بیماری هپاتیت
انواع بیماری‌های کبدی کبد مثل سایر اندام‌های بدن به انواعی از بیماری‌ها مبتلا می‌شود. به طور کلی می‌توان این بیماری‌ها را به 5 گرون عفونی، خود ایمنی، شیمیایی و دارویی، متابولیکی، عروقی و سرطان‌ها تقسیم کرد. از نظر بافت‌شناسی در اغلب این بیماری‌ها، سلول‌های دفاعی بدن (انواع گلبول‌های سفید) به بافت کبد نفوذ می‌کنند. این حالت را التهاب کبد یا اصطلاحاً هپاتیت می‌نامند.
الف) هپاتیت‌های عفونی: بسیاری از عوامل عفونی قابلیت ایجاد عفونت کبد را دارند. این عوامل به سه گروه عمده ویروس‌ها، باکتری‌ها و انگل‌ها تقسیم می‌شوند.
1ـ هپاتیت ویروسی: برخی ویروس‌ها منحصراً بافت کبد را آماج حملات خود قرار می‌دهند. این گروه ویروس‌ها به نام ویروس‌های هپاتیت مشهور بوده و برحسب تقدم و تأخر زمان کشف با حروف انگلیسی از A تا G نامگذاری شده‌اند. هر یک از این ویروس‌ها متعلق به یک خانواده از ویروس‌ها بوده و از نظر طبقه‌نبدی هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. بنابر این به هم تبدیل نمی‌شوند. غیر از ویروس‌های فوق‌الذکر برخی ویروس‌های دیگر هم توانایی درگیر کردن کبد را دارند ولی این درگیری منحصر به کبد نیست و ممکن است بیماری‌های دیگری بجز هپاتیت ایجاد کنند. از این گروه می‌توان به ویروس‌های سرخجه و سرخک اشاره کرد.
2ـ هپاتیت باکتریایی: شیوع این بیماری بسیار نادر است هیچ باکتری به طور اختصاصی کبد را درگیر نمی‌کند، بلکه برحسب شدت بیماری‌زایی ممکن است کبد هم دچار عفونت شود.
3ـ هپاتیت انگلی: برخی انگل‌ها به طور خاص علاقه به کبد داشته و در عروق آن جا می‌گیرند. از این گروه می‌توان به فاسیولاهپاتیکا اشاره کرد. این انگل در نواحی شمالی ایران به خصوص گیلان شایع بوده و از طریق حلزون به دام‌های اهلی و با خوردن گوشت این دام‌ها به انسان منتقل می‌شود. هر ساله همه‌گیری‌های کوچک و بعضاً بزرگی از آن مشاهده می‌شود. این انگل آسیب زیادی به بافت کبد وارد نمی‌کند و با درمان‌های ضدانگلی قابل علاج است.
در تحقیق صورت گرفته , تعداد کل نمونه های بررسی شده ,102 نفر می باشد مشتمل بر : 101 نفر با جنسیت مذکر و یک نفر با جنسیت مونث. دامنه سنی افراد بررسی شده بصورت ذیل می باشد :
( جدول 4-1 )
0-9 سال : 10 نفر 10 -19 سال : 26 نفر 20 -29 سال : 24 مورد
30 -39 سال : 14 مورد 40 سال و بیشتر : 18 مورد
5048252794000
186817027432019-10
0019-10
3475990252730≤40
00≤40

نمودار (4-1) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب گروه سنی
جدول (4-2) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ابتلاء به هپاتیت و گروه سنی
هپاتیت
گروه سنی دارد ندارد کل
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
9-0 2 20 8 80 10 100
19-10 4 4/15 22 6/84 26 100
29-20 3 5/12 21 5/87 24 100
39-30 3 4/21 11 6/78 14 100
40 و بیشتر 3 7/16 15 3/84 18 100
کل 102 100
94/0= p- value 06/0 = Z : Mann- whitney
با توجه به جدول فوق و آزمون من- ویتنی میزان شیوع در گروه های سنی مختلف قضاوت معنی داری ندارد . ( 94/0 = P )
– تعداد موارد هموفیلی بر حسب نوع هموفیلی : (جدول 4-3 )
75882535814000 هموفیلی A : 89 نفر هموفیلی : B23 نفر
جدول (4-3) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب نوع هموفیلی
– تعداد بیماران بر حسب شدت هموفیلی : ( نمودار 4-4)
هموفیلی شدید : ( Severe ) سطح فاکتور انعقادی : 1 % وکمتر :36 نفر
هموفیلی متوسط : ( Moderate )سطح فاکتور انعقادی : 2 – 5 % 22 :نفر
هموفیلی خفیف : ( mild )سطح فاکتور انعقادی :بیشتر از 5 44: % نفر

953135-73088500
نمودار (4-4) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب شدت هموفیلی
– شایعترین علایم کلینیکی که بیماران به علت آن مراجعه کرده بودند ,عبارت بودند از :
همارتروز : 44 نفر خونریزیها و اعما ل جراحی دندانی : 21 نفر اپیستاکسی : 18 نفر
28765570358000 هماتوم بافت نرم : 12 نفر اختلالات : CNS2 نفر اعمال جراحی : 2 نفر غیره : 3 نفر )نمودار 4-5(
نمودار (4-5) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب علائم کلینیکی
– محدودیت حرکتی ( بعلت همارتروز ) که بیماران بعلت آن مراجعه کرده بودند ,به سه دسته تقسیم گردید : ( نمودار 4-6 )
محدودیت حرکتی خفیف ( تورم مفصل + درد خفیف + حرکات اتیو و پاسیو طبیعی ) 87 :نفر محدودیت حرکتی متوسط (تورم مفصل + درد شدید + کاهش دامنه حرکات اکتیو و پاسیو ): 12 نفر
محدودیت حرکتی شدید ( تورم مفصل + درد شدید + ناتوانی در حرکت دادن اندام ) : 2 نفر
4032251841500
نمودار(4-6) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب مقدار محدودیت حرکتی
از تعداد کل بیماران ( 102 نفر ) ,15 نفر مبتلا به هپاتیت فعال بودند که 2 نفر هپاتیت Bفعال و 13 نفر مبتلا به هپاتیت C فعال بودند . هیچکدام از 2 بیمار مبتلا به هپاتیت B فعال سابقه درمان قبلی را نداشتند ,و از 13 نفرمبتلا به هپاتیت C فعال , 9 نفر سابقه درمان قبلی و 4 نفر بدون سابقه درمان بودند . (جدول 4-7)
عفونت فعال بدون سابقه قبلی درمان با سابقه قبلی درمان
هپاتیت B (1.8%) 2 نفر ———
هپاتیت C 4 (3.7 % )نفر 9 (8.5%) نفر
H.I.V ——- ——–
(جدول 4-7) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه مبتلا به عفونت فعال
– از تعداد کل بیماران ( 102 ) : 16 نفرسابقه درمان قبلی داشتند : هپاتیت: B 5 نفر و هپاتیت C : 11 نفر .هر 5 نفر مبتلا به هپاتیت , Bپاسخ کامل به درمان داده بودند . از 11 نفر مبتلا به هپاتیت C با سابقه قبلی درمان ,2 نفر پاسخ کامل به درمان ,8 نفر پاسخ نسبی به درمان و 1 نفر به درمان پاسخ نداده بود . (جدول 4-8)
عفونت پاسخ کامل به درمان پاسخ نسبی به درمان عدم پاسخ به درمان
هپاتیت B (4.6%) 5 نفر ——- ——-
هپاتیت C (1.8%) 2 نفر (7.6%) 8 نفر (0.9%) 1 نفر
H.I.V ——– ——- ——-
جمع (6.6%) 7 نفر (7.6%) 8 نفر (0.9%) 1 نفر
( جدول 4 – 8 ) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب پاسخ به درمان
– از تعداد کل بیماران ( 102 نفر ) ,تعداد 73 نفر علایم ( Symptoms ) و نشانه های (Signs) طبیعی و تعداد 29 نفر علایم و نشانه های غیر طبیعی داشتند . شامل : ( جدول 4-9)
ضعف و خستگی : 27 نفر کاهش وزن : 9 نفر تب : 5 نفر غیره ( آسیت , هپاتومگالی ,اسپلنومگالی ,ایکتر و … )5 : نفر
5410208890000
جدول (4-9) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب علائم و نشانه های بیماران
– تعداد بیمارانیکه مارکرهای شناسایی ویروسی طبیعی داشتند :43 نفر ( از 102 نفر )
– تعداد بیمارانیکه مارکرهای شناسایی ویروسی غیر طبیعی داشتند : 59 نفر ( از 102 نفر ) بصورت فوق :
1- 2 : HBS-Ag + نفر 2- 26 : HBS-Ab+ نفر
3- : HCV-PCR + 13 نفر 4- : HCV-Ab +38 نفر
5- : HIV-Ab + —-
ازتعداد کل بیماران (102 نفر ) , تعداد 83 نفر دارای آنزیمهای کبدی( SGOT,SGPT ) کاملا” طبیعی , و تعداد 19 نفر آنزیمهای کبدی افزایش یافته داشتند : ( جدول 4-10 )
آنزیمها طبیعی) 40≥ ) 80 -41 80 – 120 ≥121
SGOT (84%) 86 نفر (14 %) 15 نفر —- (0.9%) 1 نفر
SGPT (84.3) 87 نفر (13.6%) 14 نفر (0.9%) 1 نفر (0.9%) 1 نفر
جدول( 4-10) توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب مقادیر آنزیم های کبدی


2 5 دسته‌بندی نشده  هپاتیت
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background