شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ ):
در تعیین حوزه نفوذ یک سکونتگاه اعم از شهری و روستایی از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد که یکی از متداول ترین آن ، روش تحلیل جریانهاست . این روش ، نحوه شدت و جریانهای موجود بین یک مرکز جمعیتی و واحدهای پیرامون را نعیین میکند . این جریانها شامل جریانهای اقتصادی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی – درمانی و …. می باشد .
در روستای قره تپه با توجه به پایین بودن سطوح خدماتی موجود در آن عدم موقعیت چهار راهی روستا ، جهت برقراری ارتباط سریع و نزدیک سایر روستاها با آن فاقد حوزه نفوذ می باشد .
شناسایی روستا :
معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی :
روستای قره تپه از نظر تقسیمات کشوری در استان گلستان دهستان جعفربای جنوبی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرترکمن واقع شده است . روستای مذکور در موقعیت جغرافیایی 13و 54 طول شرقی و 56و 36 عرض شمالی و با ارتفاع منفی 13 متر پایین تر از سطح دریای آزاد قرار دارد . این روستا از سمت شمال به روستای خواجه لر از سمت جنوب به روستای غلام آباد و رودخانه قره سو ، از سمت غرب به روستای قره قاشلی و از سمت شرق به روستای گامیشلی نزار محدود می گردد . راه دسترسی به روستای قره تپه از طریق محور بندر ترکمن – گرگان بوده و فاصله آن با شهر بندرترکمن 14 کیلومتر می باشد .
تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا :
اراضی زراعی روستای قره تپه به صورت پراکنده در اطراف روستا گسترده شده است . این اراضی از شمال به اراضی روستای خواجه لر ، از جنوب به اراضی روستای غلام آباد و رودخانه قره سو ، از غرب به اراضی روستای قره قاشلی و از شرق به اراضی روستای گامیشلی نزار محدود می شود . از منابع طبیعی موجود در روستای قره تپه ، می توان به خاک حاصلخیز ، آب مناسب و رودخانه قره سو اشاره نمود .
بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا :
الف ) آب آشامیدنی :
آب آشامیدنی روستا از طریق شبکه آبرسانی آق امام که پس از پمپاژ، به یک منبع هوایی از طریق شبکه لوله کشی شده در سراسر روستا مورد استفاده قرار میگیرد ، تأمین می گردد .
ب ) آب کشاورزی :
آب کشاورزی روستا از طریق رودخانه قره سو و نزولات جوی تأمین می گردد .
ویژگیهای جمعیتی روستا :
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 روستای قره تپه 1410 نفر جمعیت داشته که در قالب 218 خانوار با بعد خانوار 47/6 نفر زندگی می کردند . از کل جمعیت روستا در سال 1375 تعداد 614 نفر معادل 55/43 درصد در گروه سنی 14-0 ساله ، 728 نفر معادل 63/51 درصد در گروه سنی 64-15 ساله و 68 نفر 82/4 درصد در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار داشته اند .
سواد :
توزیع وضع سواد روستا نشان می دهد که از مجموع 1184 نفر جمعیت 6 سال و بالاتر در سال 1375 ، 840 نفر معادل 95/70 درصد باسواد می باشند که نسبت به کل جمعیت 57/59 درصد باسواد بوده اند . این نسبت برای مردان 63/81 درصد و برای زنان 40/60 درصد بوده است .
نسبت جنسی :
بر اساس اطلاعات به دست آمده از مرکز بهداشت شهرستان بندرترکمن در سال 1382 جمعیت روستا به 1117 نفر در قالب 169 خانوار با بعد خانوار 60/6 نفر بالغ گردیده که از این تعداد 561 نفر مرد و تعداد 669 نفر زن می باشند که بر اساس محاسبات انجام گرفته بیانگر نسبت جنسی 86/83 نفر می باشد .
جدول شماره (3) توزیع سنی جمعیت روستای قره تپه را در سال 1382 نشان می دهد .
بررسی وضع فعالیت در روستا :
براساس داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 از کل جمعیت 1410 نفری روستای قره تپه تعداد 1017 نفر ، جمعیت ده ساله و بیشتر تشکیل می دهند که 13/72 در صد از جمعیت را شامل می گردند . از این تعداد 276 نفر معادل 14/27 در صد جمعیت شاغل بوده اند که 242 نفر مرد و 34 نفر زن می باشند . با محاسبات بعمل آمده نشان می دهد که بار تکفل روستا 11/4 نفر می باشد . به عبارت دیگر هر نفر شاغل در روستا علاوه بر خود عهده دار تأمین مخارج بیش از 00/4 نفر دیگر نیز می باشند .
با اطلاعات به دست آمده در سال 1382 تعداد 935 نفر در سنین بالای ده سال قرار دارند که از تعداد 215 آن شاغل بوده اند . بر اساس این اطلاعات تعداد 90 نفر از جمعیت روستا به فعالیت کشاورزی ، 20 نفر نفر در بخش دامداری و 105 نفر در بخش های مختلف خدماتی مانند تجاری ، کارگری ،‌ کارمندی و حمل ونقل مشغول به فعالیت می باشند .
شناخت و بررسی علل پیدایش روستا :
به طور کلی ارتباط مستقیمی بین استقرار یک سکونتگاه با عوامل طبیعی ، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد . عواملی که به بهبود اقتصادی روستائیان کمک می نماید مانند وجود آب ، اراضی زراعی حاصلخیز ، مساعد بودن وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی ، شرایط مناسب دامداری و همچنین امکان بهره برداری از آنها از جمله عوامل اصلی در پیدایش یک سکوتگاه منسوب می شوند. علاوه بر این وجود عواملی چون روابط خویشاوندی ، قدرت و نفوذ خوانین و مالکان ، موقعیت طبیعی منطقه از لحاظ پستی و بلندی و دوری و نزدیکی به نهرها ، رودخانه ها و غیره در پیدایش سکونتگاهها نیز مؤثر می باشند .
در موارد پیدایش روستای قره تپه عواملی مانند شرایط مناسب دامداری ، وجود اراضی زراعی و آب فراوان مؤثر بوده است . همچنین در ارتباط با وجه تسمیه روستا باید گفت تپه ای باستانی در اطراف وجود دارد که به رنگ سیاه می باشد . با توجه به اینکه در زبان ترکمنی سیاه به معنی قره می باشد ، لذا نام روستا به مرور زمان به قره تپه شهرت یافت .
شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری روستا :
همانطوریکه در بحث شناخت و بررسی علل پیدایش روستا بیان شد ارتباط مستقیمی بین استقرار یک سکوتگاه با عوامل طبیعی ، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد .
از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری قره تپه را میتوان وجود اراضی مساعد و حاصلخیز ، آب فراوان، وضعیت توپوگرافی مناسب ، توسعه دامپروری و وجود رودخانه قره سو در قسمت جنوبی روستا را ذکر کرد .
شناخت و تعیین نحوه کاربری فضاهای موجود :
طبق بررسیهای به عمل آمده و تهیه نقشه وضع موجود از روستا ، کاربریهای متفاوتی درروستا وجود دارد که به خدمات رسانی اهالی روستا می پردازند، در یک گروهبندی جامع مهمترین آنها عبارتند از :
کاربری مسکونی ، شبکه معابر، تجاری ، آموزشی، بهداشتی و درمانی ، فرهنگی و مذهبی و خدمات معین که مجموعا سطحی معادل 222850 متر مربع را اشغال کرده اند.
کاربری مسکونی :
کاربری مسکونی از مهمترین کاربریهایی است که در روی نقشه با رنگ زرد مشخص شده است . در واقع حدود 69/70 درصد از کل کاربریها را به خود اختصاص داده است . که بیشترین سطح کاربری می باشد .
کاربری مسکونی در روستای قره تپه شامل زیربنای واحد مسکونی ، حیاط و انباری ، پارکینگ ماشین و غیره می باشد که در وضع موجود فضایی به مساحت 157524 متر مربع ، با سرانه 02/141 متر مربع را به خود اختصاص داده است .
کاربری تجاری :
واحدهای تجاری روستا بیشتردر حاشیه محور اصلی روستا شکل گرفته اند ، این واحدها شامل مغازه های بقالی ، آرایشگری ، میوه فروشی، نانوایی و … می باشد . تعداد واحدهای تجاری روستا حدود 12 باب می باشد که سطحی معادل 595 متر مربع با سرانه 53/0 متر مربع را به خود اختصاص داده است .
شبکه معابر :
معابر روستای قره تپه را می توان به سه دسته تقسیم نمود :
الف ) معبر اصلی : این معابرکه از محور آق قلا به بندرترکمن منشعب شده و به طرف گرگان ادامه می یابد ، بر اساس استعلامی که از اداره راه و ترابری به عمل آمده 35 متری اعلام گردیده است . لازم به ذکر است که این معبر زیر نظر اداره راه و ترابری می باشد .
ب) معابر درجه دوم : معابری می باشند که با عرض 15 متری از محور اصلی منشعب شده پس از گذر از بافت اصلی روستا مجددا به معبر اصلی باز می گردند . اکثر خدمات عمومی روستا در کنار این معبر شکل گرفته اند .
ج) معابر درجه سوم : به معابری گفته می شود که نقش عبوری داشته و دسترسی را به واحدهای مسکونی را ممکن می سازد . این معابر اغلب کم عرض و در برخی موارد به صورت بن بست می باشد . در مجموع سطح معابر در وضع موجود معادل 54100 متر مربع با سرانه 43/48 متر مربع می باشد که 28/24 درصد از کل کاربریها را شامل می شود .
کاربری آموزشی :
فضای اختصاص یافته به کاربری آموزشی در روستای قره تپه شامل مدرسه ابتدائی و مدرسه راهنمایی می باشد که سطحی معادل 5598 مترمربع با سرانه 01/5 مترمربع را به خود اختصاص داده است .
کاربری بهداشتی و درمانی :
فضای بهداشتی در روستای قره تپه شامل خانه بهداشت و حمام عمومی می باشد که سطحی معادل 1394 مترمربع با سرانه 25/1 مترمربع را بخود را اختصاص داده است .
کاربری مذهبی و فرهنگی :
کاربری مذهبی و فرهنگی در روستای قره تپه شامل مسجد می باشد که سطحی معادل 1902 مترمربع با سرانه 70/1 مترمربع را به خود اختصاص داده است .
صنایع کارگاهی :
فضای اختصاص یافته به کاربری اداری در روستای قره تپه شامل کارخانه آرد جو می باشد که سطحی 204 مترمربع با سرانه 18/0 مترمربع را به خود اختصاص داده است .
اداری و انتظامی :
فضای اختصاص یافته به کاربری اداری در روستای قره تپه شامل مخابرات و پایگاه مقاومت بسیج می باشد که سطحی معادل 368 مترمربع با سرانه 33/0 مترمربع را به خود اختصاص داده است .
خدمات معین :
فضای اختصاص یافته به کاربری معین در روستای قره تپه شامل شرکت تعاونی و تأسیسات آب می باشد که سطحی معادل 1165 مترمربع با سرانه 04/1 مترمربع را بخود اختصاص داده است .
پارک و فضای سبز :
روستای قره تپه در وضع موجود فاقد کاربری پارک و فضای سبز می باشد که در سطحی پیشنهادی فضای مناسب برای آن در نظر گرفته شده است .
ورزشی :
روستای قره تپه در وضع موجود فاقد کاربری ورزشی می باشد که در سطح پیشنهادی فضایی برای آن در نظر گرفته شده است .
اراضی زراعی :
از مجموع 297493 مترمربع مساحت روستا محدود 74643 مترمربع با سرانه 82/66 مترمربع به اراضی زراعی تعلق دارد که بعد از کاربری مسکونی بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است . به هر حال جمع کل کاربریهای خالص روستا 222850 مترمربع می باشد که سرانه آن 49/199 مترمربع خواهد شد.
جدول شماره (4) سطح و نوع کاربری اراضی روستای قره تپه را در سال 1382 نشان می دهد .
شناسایی مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی و بررسی اثرات آن بر توسعه روستا :
اصولا وجود چشم اندازهای طبیعی ( کوهها ، جنگلها ، دریا ، رودخانه و … ) و آثار تاریخی و توریستی جاذب جمعیت می باشند که می توانند نقش بسزایی در توسعه روستا داشته باشند .
روستای قره تپه به لحاظ چشم اندازهای طبیعی اطراف خود که شامل اراضی زراعی ، رودخانه قره سو و وجود تپه باستانی در خارج از بافت روستا می باشد زیبایی خاصی به آن بخشیده است . بنابر این می تواند با برنامه ریزی مناسب زمینه لازم را جهت توسعه صنعت توریسم فراهم سازد .
بررسی چگونگی مالکیت اراضی روستا :
طبق بررسی بعمل آمده زمینهای کشاورزی روستای قره تپه بعد از سال 1342 از حالت ارباب رعیتی خارج شده و دارای سندهای عادی مربوط به اصلاحات اراضی می باشد . در حال حاضر اکثراً خرید و فروشهای روزمره توسط شورای اسلامی روستا به صورت قباله های باصطلاح دستدارمی صورت می گیرد که پس از اینکه به امضای خریدار و فروشنده و چند نفر از ریش سفیدان و معتمدین روستا می رسد مقبولیت می یابد . همچنین بعضی از اراضی به صورت ارث به افراد رسیده که دارای سند دستدارمی و یا رسمی می باشد .
شناخت کیفیت ابنیه روستا :
ساختمانهای موجود در روستا قره تپه به لحاظ کیفیت به چهار گروه تقسیم بندی می گردند :
1)ابنیه نوساز :
به بناهایی اطلاق می شود که از نظر زمان اولاً کمتر از ده سال عمر داشته باشند ثانیاً مصالحی که در آن به کار رفته از نوع مصالح مرغوب و جدید بوده و اصولاً در برابر زلزله از مقاومت نسبتاً بالایی برخودار باشند . طی بررسیهای بعمل آمده این گروه از بناها حدود 59/22 درصد از ابنیه روستا را تشکیل داده اند .
2) ساختمانهای قابل نگهداری :
بناهایی که نسبت به گروه اول (نوساز) قدمت بیشتری داشته بین (19تا 20 سال ) و مصالح بکار رفته در آنها اکثراً از مصالح بومی منطقه می باشند و در برابر خطرات و حرکات زمین تا حدودی مقاومت دارند . این دسته از بناها حدود 39/32 درصد از ابنیه روستا را تشکیل می دهند.
3) ساختمانهای مرمتی :
به ساختمانهایی اطلاق میشود که نظر زمان ساخت 20تا30 سال قدمت داشته و برای بالا بردن عمرآنها با توجه به استاندارد واحدهای مسکونی باید در آنها تغییراتی ایجاد گردد . بعبارت دیگر تعمییر و مرمت این واحدها الزامی است . حدود 08/25 درصد از کل ابنیه را روستا را ساختمانهای مرمتی تشکیل می دهد .
4) ساختمانهای تخریبی :
به ساختمانهایی اطلاق می شود که عمر مفید آنها پایان یافته و بایست کاملاً تخریب شده و مجدداً احداث گردند تا از خطرات مالی و جانی جلوگیری شود . این ساختمانها معمولاً بیش از سی سال قدمت دارند .
شایان ذکر است که این نوع بناها غالباً در هسته مرکزی و اولیه روستا به چشم می خورند . طبق نقشه کیفیت ابنیه تهیه شده حدود 94/19 درصد از بناهای روستا در این دسته قرار دارند .
بررسی شبکه ارتباطی روستا :
شبکه معابر در سکونتگاهها معمولاً در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع طراحی شده و نامنظم تقسیم می شوند . شبکه طراحی شده بر اساس طرح و نقشه قبلی بر روی زمین اجرا شده و به انواع شطرنجی ، شعاعی ، خطی ، حلقوی و یا ترکیبی از آنها تقسیم می شوند. شبکه معابر نامنظم براساس نیاز ، در طول زمان و در مراحل مختلف توسعه کالبدی سکونتگاهها شکل می گیرند .
در روستای قره تپه معبر ورودی که از محور آق قلا بندرترکمن منشعب شده و به سمت گرگان ادامه می یابد ، دارای شبکه طراحی شده می باشد که بر اساس استعلام اداره راه و ترابری 35 متری اعلام گردیده است .
سایر معابر داخل بافت روستا ( معابر درجه 2 و درجه 3 ) از بافتی نامنظم برخوردار بوده که شبکه معابر آن متناسب با شرایط طبیعی و نیاز به دسترسی روستائیان جهت انتقال با وسایل نقلیه و انجام فعالیتهای اقتصادی شکل گرفته است .
شناخت و تعیین محدوده محلات و بررسی نطفه ها و مراکز محلات : به طور کلی محلات در هر مجتمع زیستی نشان دهنده مسائل فرهنگی ، قومی ، اقتصادی و طبیعی می باشد . بعنوان مثال وجود مراکز فرهنگی و مذهبی در یک محله مانند مسجد و تکیه موجب جذب جمعیت و شروع ساخت و ساز در آن محله می گردد و به مرور زمان این محله توسعه می یابد و یا با ورود افراد جدید و با وضعیت اقتصادی بهتر در حاشیه دیگری از آن مجتمع شروع به احداث بنا می نمایند که این بناها موجب جذب عده ای از مردم که از تمکن مالی بیشتری برخوردار می باشند می گردد و یا عواملی مانند وضعیت طبیعی که عده ای را به دور خود جذب می نماید . اما معمولاً هسته اولیه و نطفه مرکزی مجتمع های زیستی در اطراف اماکن مذهبی و فرهنگی می باشد که این محله دارای خصیصه ای از جمله بافت متمرکز ابنیه قدیمی می باشد .
با توجه به بررسیهای بعمل آمده ، روستای قره تپه دارای دو محله بنامهای قره تپه و سفر حاجی می باشد که از نظر قومی ، فرهنگی هیچگونه تنوعی در آن مشاهده نمی شود و از یک آداب و رسوم مشترک برخوردار می باشند و کلیه ساکنان آن ترکمن می باشند .
بررسی تأسیسات و تجهیزات:
آب آشامیدنی :
آب آشامیدنی روستا از طریق شبکه آبرسانی آق امام که پس از پمپاژ به درون منبع هوایی از طریق لوله کشی به مصرف روستائیان می رسد تأمین می گردد .
برق :
با عنایت به گسترش شبکه برق رسانی سراسری ، اغلب سکونتگاههای روستایی از این نعمت برخوردارند . برق مورد نیاز روستای قره تپه از طریق شبکه سراسری تأمین و به واسطه تیرهای برق هوایی در سطح روستا توزیع می گردد . در حال حاضر تمامی واحدهای مسکونی تحت پوشش شبکه برق قرار دارند .
سیستم فاضلاب :
یکی از بزرگترین مشکلات نقاط شهری و روستایی کشور عدم برخورداری از یک سیستم مشخص دفع فاضلابهای خانگی است . نحوه دفع فاضلاب روستای قره تپه نیز چنین است و در بعضی از منازل از طریق چاه جذبی و در برخی دیگر به صورت رهاسازی در جویها و زهکشی ها صورت می گیرد که این امر موجب آلودگی زیست محیطی گردیده است .
دفع زباله :
نحوه دفع زباله در این روستا به صورت رهاسازی در معابر، جویها و اراضی زراعی صورت می گیرد که این امر موجب مشکلات زیست محیطی گردیده و در این رابطه مسئولان محلی باید با هماهنگی های لازم شرایطی را در جمع آوری و انتقال این زباله ها فراهم سازند .
نحوه دفع آبهای سطحی :
آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی روستای قره تپه از طریق شیب معابر داخل بافت روستا و همچنین زهکشی هایی که در حاشیه معابر وجود دارد به سمت اراضی زراعی مجاور روستا و همچنین رودخانه قره سو دفع می گردد .
بررسی مصالح ساختمانی و کار برد آنها :
بر اساس بررسیهای بعمل آمده مصالح ساختمانی بکار رفته در ساخت مسکن روستای قره تپه شامل چوب ، آجر، بلوک ، تیر آهن ، حلب ، ایرانیت ، سیمان ، گچ و … می باشد که هر یک از مصالح فوق الذکر در ارتباط با قدرت و توان مالی افراد در ساخت واحد مسکونی استفاده می گردد . ضمناً برای ساخت دیوار از آجر ، بلوک و سیمان برای پوشش سقف از حلب و ایرانیت استفاده شده است .
لازم به ذکر است که مصالح بکار رفته در ساختمانهای نوساز اغلب از آهن ، ایرانیت ، سیمان و گچ و … بوده ولی در واحدهای قدیمی مصالحی نظیر خشت ، کاه گل ، سفال و … بکار برده می شد .
بررسی معماری و ترکیب فضاهای مسکونی :
معماری واحدهای مسکونی در سطح روستای قره تپه ترکیبی از نمای قدیمی و جدید می باشد ، به نوعی که بیشتر واحدهای مسکونی جدید تیپ ساخت و ساز شهری به خود گرفته اند . بدین نحو که ساختمانها بصورت یک طبقه روی پیلوت احداث شده ،‌در طبقه همکف به واحدهای تجاری یا انباری و یا پارکینگ وسایل نقلیه و طبقه فوقانی به منزل مسکونی اختصاص یافته است . در این نوع واحدهای مسکونی سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه نیز در درون ساختمان جانمایی می شوند و حیاط منزل نیز بسته به موقعیت مکانی آن در پشت و یا جلوی ساختمان قرار گرفته است . اما در واحدهای قدیمی که دارای زیربنای کمتری نسبت به واحدهای نوساز بوده و تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده که مصالح بکار رفته در اکثر این واحدها به صورت خشت ، گل و آجر می باشد که بیشتر در قسمتهای مرکزی روستا قرار گرفته اند .
پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده :
براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال 1375 از کل جمعیت 1410 نفری روستای قره تپه به تعداد 1017 نفر جمعیت ده ساله و بیشتر را تشکیل می دهند . از این تعداد 276 نفر معادل 14/27 درصد ، جمعیت شاغل روستا می باشند که 242 نفر مرد و 34 نفر زن بوده اند . با محاسبات انجام گرفته ، بار تکفل 11/4 را نشان می دهد .
در سال 1382 از کل جمعیت 1117 نفری روستای قره تپه تعداد 935 نفر در سنین بالای ده سال قرار دارند که از این تعداد 215 نفر آن شاغل هستند .
بر اساس آمار گرفته شده از مسئولان محلی 90 نفر معادل 86/41 درصد از جمعیت شاغل روستا به کشاورزی ، 20 نفر معادل 30/9 درصد در بخش دامداری و 105 نفر معادل 84/48 درصد در بخشهای مختلف خدماتی مانند کار مندی ، حمل و نقل ، تجاری و کارگری مشغول فعالیت می باشند .
شورای اسلامی روستای قره تپه میزان اراضی کشاورزی را 770 هکتار اعلام نموده اند ، که از این میزان 500 هکتار گندم ، 100 هکتار برنج 40 هکتار پنبه ، 40 هکتار جو و 90 هکتار را سایر محصولات شامل می شود . همچنین این روستا دارای 100 رأس گاو و 1200 رأس گوسفند می باشد .
جدولهای شماره ( 5)و (6 ) در آمد و محاسبه ریالی بخش کشاورزی و دامداری را نشان می دهد .
جدول شماره(5): سطح زیر کشت و محاسبه ریالی محصولات کشاورزی روستای قره تپه در سال 1382
نام محصول سطح زیرکشت
(هکتار) هزینه تولید
(ریال) درآمدخالص
(ریال) درآمدکل
(ریال)
جمع 770 – – 2،212،000،000
گندم 500 1،400،000 2،000،000 1،000،000،000
برنج 100 4،700،000 6،200،000 620،000،000
پنبه 40 200،000 4،500،000 180،000،000
جو 40 1،200،000 1،750،000 70،000،000
سایرمحصولات 90 – 3،800،000 342،000،000
مآخذ: شورای اسلامی روستای قره تپه
جدول شماره(6):درآمد سالیانه حاصل از بخش دامداری روستای قره تپه در سال 1382:
نوع دام تعداد درآمدخالص(ریال) درآمدکل(ریال)
جمع 1300 – 440،000،000
گاو 100 2،000،000 200،000،000
گوسفند 1200 200،000 240،000،000
مآخذ: شورای اسلامی روستای قره تپه
چنانچه جدول شماره (5) نشان می دهد در آمد حاصل از کل فعالیتهای کشاورزی مجموعاً 2212000000 ریال می باشد که سرانه آن برای هر نفر ساکن روستا در وضع موجود 1980304 ریال خواهد بود .
در وضع موجود به تعداد 100 رأس گاو و 1200 رأس گوسفند وجود دارد که با محاسبات انجام گرفته ، در آمد حاصل از بخش دامداری مجموعاً 440000000 ریال خواهد بود .
شاغلان بخش خدمات بعد از بخش کشاورزی دومین حجم فعالیت روستا را به خود اختصاص داده است . با بررسیهای بعمل آمده از مسئولان محلی تعداد 105 نفر در بخش های خدماتی نظیر کارمندی حمل و نقل ، تجاری و کارگری مشغول به فعالیت می باشند . با فرض به اینکه هر نفر شاغل در این بخش به طور ماهیانه 900000 ریال دریافت کنند درآمد حاصل از فعالیتهای خدماتی بطور متوسط سالیانه 1134000000 ریال خواهد بود .
به هر حال با محاسبات انجام گرفته از درآمدهای مختلف ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، کل در آمد روستائیان در طول یکسال مبلغ 3786000000 ریال خواهد بود که سرانه آن برای هر نفر ساکن روستا 3389436 ریال می باشد که برای هر خانوار 22402367 ریال بدست می آید :
مشکلات اصلی روستا در بخش کشاورزی و دامداری بدین شرح می باشد :
– کمبود امکانات و سرمایه در بخش کشاورزی و دامداری .
– نگهداری دام به صورت سنتی در منزل مسکونی .
– کبود منابع تامین کننده آب کشاورزی .
– پایین بودن محصولات کشاورزی .
با توجه به اینکه اقتصاد غالب روستا عمدتا در بخش کشاورزی و دامداری متمرکز گردیده لذا با توجه به اهمیت این بخش ، راهکارهایی جهت توسعه به شرح ذیل پیشنهاد می گردد :
– حمایت از بخش کشاورزی و دامی روستا از طریق تسهیلات بانکی .
– توسعه و کشت محصولات گلخانه ای .
– توسعه دامپروری پرواربندی دامها .
– کشت محصولات پر بازده و مورد نیاز روزمره شهرها .
– جمع آوری دامهای محلی روستا در یک مرکز خاص و در خارج از بافت روستا .
– تشکیل شرکت تعاونی و تولیدی .
تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت روستا :
تعداد و نرخ رشد جمعیت روستای قره تپه طی دوره های گذشته متأثر از عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تحولات چشمگیری داشته است بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1355 روستای قره تپه دارای 1012 نفر جمعیت در قالب 174 خانوار بوده است که این رقم در سال 1365 به 1330 نفر و در قالب 180 خانوار بوده که نشان دهنده نرخ رشد 77/2 درصد می باشد که این افزایش 318 نفری در این دهه ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش خدمات زیربنایی در نواحی روستایی ، تشویق به افزایش موالید و توجه به بخش کشاورزی بعنوان منبع تأمین کننده مواد غذایی می باشد .
براساس سرشماری سال 1375 جمعیت روستا به 1410 نفر در قالب 218 خاموار افزایش یافته که نشان دهنده نرخ رشد 58/0 درصد می باشد که این امر ناشی از سیاستهای کنترل موالید و کاهش نرخ رشد طبیعی روستا می باشد . بر اساس آمار به دست آمده از مرکز بهداشت شهرستان بندرترکمن در سال 1382 تعداد جمعیت روستای قره تپه به 1117 نفر کاهش یافته که بیان کننده نرخ رشد منفی 27/3 درصد در فاصله سالهای 1375 تا 1382 بوده است . این امر ناشی از ادامه سیاستهای کنترل موالید و مهاجر فرصتی روستا به دلیل پایین بودن امکانات رفاهی بوده است . شایان ذکر است که اکثر مهاجران را جوانان بیکار تشکیل می دهند که برای یافتن کار به شهر گرگان و شهرهای اطراف مهاجرت می کنند .
جدول شماره (7) تحولات جمعیتی روستای قره تپه را طی سالهای 82-1355 نشان می دهد .
جدول شماره(7): تحولات جمعیتی روستای قره تپه طی سال های 1382-1355 :
سال جمعیت خانوار بعدخانوار نرخ خانوار
1355 1012 174 82/5 –
1365 1330 187 11/7 77/2
1375 1410 218 47/6 58/0
1382 1117 169 60/6 27/3-
مآخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان
مرکز بهداشت شهرستان بندرترکمن
پیش بینی جمعیت روستا:
به منظور پیش بینی روستا روند تحولات جمعیتی دهه های گذشته ، اطلاعات حاصله از مرکز بهداشت شهرستان ملاک قرار گرفته که در اینجا با توجه به نرخ رشد جمعیت در سالهای گذشته گزینه های ذیل را جهت پیش بینی جمعیت می توان در نظر گرفت :
گزینه اول :
در این گزینه فرض بر این است که متوسط نرخ رشد 27 ساله ( سال 1382 – 1355 ) روستا مبنای پیش بینی جمعیت قرار گیرد بر این مبنا جمعیت روستا با نرخ رشد 37/0 درصد در افق طرح به 1159 نفر بالغ خواهد شد .
گزینه دوم :
در این گزینه به فرض اینکه متوسط نرخ رشد 7 سال گذشته ( سال 1382- 1375 ) روستا مبنای پیش بینی جمعیت قرار گیرد . جمعیت روستا در افق طرح ( سال 1392) با نرخ رشد منفی 27/3 درصد به 801 نفر کاهش پیدا می کند .
گزینه سوم :
در این گزینه نرخ با روری و نرخ ازدواج مبنای پیش بینی قرار گرفته که بر این اساس جمعیت روستا با نرخ رشد 27/2 درصد در افق طرح به 1398 نفر خواهد رسید .
گزینه چهارم :
در این گزینه با اعمال نرخ باروری نکاحی و ازدواج و نرخ مرگ ومیر مبنای پیش بینی قرار گرفته در این صورت جمعیت روستا در افق طرح با نرخ رشد 07/2 درصد به 1371 نفر خواهد رسید .
گزینه پنجم :
در این گزینه با لحاظ نمودن نرخ باروری نکاحی و ازدواج( 27/2) درصد با اعمال نرخ مرگ ومیر (20/0 ) درصد و با توجه به اینکه نرخ مهاجر فرصتی روستا ( 63/4 ) درصد می باشد فرض بر این است که با اجرای طرح هادی و توزیع امکانات و خدمات در سطح روستا نرخ مهاجر فرصتی را به میزان 60 درصد کاهش دهیم ، در این صورت جمعیت روستا در افق طرح با نرخ رشد 22/0 درصد به 1142 نفر افزایش خواهد یافت .
با توجه به گزینه های فوق گزینه آخر بعنوان مطلوب ترین گزینه جهت پیش بینی جمعیت روستا در افق طرح مطرح می باشد . بر این منوال فضاهای پیش بینی شده در افق طرح بر اساس ای گزینه بر آورد شده است .
جدول (8) گزینه های مختلف پیش بینی جمعیت روستای قره تپه را نشان می دهد .
جدول شماره(8):گزینه های مختلف پیش بینی جمعیت روستای قره تپه
گزینه ها نرخ رشد جمعیت در افق طرح (سال1392)
گزینه اول
(سالهای1382-1355) 37/0 1159نفر
گزینه دوم
(سالهای1382-1375) 27/3- 801نفر
گزینه سوم
(نرخ باروری ونرخ ازدواج) 27/2 1398نفر
گزینه چهارم
(نرخ باروری نکاحی و ازدواج با اعمال نرخ مرگ و میر) 07/2 1371نفر
گزینه پنجم
(نرخ باروری نکاحی و ازدواج با اعمال مرگ ومیرو مهاجرفرستی) 22/0 1142نفر
بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیربنایی در سطح روستا :
رشد نامنظم و بدون برنامه ریزی توسعه روستاها موجب توزیع نامتعادل کاربردها و خدمات عمومی در سطح روستاها گردیده است .
به طور کلی روستای قره تپه دارای خدماتی همچون دبستان ، مدرسه راهنمایی ، مسجد ، خانه بهداشت ، کارخانه آرد جو ، شرکت تعاونی ، نانوایی ، پایگاه مقاومت بسیج ، مخابرات و چند واحد تجاری می باشد . ولی فاقد خدماتی همچون دفتر شورا ، پارک و فضای سبز ، باشگاه ورزشی ، کتاب خانه ، ایستگاه مسافربری بوده است . لذا با توجه به مطالعات انجام شده سعی شده تا با در نظر گرفتن خدمات مذکور در مکان مناسب ، مشکل توزیع خدمات در سطح روستا هموار گردید .
تجزیه و تحلیل شبکه ارتباطی داخل روستا :
به لحاظ نقش و عملکرد ، شبکه ارتباطی روستای قره تپه از بافتی منظم و غیر منظم برخوردار بوده که عرض هر یک از معابر به تناسب عملکردی که در سطح روستا داشته متفاوت می باتشد .
به طور کلی معابر روستاس قره تپه را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
الف ) معابر اصلی روستا که از محور بندر ترکمن به آق قلا منشعب شده و به سمت گرگان ادامه می یابد و بر اساس استعلام راه و ترابری 35 متری اعلام شده که در نقش پیشنهادی اعلام گردیده است . لازم به ذکر است که این معبر زیر نظر اداره راه و ترابری قرار گرفته و تابع ضوابط مقررات اداری کل راه و ترابری می باشد .
ب ) دومین معبری که در داخل روستا به لحاظ عملکردی جمع و پخش کننده ترافیک درون روستایی می باشد و با عرض های متفاوت به معابر اصلی می پیوندد . در طرح پیشنهادی با توجه به عملکرد آن با عرض 10 تا15 متری لحاظ گردیده است . لازم بذکر است که معبر 15 متری به عنوان معبر اصلی داخل بافت محسوب می گردد .
ج ) سومین دسته از معابر ، معابری هستند که به صورت دسترسی ها عمل می کنند که عمدتاً به منظور برقراری ارتباط یک یا چند واحد مسکونی به شبکه های فرعی عمل می نمایند. عرض این معابر متناسب با نوع عمل کرد و میزان استفاده ای که از آنها به عمل می آید 6 تا 8 متر پیشنهاد گردیده است .
بررسی سرانه های موجود ، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکونی :
سرانه خدماتی و مسکونی موجود روستا ، از تقسیم سطح هر یک از کاربریهای مذکور به جمعیت سال 1382 حاصل گردید و سرانه های پیشنهادی نیز با توجه به استاندارد های خدمات رسانی روستا که از تقسیم هر کاربری به جمعیت افق طرح ( سال 1392 ) تعیین شده است . در ذیل رسانه های موجود و پیشنهادی هر یک از کاربری ها مورد بررسی قرار می گیرد .
مسکونی :
فضای مسکونی روستای قره تپه در وضع موجود سطحی معادل 157524 مترمربع با سرانه 02/141 مترمربع را به خود اختصاص داده است که در طرح پیشنهادی با توجه به جمعیت 1142 نفری سال 1392 و با در نظر گرفتن سرانه 60 مترمربع برای جمعیت اضافه شونده در افق طرح رسانه به 29/131 مترمربع رسیده است .
تجاری :
کاربرد تجاری در روستای قره تپه سطحی معادل 595 مترمربع را با رسانه 53/0 مترمربع را در وضع موجود به خود اختصاص داده است که در طرح پیشنهادی این رسانه به 69/0 مترمربع در افق طرح رسیده است .
شبکه معابر :
شبکه معابر در روستای قره تپه در وضع موجود سطحی معادل 54100 مترمربع با رسانه 43/48 مترمربع را به خود اختصاص داده است که در طرح پیشنهادی با توجه به تعریض معابر این سرانه به 52/62 مترمربع افزایش پیدا می کند .
آموزشی :
فضای آموزشی روستای قره تپه شامل : مدرسه ابتدایی و راهنمایی بوده که سطحی معادل 5598 مترمربع با سرانه 01/5 مترمربع را به خود اختصاص داده است که در افق سرانه به 68/4 مترمربع کاهش می یابد .
بهداشتی – درمانی :
فضای بهداشتی در روستای مذکور شامل :خانه بهداشت و حمام عمومی می باشد که در وضع موجود سطحی معادل 1394 متر مربع با سرانه 25/1 مترمربع را به خود اختصاص داده است که با توجه به جمعیت اضافه شونده در افق طرح این سرانه به 07/1 مترمربع خواهد رسید .
صنایع کارگاهی :
صنایع کارگاهی در روستای قره تپه در وضع موجود سطحی معادل 204 مترمربع با سرانه 18/0 مترمربع را به خود اختصاص داده است که با توجه به جمعیت اضافه شونده در افق طرح این سرانه به 49/1 مترمربع افزایش خواهد یافت .
اداری – انتظامی :
فضای اختصاص یافته به کاربری اداری در روستای قره تپه در وضع موجود سطحی معادل 368 مترمربع با سرانه 33/0 مترمربع می باشد که با توجه به جمعیت افق این سرانه به 85/0 مترمربع افزایش می یابد .
خدمات معین :
فضای اختصاص یافته به خدمات معین در روستای قره تپه شامل شرکت تعاونی و تاسیسات آب و فروشگاه نفت می باشد که سطحی معادل 1165 مترمربع با سرانه 04/1 مترمربع را در وضع موجود به خود اختصاص داده است که این سرانه در طرح پیشنهادی به 82/1 مترمربع افزایش می یابد .
فرهنگی و مذهبی :
فضای اختصاص یافته به کاربری فرهنگی و مذهبی در روستای قره تپه شامل مسجد می باشد که سطحی معادل 19022 مترمربع با سرانه 70/1 مترمربع را در وضع موجود به خود اختصاص داده است که این سرانه در طرح پیشنهادی به 31/1 متر مربع خواهد بود .
پارک و فضای سبز :
روستای قره تپه فاقد کاربری پارک و فضای سبز می باشد که با توجه به جمعیت افق طرح سطحی معادل 5000 متر مربع با سرانه 38/4 مترمربع پیشنهاد گردیده است .
ورزشی :
روستای قره تپه فاقد کاربری ورزشی می باشد که به توجه به جمعیت افق طرح سطحی معادل 2000 متر مربع با سرانه 75/1 مترمربع پیشنهاد گردیده است .
اراضی زراعی :
کاربری اراضی زراعی در وضع موجود سطحی معادل 74643 مترمربع با سرانه 82/66 مترمربع به خود اختصاص داده است . با توجه به در نظر گرفتن توسعه مسکونی و کاربریهای پیشنهادی هیچ طرح و توسعه ای برای کاربری مذکور پیشنهاد نگردیده است .
تعیین محدودیتها و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا :
اصولا یکی از مهمترین مزیت هایی که روستاهای شمال کشور با آن مواجه هستند ، وجود اراضی زراعی مستعد می باشد که در صورت ساخت و ساز در این گونه اراضی ضررهای جبران ناپذیری از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی به دنبال خواهد داشت . اما با توجه به این مسئله عده ای همچنان در داخل اراضی کشاورزی حاشیه روستا شروع به ساخت و ساز کرده اند .
لذا به منظور استفاده بهینه از فضا بمنظور توسعه کالبدی روستا و استقرار جمعیت در افق طرح ، استفاده از فضای متخلخل و افزایش تراکم و کاهش سرانه در بافت مسکونی ، از سیاستهایی است که در طرح پیشنهادی برای روستای فوق در نظر گرفته شده است .
معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا :
استفاده از ضوابط و معیارها می تواند در راهبرد طرح هادی نقش مؤثری داشته باشد . از جمله به موارد ذیل اشاره کرد :
1- توسعه روستا در داخل بافت فیزیکی موجود صورت گیرد .
2- افزایش میزان تراکم به طوریکه از زمین کمتری استفاده گرد .
3- معبر اصلی ورودی روستا ، عرض آن 35 متر تعیین گردد .
4- افزایش کیفیت محیط زندگی از طریق ایجاد فضای سبز مناسب و سایر خدمات مورد نیاز .
5- انسجام معابر و به حداقل رساندن هزینه زیر ساختها .
6- جلوگیری از رشد بی رویه روستا .
7- ایجاد کاربریهای جدید و مورد نیاز جهت رفع مشکلات .
8- ایجاد شبکه حمل و نقل استاندارد و رعایت سلسله مراتب شبکه ارتباطی بر اساس نوع ، درجه بندی ، عملکرد و اهمیت آنها .
9- توزیع مناسب خدمات در فواصل مناسب جهت دسترسی آسان .
10- تفکیک قطعات مسکونی بسیار بزرگ به کوچک .
11- رعایت حداقل تخریب در ارتباط با تعریض شبکه ها .
12- توجه به سازگاری فعالیتها ( همجواری کاربریها ) .
تعیین نحوه کاربری اراضی روستا :
مسکونی :
در ارتباط با کاربری مسکونی ، تفکیک قطعات بسیار بزرگ موجود و تبدیل ان به قطعات کوچک با لحاظ کردن سرانه 60 مترمربع از جمله مسائلی است که بایستی در افق طرح مدنظر قرار گرفنه است و فضای مسکونی مورد نیاز در افق طرح برای 25 نفر منظور گردیده است و محاسبه کل نیازمندیهای مسکونی افق طرح 1500 مترمربع محاسبه شده که برای جمعیت اضافه شونده در نقشه جانمایی شده است . با این حساب کل فضای مسکونی در افق طرح برابر با 149935 مترمربع با سرانه 29/131 مترمربع خواهد شد .
تجاری :
در طی سال آینده تجاری کل روستا 789 مترمربع خواهد شد . با توجه به جمعیت اضافه شونده و کمبودهای وضع موجود ، مساحت پیشنهادی این کاربردی در افق طرح 400 مترمربع لحاظ شده است . سرانه این کاربری 69/0 مترمربع در نظر گرفته شده است . این کاربری بصورت شناور می باشد و پیشنهاد می گردد بیشتر در بر معابر 12 متری و بالاتر ایجاد گردد .
آموزشی :
کاربری آموزشی در وضع موجود شامل مدرسه ابتدایی و مدرسه راهنمایی می باشد که با توجه به بالا بودن سرانه هیچ طرح و توسعه ای برای فضای مذکور پیشنهاد نگردد .
بهداشتی و درمانی :
با توجه به اینکه یک واحد خانه بهداشت در قسمت جنوبی روستا و حمام عمومی در قسمت شرقی وجود دارد . لذا در سطح پیشنهادی هیچ طرح و توسعه ای برای فضای مذکور پیشنهاد نگردیده است .
فرهنگی و مذهبی :
در وضع موجود فقط فضای مذهبی با سرانه 70/1 مترمربع وجود دارد و با توجه به نیازمندیهای افق طرح ، تنها فضای فرهنگی بعنوان کتاب خانه معادل 400 مترمربع در داخل پارک پیشنهادی در حاشیه فضای آموزشی در نظر گرفته شده که با احتساب آن سرانه فرهنگی و مذهبی به 31/1 مترمربع می رسد .
صنایع کارگاهی :
در وضع موجود صنایع کارگاهی با سرانه 18/0 مترمربع وجود دارد . با توجه به نیازمندیهای افق طرح فضای معادل 1500 مترمربع در نظر گرفته شده که با احتساب آن سرانه صنایع کارگاهی به 49/1 مترمربع خواهد رسید .
اداری – انتظامی :
در وضع موجود فضای اداری با سرانه 33/0 مترمربع وجود دارد . با توجه به نیازمندیهای افق طرح فضایی معادل 800 مترمربع جهت ساخت دفتر پست و دفتر شورا در نظر گرفته شده است که با احتساب آن سرانه اداری به 85/0 مترمربع خواهد رسید .
خدمات معین :
خدمات معین در وضع موجود شامل شرکت تعاونی و تأسیسات آب می باشد که سطحی معادل 1165 مترمربع را به خود اختصاص داده لذا با توجه به خمعیت افق طرح فضایی به مساحت 1000 مترمربع برای پایانه پیشنهاد گردید که با احتساب آن سرانه کاربری مذکور به 82/1 مترمربع خواهد رسید .
پارک و فضای سبز :
روستا در وضع موجود فاقد این کاربری بوده ، لذا در افق طرح فضایی معادل 5000 مترمربع با سرانه 38/4 مترمربع در قسمت جنوبی روستا در حاشیه فضای آموزشی در نظر گرفته شد .
شبکه معابر:
شبکه معابر در وضع موجود حدود 54100 مترمربع بوده که در افق طرح به علت تعریض معابر به 71401 مترمربع با سرانه 52/62 مترمربع رسیده است .
جدول (9) وضع کاربری اراضی موجود و پیشنهادی در روستای قره تپه را نشان می دهد .
بررسی نقشه های شبکه معابر به تفکیک نحوه تعریض :
در نقشه پیشنهادی خیابانهای روستا به لحاظ نقش و عملکرد آنها و همچنین به لحاظ طول و عرض به چند دسته طبقه بندی شده اند :
معابر درجه یک :
این معابر که از محور بندرترکمن به آق قلا منشعب شده و به سمت گرگان ادامه می یابد ، دارای نقش عملکردی بالا و دارای بار ترافیکی بیشتری نسبت به سایر معابر بوده و از عرض بیشتری برخوردار است و بیشترین طرح از خیابانها را به خود اختصاص داده است و به طور کلی ارتباط روستائیان با شهر از طریق این معبر صورت می گیرد . این خیابان بر اساس استعلامی که از اداره راه و ترابری بعمل آمده 35 متر اعلام گردید . این معبر در نقشه با رنگ بنفش نشان داده شده است .
معابر درجه دوم :
معابری هستند که نسبت به معابر درجه یک دارای طول کمتری بوده و در بعضی از نقاط به صورت یک رینگ عمل کرده و در نهایت به معبر درجه یک می پیوندند ، عرض این نوع معابر 10تا15 متری تعیین گردیده است . این معابر در نقشه با رنگ صورتی نشان داده شده است .
معابردرجه سوم ( دسترسیها ) :
این معابر که عموماً به صورت بن بست عمل نموده و متناسب با طول آن دارای عرض 6 تا 8 متر پیشنهاد گردیده که عموماً به معابر درجه دوم متصل می گردند و در نقشه پیشنهادی با رنگ نارنجی نمایش داده می شود .
ارائه طرحهای مربوط به جمع آوری و هدایت آبهای سطحی :
آبهای سطحی روستا به تبعیت از شیب معابر به اراضی کشاورزی دفع می گردد . به طور کلی شیب عمومی روستا از جنوب به شمال می باشد . بنابراین پیشنهاد می گردد آبهای سطحی روستا به تبعیت از همین شیب و با ایجاد جویهای حاشیه ای در کنار معبر دفع گردد که این طرح باید به لحاظ زمانبندی در اولویت قرار گیرد .
ارائه طرحهای توسعه و تعریض معابر روستا :
عرض معابر روستا با توجه به نقش و عملکرد معابر و سلسله مراتب آنها ایجاد گردیده است . با این توصیف ، عریض ترین معبر روستا ، معبر حاشیه غربی بافت روستا می باشد که با توجه به استعلام راه و ترابری 35 متری اعلام گردیده است . لازم بذکر است که در بعضی از معابر که تعریض آنها ضرورتی نداشته وضع موجود آنها حفظ گردیده است . به طور کلی در تعریض معابر رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
الف ) در تعریض معابر لازم است این تعریض از محور کوچه به طور مساوی از طرفین اعمال شود ، یعنی اگر یک معبر 6 متری قرار است به معبر 8 متری و یا 10 متری تبدیل شود نسبت به محور کوچه از طرفین ، تعریض به صورت مساوی اعمال شود .
ب) در صورتیکه یک معبر در یک طرف آن فضای باز و خالی و در طرف دیگر آن ساختمان باشد تعریض باید در قسمت فضای خالی صورت گیرد .
د) تعریض محور اصلی روستا ( 35 و 15 متری ) از نظر زمانبندی اجرای فوری و محورهای آنتنی منشعب از آن در اولویت اول و سایر معابر در اولویت دوم قرار دارند .
ه )لازم است علاوه بر طرح تفصیلی برای کل روستا ، برای شبکه معابرطرح اجرایی یا مقیاس مناسب 500/1 به بالا تهیه گردد .
و) رعایت پخی در تقاطعها از الزامات تهیه طرح اجرایی می باشد .
ارائه طرح پیشنهادی از مراکز محلات ، میادین و گره های اصلی روستا :
در روستای قره تپه به لحاظ محله بندی دارای دو محله بنامهای قره تپه و صفر حاجی می باشد بنابراین در طرح سعی گردیده است تا کلیه کاربری های پیشنهادی از لحاظ دسترسی در هر دو محله به سهولت انجام گیرد .
به طور کلی گره های مختلفی در سطح روستا به ویژه در قسمتهای مرکزی بافت در حاشیه مذهبی وجود دارد که از طریق معابر فرعی و دسترسیها به وجود آمده اند . لذا در طرح پیشنهادی سعی تا این گره ها با تعریض دسترسیها بتوانند به آسانی به خدمات موجود در روستا دسترسی پیدا کنند .
تعیین اولویتهای اجرایی کوتاه مدت و میان مدت :
اولویت بندی اجرای طرح هادی روستای قره تپه بر اساس نیازمندیهای اولیه و ثانویه روستا تنظیم شده است . با توجه به افق ده ساله اجرای طرح به لحاظ زمانبندی در دو مقطع زمان پنج ساله اول و دوم اولویت بندی شده است . بدین صورت ، طرحهایی که ضرورت احداث و بهره برداری آن برای روستائیان بیشتر احساس گردیده در دوره پنج ساله اول و سایر طرح ها در مقطع پنج ساله دوم پیشنهاد شده است .
لازم بذکر است که بعضی از طرحا به لحاظ اهمیت ، اجرای آن فوری بوده و حداکثر زمان آن دو ساله پیشنهاد می گردد .
الف)اولویت اجرایی کاربریهای ضربالاجل « فوری » -( 1384- 1382 ):
– بازگشایی معبر اصلی روستا ( معبر 35 متری ).
تذکر : این محور زیر نظر اداره راه و ترابری قرار دارد ، در نتیجه آسفالت آن تحت ضوابط اداره راه و ترابری می باشد .
– تعریض و آسفالت معبر اصلی داخل بافت روستا ( معبر15متری).
– ایجاد زهکش حاشیه معابر 15 متری جهت دفع آبهای سطحی .
ب)اولویت اجرایی پنج ساله اول ( 1387- 1382 ) :
– احداث کلیه معابر با عرض 10 متر .
– ایجاد زهکشی حاشیه معابر 10 متری جهت دفع آبهای سطحی .
– احداث مرکز اداری .
– احداث کتابخانه .
ج)اولویت اجرایی پنج ساله دوم ( 1392- 1387 ) :
– احداث ، تکمیل و تعریض سایر معابر .
– احداث ایستگاه مسافربری .
– احداث باشگاه ورزشی .
– احداث پارک پیشنهادی .
ضوابط و مقررات اجرایی :
اجرای هر طرح خصوصاً طرحهایی از این نوع نیازمند ضوابطی است که این مقررات و ضوابط از مکانی به مکانی دیگر بسته به شرایط منطقه متفاوت است . ذیلاً ضوابط مربوط به این طرح در زمینه توسعه و اجرای کاربریهای مختلف و بهبود و ارتقاء بهسازی محیط ذکر می گردد :
ضوابط کلی در مورد تفکیک اراضی و احداث بنا :
– از تبدیل اراضی کشاورزی به واحدهای مسکونی در داخل بافت خودداری شود .
– حداقل تفکیکی قطعات مسکونی از 200 متر کمتر نباشد .
– حداکثر سطح اشتغال هر قطعه 50 درصد در نظر گرفته شود .
– هرگونه ساخت و ساز در خارج از محدوده پیشنهادی ممنوع می باشد .
– تفکیک اراضی باید با در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای مربوط به اصلاح گذرها انجام گیرد .
– حداکثر تراکم ساختمانی در بر معابر اصلی روستا 100 درصد است و حداکثر این تراکم در جاهای دیگر روستا بیش از 60 درصد تجاوز نکند .
– حداکثر تعداد طبقات در بر معابر اصلی روستا از 2 طبقه تجاوز نکند در صورت لزوم بیش از دو طبقه بایستی به تصویب مراجع ذیصلاح برسد .
– ساخت مسکن در سایر نقاط با تراکم متوسط در نظر گرفته شود .
– تفکیک قطعات در حریم تأسیسات زیر بنایی و مجاور آنها ممنوع می باشد .
– واحدهای مسکونی در قطعات تفکیکی حداکثر با عمق 30 متر از معبر استقرار یابند .
– رعایت اصول فنی و مقاوم سازی در کلیه ساخت و سازها الزامی است .
– واحدهای مسکونی حتی الامکان بایستی مشرف به راه دسترسی باشند و انبارها و طویله پشت آن واقع گردند .
– با توجه به آب و هوای استان ، طراحی بامهای شیب دار توصیه می گردد .
– ارتفاع واحدهای مسکونی هر طبقه از کف تمام شده تا زیر سقف حداقل 265 سانتیمتر توصیه می گردد .
– سطح پیلوت و زیرزمین در محاسبه سطح کل زیربنا منظور نمی شود مشروط بر اینکه ارتفاع آن از کف بیش از 40/2 متر تجاوز ننماید .
– تأمین واحد پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی الزامی است .
– فضای لازم جهت پارکینگ 15 مترمربع تعیین می گردد .
– نقشه طراحی ساختمان مسکونی و دیگر بناها باید تحت نظارت و کنترل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد .
– احداث واحدهای عمومی می بایست بر اساس استعلام اداره یا سازمان ذیربط صورت گیرد .
– هدایت فاضلاب و ناودانی به معابر عمومی ممنوع است .
ضوابط و مقررات ساخت واحدهای تجاری :
– حداقل مساحت واحدهای تجاری 15 مترمربع تعیین می گردد . مشروط به اینکه عرض (دهنه) آنها کمتر از 3 متر نباشد .
– حداقل ارتفاع واحدهای تجاری 5/3 متر و حداکثر 5 متر تعیین می گردد .
– ساخت واحدهای تجاری و مکانیابی آن در این طرح در بر معبر 12 متری و بالاتر مجاز است .
– واحدهای تجاری در بر معبر اصلی روستا با حداقل مساحت 20 مترمربع ( 4 متر دهنه و 5 متر عمق ) و حداکثر 30 مترمربع ( 5 متر دهنه و 6 متر عمق ) پیشنهاد می گردد .
– در هر قطعه مسکونی یک واحد تجاری اجازه ساخت داده شود (در صورت داشتن شرایط ).
ضوابط و مقررات واحدهای ادرای :
– این کاربری می بایست در مکان مورد نظر اجرا گردد .
– سطح کل زیربنا حداکثر 50 درصد سطح زمین باشد .
– واحدهای اداری یک طبقه در نظر گرفته شود . در صورت نیاز به توسعه آتی می تواند در دو طبقه ایجاد گردد .
– ضوابط سازمان مربوطه بر این ضوابط ارجحیت دارد .
ضوابط و مقررات ساخت واحدهای فرهنگی :
– محل احداث کتابخانه یا مجموعه فرهنگی روستائی بر اساس نقشه طرح هادی مصوب خواهد بود .
– سطح زیربنا 50 درصد کل سطح زمین توصیه می شود .
– تعداد طبقات از دو طبقه تجاوز نکند .
– ضوابط و مقررات سازمان مربوطه در احداث این واحدها اولویت دارد .
ضوابط و مقررات ورزشی :
– این کاربری بایستی در زمین در نظر گرفته شده اجرا گردد .


5 دسته‌بندی نشده  وضع واحدهای معبر معادل معابر مسکونی متری مترمربع لحاظ گیرد گزینه گردیده کل کشاورزی کاربری قره فضای فرهنگی عرض سرانه ساله ریال روستای جمعیت تعریض تپه پیشنهادی پیشنهاد بینی اراضی اختصاص احداث
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background