دو مطالعه همسو هستند . ( 5) از دیدگاه پژوهشگران ممکنست علت این تفاوتها این باشد که کارکنان انتظارات بیشتری مبنی بر مشارکت دهی آنان در امور دارند . اگر چنین باشد بهتر است شرایطی فراهم شود تا امکان مشارکت بیشتر کارکنان در امور فراهم گردد . در این زمینه پیشنهاد می شود علت این تفاوتها بررسی گردد . از نتایج آن استفاده لازم بعمل آید
در بحث مربوط به ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران با سبک های رهبری شان چنانچه در جدول شماره 4 قابل ملاحظه است می توان گفت بین هیچ یک از مشخصات روسا و مدیران شامل جنس , نوع استخدام , میزان تحصیلات , رشته تحصیلی , سن و سابقه خدمت ریاست یا مدیریت بیمارستان و سبک رهبری آنها ارتباطی وجود ندارد به عبارت دیگر مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران بر روی سبک رهبری شان تاثیری نمی گذارد .نتایج مطالعات دیگران در این زمینه به شرح زیر است : خسروی زاده در بررسی سبک رهبری و خصوصیات شخصی مدیران تربیت بدنی دریافت که سبک های مدیران با سن، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و رشته تحصیلی ارتباط آماری معنی داری ندارد (6) ودرال کارن در تحقیق خود روی سبک رهبری مدیر و رضایت شغلی معلمان دریافت که تفاوت سنی ، جنس و درآمد مدیران روی سبک رهبری آنها بی تاثیر است (7) چنانچه ملاحظه می شود مطالعات یادشده فوق نتیجه پژوهش حاضر را تایید می کند ولی بطوری قطع و با استناد به این مطالعات نمی توان نتیجه گیری کرد که مشخصات دموگرافیکی مدیران یا روسا در سبک رهبری آنان بی تاثیر است زیرا مطالعات چندی نیز خلاف این را اثبات کرده اند بطوری که فوت در مطالعه خود در مورد ارتباط سبک های رهبری و سطح تحصیلات پرستاران در مراقبت های طولانی مدت دریافت که بین نمره سبک رهبری و سن ارتباط معنی داری وجود دارد (8). ابوغداره در مطالعه خود در مورد بررسی رابطه شخصیت و سبک های رهبری مدیران دبیرستانها به این نتیجه رسید که زنان در سبک های رهبری خود مشارکت بیشتری را به کار برده اند (9) . نتیجتأ اینکه به نظر می رسد تفاوت در سازمانها، فرهنگ ها، محیط، حجم نمونه و غیره در این یافته های متناقض نقش مهمی داشته است و جهت پی بردن به واقعیت های بیشتر نیاز به انجام مطالعه در این زمینه در سطح وسیع و در تعداد بیمارستانها بیشتری می باشد.
نتایج مطالعه در مورد بررسیس ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی کارکنان و تاثیر آنها روی نظرشان در مورد سبک رهبری روسا و مدیرانشان نشان داد که کلیه مشخصات دموگرافیکی کارکنان شامل جنس , سن , تاهل , میزان تحصیلات , رشته تحصیلی و سابقه خدمت با نظرشان در مورد سبک رهبری سبک رهبری روسا و مدیران ارتباط دارد بطوریکه کارمندان زن نسبت به مرد نمره کمتری به سبک رهبری روسا و مدیران خود داده اند به این معنی که سبک رهبری آنها را نسبت به مردان استبدادی تر قلمداد می نمایند . به همین ترتیب نیز کارکنان کم سن تر نسبت به مسن ترها و غیر متاهلین نسبت به متاهلین و افراد کم سابقه نسبت به کسانی که سابقه خدمت بیشتری دارند نمره کمتری به سبک رهببری روسا و مدیران بیمارستانها داده اند و نوع رهبری انها را دارای مشارکت کمتر و استبداد بیشتر می دانند اما در مورد کسانی که میزان تحصیلات کمتری دارند نتیجه معکوس است یعنی افراد با تحصیلات کمتر نمره بیشتری در سبک رهبری نسبت به افراد تحصیلکزده تر دارند و از نظر آنان نسبت به سایرین مدیران مشارکت بیشتری با کارکنان دارند . در مورد تاثیر رشته تحصیلی کارکنان روی نظرشان در یافتیم که بین رشته های مختلف تحصیلی کارکنان فارغ التحصیل رشته پزشکی نسبت به سایر رشته ها نمره بیشتری به سبک رهبری روسا و مدیران نسبت به سایرین داده اند به این معنی که به نظر آنان روسا و مدیران در عمل مشارکتی رفتار
می نمایند و از بین سایر رشته های تحصیلی نظر کارکنان دیپلمه در همه رشته ها و زیر دیپلم ها در مورد سبک رهبری مدیران استبدادی تر بود . لازم است علت تفاوت نمره سبک رهبری در بین گروههای یاد شده مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد اگر علت آن نیاز بیشتر بعضی از کارکنان مبنی بر مشارکت در امور نسبت به سایرین باشد بهتر است مدیران با آنان مشارکت بیشتری بعمل آورند و به این ترتیب موجبات رضایت بیشتر آنان را فراهم کنند .
نتیجه گیری :
75% روسا و 5/87% مدیران بیمارستانها را مردان تشکیل می دهند . 75% مدیران و 25% روسا استخدام رسمی – قطعی هستند و استخدام بقیه از نوع پیمانی است . میزان تحصیلات تمام روسا دکترای تخصصی در طب و اکثریت مدیران لیسانس هستند . تنها 5/12% مدیران در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تحصیل کرده اند و رشته بقیه با تخصص حرفه ای آنها نامربوط است . میانگین سن روسا 10/41 سال و مدیران 80/40 سال می باشد . هم مدیران و هم روسا بطور میانگین 25/5 سال در پست مدیر یا رئیس بیمارستان فعالیت می کنند.
9/50% کارکنان مورد مطالعه مرد و بقیه زن هستند . 73% آنان متاهل و بقیه متاهل نیستند . میزان تحصیلات 40% آنان فوق دیپلم یا کمتر است و 8/53% لیسانس هستند . رشته تحصیلی 48% آنان پرستاری و مامایی است . میانگین سن آنان 53/32 سال و متوسط سابقه خدمت آنان 02/9 سال می باشد .
سبک رهبری رؤسا و مدیران از دیدگاه کارکنان از بین 4 نوع سبک رهبری لیکرت ، استبدادی – خیرخواهانه می باشد درحالیکه از دیدگاه خودشان مشاوره ای می باشد و این نشان می دهد که به اعتقاد کارکنان رؤسا و مدیران نسبت به انچه که خود معتقدند در عمل مشارکت کمتری با کارکنان دارند و یا به عبارت دیگر استبداد بیشتری را به خرج می دهند.
هیچ کدام از مشخصات دموگرافیکی روسا و مدیران از جمله جنس، نوع استخدام، رشته تحصیلی، سن ، میزان تحصیلات و مدت اشتغال به عنوان رئیس یا مدیر بیمارستان با سبک رهبری شان ارتباطی ندارد و یا مشخصات آنها روی سبک رهبری شان تأثیری نمی گذارد.
5- کلیه مشخصات کارکنان از جمله جنس، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، سابقه کار و رشته تحصیلی روی دیدگاهشان در مورد سبک رهبری روسا و مدیرانشان تأثیر دارد بطوریکه از دیدگاه کارکنان زن نسبت به مرد ، روسا و مدیرانشان استبداد بیشتری دارند. کارکنان جوانتر نسبت به کسانی که سن بیشتری دارند نظر استبدادی تری در مورد سبک رهبری روسا و مدیران خود دارند. کارکنان متأهل نسبت به غیر متاهلین سبک مدیران و روسا را مشارکتی تر می دانند. کارکنان دارای میزان تحصیلات بالاتر نسبت به کارکنان با تحصیلات پایین در این مورد نظر استبدادی تری دارند. باز در مورد کارکنان کم سابقه نسبت به کارکنان با سابقه بیشتر ، نمره سبک رهبری پایین تر و نظر آنان استبدادی تر است و پزشکان نسبت به سایر رشته های تحصیلی نمره بیشتری به سبک رهبری روسا و مدیران داده اند .
تقدیر و تشکر :
با تشکر فراوان از مدیران و روسا ی گرانقدر و کارکنان شریف بیمارستانهای استان قم
منابع و مأخذ :
پزشکیان . مسعود , مقدمه خلاصه اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان , دیماه 1381
جاسبی . عبدالله , اصول و مبانی مدیریت , چاپ نهم , انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی , تهران , 1378
3- عرب . محمد ، پایاننامه دکتری ” بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخصهای بیمارستانی و تعیین الگوی مناسب برای ارتقاء آن در بیمارستانهای عمومی – دولتی ایران ” ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ، سال 1380
4- ایران نژاد، پاریزی ؛ ساسان گهر، پرویز ؛ سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل؛ چاپ پنجم؛ انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران ؛ پاییز 1380
5- انصاری . علی محمد ، بررسی و مقایسه سبک های رهبری مدیران سازمان جهاد استان یزد از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان ، پایاننامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . 1379
6- خسروی زاده . اسفندیار ، بررسی رابطه بین سبک رهبری و خصوصیات شخصی مدیران تربیت بدنی موسسات و مراکز آموزش عالی کشور . پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . 1375
7- Wetheral, Karen M (2002):”Principal leadership style and teacher job satisfaction”,EdD. Dissertation, Seton Hall university, Collage of Education and Human servises
8- foote , Dorothy gargis . relationship of leadership styles and education levels of nursing administration in long – term care facilities in five southern states . phd dissertation . Mississippi state university . sep 2003
9- ابوغداره، حسام، پایان نامه کارشناسی ارشد،”بررسی رابطه گونه های شخصیت الف و ب و سبک های رهبری مدیران دبیرستانهای شیراز”، دانشگاه شیراز، 1375


5 8 دسته‌بندی نشده  مدیران کارکنان کارکنان قم سبک سبک سابقه روسا رهبری دموگرافیکی جمع تحصیلی تحصیلات بیمارستانها بیمارستان بیشتری استبدادی
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background