ردیف نام بیمار شماره بیوسپی سن جنس محل ضایعه مدت ایجاد ضایعه تشخیص بالینی تشخیص میکروسکوپی وجود استخوان متاپلازیک در نمای میکروسکوپی
1 مهدی ص 6807 10 مذکر خلف بالا یکسال هیپرپلازی آماسی PGCG –
2 کبری ط 6815 46 مونث قدام بالا یکسال هیپرپلازی آماسی PGCG +
3 باوفا 6871 53 مذکر قدام بالا 2سال PGCG PGCG –
4 بلوچ 6892 70 مذکر خلف بالا 1 سال PGCG PGCG –
5 محمد ا 6899 47 مذکر خلف بالا 1 سال فیبرومای تحریکی PGCG –
6 فاطمه ط 6912 60 مونث قدام بالا 6-5 ماه PGCG PGCG +
7 ام البنین ب 6916 56 مونث قدام بالا 1 ماه هایپرپلازی آماسی PGCG +
8 آمنه ح 6929 50 مونث قدام بالا 3 ماه هایپرپلازی آماسی PGCG –
9 زهرا ل 6958 31 مونث خلف بالا 4 ماه PGCG PGCG –
10 مسعود س 6971 10 مذکر قدام بالا 1 سال پیوژنیک گرانولوما PGCG –
11 ملیحه ا 6983 24 مونث قدام بالا 4 ماه هایپر پلازی آماسی PGCG –
12 ام البنین ب 6988 60 مونث قدام بالا 3ماه PGCG PGCG +

745363012954000
ردیف نام بیمار شماره بیوسپی سن جنس محل ضایعه مدت ایجاد ضایعه تشخیص بالینی تشخیص میکروسکوپی وجود استخوان متاپلازیک در نمای میکروسکوپی
13 معصومه ف 6990 66 مونث خلف بالا 5 سال PGCG PGCG –
14 فرشته م 7004 45 مونث قدام بالا 1 ماه PGCG PGCG +
15 فاطمه ع 7028 41 مونث قدام پائین 1 سال PGCG PGCG –
16 طاهره ص 7031 10 مونث خلف پایین 4 ماه PGCG PGCG –
17 ابراهیم د 7054 65 مذکر خلف پایین 2 ماه GCG PGCG –
18 زهرا ن 7058 4 مونث _ _ 3 ماه PGCG PGCG +
19 مریم د 7060 41 مونث قدام بالا 1 سال GCG PGCG –
20 ربابه ج 7081 56 مونث خلف پایین 4 ماه PGCG PGCG +
21 امین د 7083 10 مذکر قدام پایین 4-3 ماه فیبروم محیطی PGCG –
22 زهرا ا 7109 12 مونث قدام بالا __ پیوژنیک گرانولوما PGCG –

ردیف نام بیمار شماره بیوسپی سن جنس محل ضایعه مدت ایجاد ضایعه تشخیص بالینی تشخیص میکروسکوپی وجود استخوان متاپلازیک در نمای میکروسکوپی
23 علی ک 7113 73 مذکر قدام بالا 4 ماه PGCG PGCG +
24 نجیبه د 7126 37 مونث خلف پایین 2-1 سال GCG PGCG +
25 غلامحسین ع 7136 45 مذکر خلف پایین 2 سال Epulis Granulum PGCG –
26 ربابه خ 7154 53 مونث قدام بالا 3 ماه PGCG PGCG +
27 زهره م 7184 25 مونث خلف پاین 1 سال پیوژنیک گرانولوما PGCG –
28 طوبی ک 7188 65 مونث _ پایین 6 ماه PGCG PGCG –
29 عباس 7205 47 مذکر قدام پایین 4-3 ماه PGCG PGCG –
30 حمید د 7211 35 مذکر قدام بالا 3 ماه PGCG PGCG +
31 فاطمه ج 7220 33 مونث خلف پایین 2 سال PGCG PGCG –
32 فهیمه ک 7249 30 مونث _ پایین 7 ماه PGCG PGCG –

ردیف نام بیمار شماره بیوسپی سن جنس محل ضایعه مدت ایجاد ضایعه تشخیص بالینی تشخیص میکروسکوپی وجود استخوان متاپلازیک در نمای میکروسکوپی
33 محمد کاظم ف 7250 78 مذکر __ بالا 1 ماه PGCG PGCG –
34 سوده 7272 18 مونث قدام بالا __ PGCG PGCG –
35 زهرا ل 7295 35 مونث خلف پایین 6 ماه PGCG PGCG +
36 کلالی 7314 25 مذکر خلف پایین 4-3 ماه PGCG PGCG –
37 ابوترا چ 7345 61 مذکر قدام بالا 6 ماه PGCG PGCG +
38 ذوالفقار م 7353 41 مذکر قدام بالا 2 ماه PGCG PGCG –
39 فریده ن 7369 29 مونث خلف بالا 1 سال __ PGCG –
40 معصومه 7371 38 مونث قدام بالا 6 ماه PGCG PGCG –
41 معصومه 7387 10 مونث خلف پایین 4 اه PGCG PGCG –
42 منیژه آ 7393 14 مونث خلف پایین 4-3 ماه PGCG PGCG –
43 وحید م 7396 6 مذکر خلف پایین 1 ماه هایپرپلازی آماسی –

ردیف نام بیمار شماره بیوسپی سن جنس محل ضایعه مدت ایجاد ضایعه تشخیص بالینی تشخیص میکروسکوپی وجود استخوان متاپلازیک در نمای میکروسکوپی
44 ملیحه ح 7406 11 مونث قدام پایین 5/2ماه GCG PGCG +
45 فاطمه و 7457 43 مونث خلف پایین __ PGCG PGCG +
46 جواهر م 7461 13 مونث __ پائین 3 ماه PGCG PGCG +
47 زهرا 7467 42 مونث قدام پایین __ PGCG PGCG +
48 محمد ش 7520 34 مذکر خلف پایین 2سال هایپرپلازی آماسی PGCG –
49 ملیحه ی 7522 8 مونث قدام بالا 2 ماه ژانت سل تومر PGCG +
50 نصیبه ع 7548 53 مونث خلف بالا 1 سال PGCG PGCG +
51 حلیمه ف 7569 45 مونث خلف پایین __ GCG PGCG +
52 محدثه م 7573 7 مونث قدام پایین __ اپولیس PGCG +
53 نجمه ا 7574 9 مونث قدام پایین یکماه PGCG PGCG +

ردیف نام بیمار شماره بیوسپی سن جنس محل ضایعه مدت ایجاد ضایعه تشخیص بالینی تشخیص میکروسکوپی وجود استخوان متاپلازیک در نمای میکروسکوپی
54 حبیب ف 7577 45 مذکر قدام پایین 10 روز پیوژنیک گرانولوما PGCG –
55 زهرا م 7580 8 مونث __ __ 5 ماه پیوژنیک گرانولوما PGCG –
56 فرح د 7620 38 مونث __ __ __ فیبروم محیطی PGCG +
57 فرزانه ش 7640 10 مونث خلف بالا 2 ماه پیوژنیک گرانولوما PGCG –
58 اعظم ی 7673 87 مونث __ بالا 3 ماه GCG PGCG +
59 صفر علی ع 7681 25 مذکر خلف بالا 3-2 GCG PGCG +
60 کمال ش 7702 18 مذکر قدام پایین 5/1 ماه PGCG PGCG +
61 زهرا د 7706 46 مونث قدام بالا 3 ماه پیوژنیک گرانولوما PGCG +
62 ماهور ب 7711 30 مذکر قدام بالا 7 سال PGCG PGCG +
63 مونس د 7720 9 مونث خلف بالا چند ماه پیوژنیک گرانولوما PGCG –
64 صمد هـ 7775 36 مذکر قدام پایین چند ماه راکتیو آماسی PGCG +
65 خدیجه م 7789 40 مونث خلف پایین 1 سال PGCG PGCG +

ردیف نام بیمار شماره بیوسپی سن جنس محل ضایعه مدت ایجاد ضایعه تشخیص بالینی تشخیص میکروسکوپی وجود استخوان متاپلازیک در نمای میکروسکوپی
66 کاظم 7807 40 مذکر قدام پایین 6-5 ماه PGCG PGCG –
67 فاطمه ق 7830 75 مونث قدام پایین 2 ماه پیوژنیک گرانولوما PGCG –
68 عباس خ 7844 72 مذکر خلف پایین __ PGCG PGCG –
69 مجید ح 7845 35 مذکر خلف پایین 3 ماه اپولیس PGCG –
70 زهرا 7847 29 مونث خلف پایین __ GCG PGCG +
71 علی ق 7850 55 مذکر __ __ 4 سال PGCG PGCG –
72 دولت ش 7851 79 مونث خلف پایین 6 ماه توده خوش خیم بزاقی PGCG +
73 کبری ق 7859 50 مونث خلف پایین 2 ماه PGCG PGCG –
74 رضا ب 7875 11 مذکر خلف پایین 1 سال PGCG PGCG –
75 علی ف 7882 7 مذکر خلف پایین 3 ماه PGCG PGCG –
76 علی چ 7900 9 مذکر خلف پایین 2 ماه PGCG PGCG –
77 مهدی م 7907 7 مذکر قدام پایین 2 ماه PGCG PGCG –

ردیف نام بیمار شماره بیوسپی سن جنس محل ضایعه مدت ایجاد ضایعه تشخیص بالینی تشخیص میکروسکوپی وجود استخوان متاپلازیک در نمای میکروسکوپی
78 شهربانو م 7916 83 مونث خلف پایین 2 هفته اپولیس PGCG –
79 سکینه م 7918 34 مونث خلف بالا 2 سال PGCG PGCG +
80 زهرا آ 7963 48 مونث __ __ 1 ماه PGCG PGCG –
81 زینب ح 7979 50 مونث __ بالا 6 ماه GCG PGCG +


5 دسته‌بندی نشده  میکروسکوپی مونث مذکر ماه قدام ضایعه خلف تشخیص پایین PGCG
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background