5 دسته‌بندی نشده  گرایش فرماندهان سربازان تخلف ارتکاب
دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فرهنگی
عنوان مقاله:
«بررسی و نقد و گزارش تحقیق»
نام استاد:
جناب آقای دکتر مرسیندسی
نام دانشجو:
ایرج فولادی
نام درس:
روش تحقیق- مبحث «بررسی و نق تحقیق»
رشته و مقطع تحصیلی:
سنجش افکار- دکتری
خرداد ماه 1386

«به نام خدا»
موضوع: «بررسی و نقد گزارش تحقیق»
عنوان گزارش تحقیق:
«بررسی عوامل مؤثر بر تخلفات سربازان نیروی مقاومت سپاه»
کار فرما: سازمان تحقیقت و مطالعات بسیج
مجری:
دکتر عبدالمجید آقایی
کاربر: معاونت نیروی انسانی نیروی مقاومت بسیج
زمان اجراء: بهار 1385
نقد و بررسی در دو بخش ارائه میگردد:
بخش اول: بیان کلیات گزارش تحقیق
بخش دوم: نقد گزارش تحقیق مطابق با فرم ارزشیابی گزارش تحقیق
بخش اول: کلیات
این گزارش تحقیق از حیث شکلی تشکیل شده است از چکیده، فهرست مطالب و مقدمه و مشتمل بر 5 فصل است که در فصل اول به طرح مسئله، اهمیت موضوع، اهداف تحقیق و سئوالات تحقیق پرداخته شده است.
فصل دوم در بر گیرنده چارچوب نظری است که این فصل مشتمل بر تحقیقات پیشین، بینشهای اصلی در تحلیل جرائم و نظریههای جامعه شناختی جرم و همچنین مدل نظری تحقیق و فرضیات است.
فصل سوم به روش شناسی اقتصادی یافلته است که در این فصل، روش تحقیق ابزار سنجش، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، تدوین پرسشنامه، متغیرهای اصلی تحقیق، اعتبار و روایی تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها بیان گردیده است.
فصل چهارم به یافتهها تحقیق اشاره دارد که در این فصل، نتایج مطالعه اسنادی مقدماتی، یافتههای توصیفی سربازان، نظرات مسئولین و فرماندهان و یافتههای تبیینی گردیده است.
فصل پنجم به خلاصه و نتیجه گیری اختصاص دارد که در این فصل نتیجهگیری، پیشنهادات منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است.
طرح مسئله در فصل اول:
طرح مسئله اینگونه بیان شده است با توجه به اینکه یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده نیرویهای نظامی، حضور سربازان وظیفه است و تقریباً از تمامی بخشهای مرتبط بکار گرفته می شوند آنان با پیشینه اجتماعی متفاوت، تحصیلات متفاوت و تحت شرایط و موقعیتهای نسبتاً متفاوت در درون سازمان مشغول به خدمت هستند لذا نقش و وضعیت آنان در درون سازمان بسیاری حائز اهمیت است.
با توجه به اینکه سربازان در سنین جوانی بوده و دارای خصوصیات فردی، خانوادگی و اجتماعی متفاوت هستند وقتی وارد سازمان می شوند در برابر وضعیت جدید واکنشهای متفاوت نشان میدهند.
عدهای وضعیت جدید را میپذیرند و فعالانه خود را با قواعد و قوانین تطبیق می دهند.
عدهای دیگر از روی موضعی انفعالی شرایط را به امسد تمام شدن و سپری شدن خدمت سربازی تحمل میکنند و از هنجارهای سازمان تبعیت می کنند.
دستهای دیگر وجود دارند که دبلایلی نمیتوانند خود را با این شرایط تطبیق دهند و عدم تطبیق و ناسازگاری خود را بطریق یا طریقهایی نشان میدهند.
یکی از جلوههای مهم این عدم تطبیق و ناسازگاری، ارتطاب تخلف و جرم در محط نظامی است و با توجه به اینکه یکی از پایههای مهم سازمان نظامی، رعایت دقیق مقررات و انضباط است، سازمان نظامی برای حفظ یکپارچگی و انسجام خود در زمان مواجهه و برخورد با تخلفات و جرائم ناچار به سخت گیری و اعمال مقررات برای تثبیت دوباره نظم است.
در این تحقیق قصد بر آن بوده است که عوامل اثرگذار بر «ارتکاب تخلف» و نیز میزان تأثیر هر عوامل بر «گرایش به تخلف» در میان سربازان نیروی مقاومت بسیج تعیین شوند. در همین راستا، نوزده سئوال در این تحقیق بیان گردیده است و سئوال اصلی تحقیق این است که در درجه اول سربازان بیشتر مرتکب چه نوع تخلفاتی میشوند؟ و عوامل مؤثر بر گرایش به انجام تخلف و جرم در میان سربازان نیروی مقاومت سپاه کدامها هستند؟
سئوالات تحقیق عبارتند از:
آیای بین کیفیت دورههای آموزشی و ارتکاب تخلف رابطه وجود دارد؟
آیای بین وجود فضای نظامی و ارتکاب تخلف رابطه وجود دارد؟
آیای بین میزان ناهمنوایی سربازان و ارتکاب تخلف رابطه وجود دارد؟
آیای بین معاشرت سربازان و ارتکاب تخلف رابطه وجود دارد؟
آیای بین شرایط خدمتی سربازان و ارتکاب تخلف رابطه وجود دارد؟
آیای بین گرایش به انجام تخلف و ارتکاب تخلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین بومی بودن و یا غیر بومی بودن سرباز و ارتکاب مختلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان تحصیلات سربازان و ارتکاب مختلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین میانگین سن سربازان بر حسب مختلف بودن تفاوتی وجود دارد؟
آیا بین وضعیت تاهل سرباز و ارتکاب تخلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین ارتکاب تخلف و میزان اضافه خدمت سرباز رابطه وجود دارد؟
آیا بین کیفیت دورههای آموزشی و گرایش به تخلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین وجود فضای نظامی و گرایش به انجام تخلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان ناهمنوایی سربازان و گرایش به تخلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان معاشرت سربازان و گرایش به تخلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین شرایط هدمتی سربازان و گرایش به تخلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین وضعیت تاهل سرباز و گرایش به تخلف رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان تصیلات سرباز و گرایش به انجام تخلف رابطه وجود دارد؟
چه تفاوتی میان نگرش فرماندههان و سربازان پیرامون مقبولیت سربازی، میزان امکانات، انگیزه خدمتی و تأثیر پذیری سربازان از هم و … وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق:
اهمیت و ضرورت این تحقیق اینگونه بیان شده است:
1- ایفای نقش سازمانی
در هر جامعهای نهادها و سازمانهای گوناگون وجود دارند که نیازها و تقاضاهایی را برآورده میکنند. بدیهی است هر نهاد یا سازمانی برای پاسخگویی و ایفای نقش خود نیازمند بالا بردن کارآیی پو کارآمدی بخشهای زیرمجموعه خرد است.
2- وجود یکپارچگی و انسجام درونی
برای اینکه سازمانها توانایی انجام مأموریت خود را داشته باشند نیازمند به انسجام درونی هستند.
3- وجود یکپارچگی و انسجام ناشی از هدملی و همسر بودن عناصر سازمانی با اهداف یازمان است. لذا شرط لازم برای انجام درست و مطلوب وظایف آنها محسوب می شود.
4- بخش عمدهای از بدنه سازمانهای نظامی، نیروهای سرباز هستند. وجود همدلی در میان سربازان و سازمان آنها شرط مهمی برای کارآمدتر شدن امور سازمان است. لذا شناخت عوامل و موانع که باعث می شود میان سرباز و سازمان جدایی برقرار باشد و از سوی دیگر شناخت عواملی باعث تطبیق یافتن سربازان با اهداف سازمانی می شود ضروری بوده که در نهایت کارآیی و کارآمدی سازمان نظامی را افزایش خواهد داد.
اهداف تحقیق:
اهداف این تحقیق عبارتند از:
میزان فراوانی تخلفات بر حسب نوع تخلف.
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتکاب تخلف در میان سربازان.
شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به تخلف در میان سربازان.
شناسایی نظرات و نگرش فرماندهان به سربازان پیرامون متغیرهای تحقیق.
مقایسه نظرات سربازان و فرماندهان در زمینه متغیرهای تحقیق.
ارائه پیشنهادها و راهکارهای لازم برای کاهش گرایش به تخلف.
چارچوب نظری در فصل دوم:
این فصل (فصل دوم) در 5 قسمت قابل ارائه است:
1- جرم و ویژگیهای آن
1- انحراف اجتماعی
2- جرم
3- کنترل اجتماعی
4- زمینه های کجروی
5- تأثیرات اجتماعی کجروی
6- علل عمده جرائم
2- تحقیقات پیشین
1- بررسی علل بروز جرم اختلاس در نیروهای مسلح:
– توسط آقای بهرام صادق پور- در سال 1378 یا کارفرمایی سازمان قضایی ن.م.ح
2- بررسی علل اهانت در نیروهای مسلح و بررسی راهکارهای اجرایی جهت پیشگیری از وقوع آن:
– در سال 1381- توسط آقای بهرام صادق پور- با کارفرمایی وزارت دفاع و پیشینیان ن.م.ج
3- بررس علل ناسازگاری سربازان وظیفه در محیط خدمت سربازی:
– در سال 1380- توسط آقای بهرام صالح صادق پور- با کارفرمایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
4- بررسی عوانل درون سازمانی موثر بر عزت نفس نیروهای مسلح:
– در ال 1379- توسط آقای بهرام صالح صادق پور- با کارمایی وزارت و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
5- بررسی علل و انگیزه جرم جعل در نیروهای مسلح:
– در سال 1380- توسط آقای بهرام صالح صادق پور- با کارفرمایی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اسران.
6- بررسی عمل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در نیروهای مسلح و مقایسه آن با جامعه غیرنظامی
– در سال 1380- توسط آقای بهرام صالح صادق پور- با کارفرمایی سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
3- بینشهای اصلی در تحلیل جرائم:
بار بررسی تاریخچه تحقیقات مربوط به جرائم، سه دوره متفاوت به لحاظ رویکرد به جرم را می توان تشخیص داد:
دوران ارگانیک با زیست شناسی
دوران روان شناسی
دوران جامعه شناسانه
4- دیدگاههای عمده جامعه شناختی درباره جرم:
در این بخش ده دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته که خلاصه آنها به شرح زیر است:
1- دیدگاه تضاد:
این دیدگاه تأکید دارد که قانون حاصل تحمیل خواسته‌های بالای جامعه است. یعنی تعاریف قانونی از رفتار صحیح و غلط در اختیار صاحبان قدرت است.
* مارکس می‌گوید: قوانین در تمام جوامع ناگزیر بسئی منافع داران کشش دارند تا ناداران.
2- تئوریهای کارکرد گرایانه:
این تئوری برای مطالعه انحراف به جای اینکه فرد توجه کند جامعه را به طور کلی مورد توجه قرار می‌دهد. در این دیدگاه جرم عمدتاً محصول بی سازمانی اجتماعی که ناشی از گسستگی کنترل اجتماعی در جوامع بزرگ شهری که تغییرات صنعتی از آنها اتفاق می افتد فرض می شود.
3- نظریه کنش تالکوت پانسنز
از نظر پارسنز اجتماعی منوط با این است مه چهار نیاز اساسی و ابتدایی تأمین شده باشد.
1- مطابقت= تمایل هر سیستمی در سازش دادن نیازهایشان با شرایط خارجی
2- هدفیابی= هر سیستمی باید اهداف اولیهاش را تعریف کند و عملکرد آن در جهت دستیابی به این اهداف باشد.
3- انسجام و یگانگی= هر سیستمی در عین اینکه عناصر خود را منظم می‌کند باید روابط درونی آنها را نیز یگانه کند.
4- بقای الگو= این کارکرد در دوباره سازی، روشن کردن و بدست آوردن حرکت افراد و الگوهای فرهنگی عمل می‌کند.
4- نظریه دورکیم:
دورکیم چنین استدلال می کند که انحراف جنبه عادی و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بوده و لازمه کلیه جوامع سالم است.
5- نظریه مرتون:
پنج حالت ممکن در نظریه مرتون:
همنوایی
نوآوری
شعائرگرایی
انزوا کلی
شورش
6- نظریه همنشین ادوین ساترلند
7- ساختارهای فرصت افتراقی کلوارد و اهلین
8- تئوری تضاد فرهنگی
9- تئوری ماتسا
10- تئوری کوهن
5- مدل نظری تحقیق:
3016253714750029210041275000مدل نظری تحقیق ترکیبی از نظریات گفته شده می باشد که به شرح ذیل است:
29718008216900012350756978650010287002183765003095625184086500285750010407650010287001612265003200400469265006858004692650022860009264650043434001383665002286000926465002286000206946500300672512788900043434001383665003429000469265ضعف آموزشی
00ضعف آموزشی
34290001840865وجود فضای نظامی
00وجود فضای نظامی
34290027552650013716002298065شرائط نامناسب خدمتی
00شرائط نامناسب خدمتی
137160012065همنشینی با دیگر سربازان
00همنشینی با دیگر سربازان
342900218376500-4572001155065گرایش به ارتکاب تخلف
00گرایش به ارتکاب تخلف
13716001155065ناهمنوایی
00ناهمنوایی

1- معارشت و همنشینی با دیگر سربازان: یکی از متغیرهای اثرگذار بر بروی تخلف می تواند مطرح باشد. با فرهنگهای مختلف در زمان نسبتاً طولانی با یکدیگر تماس و معاشرت دارند لذا احتمال تاثیرپذیری و یادگیری الگوهای رفتاری برای این بخش از تئوری ساترلند استفاده شده است. از آنجایی که در محیط سربازی، جوانان انحرافی وجود دارد.
2- بی انگیزگی و ناهمنوایی با مقررات سازمانی: از تئوری مرتون استفاده شده است.
3- بی توجهی به توصیهها و آموزشهای رسمی داده شده در حین خدمت:
در این بخش از تئوری پاسنز استفاده شده است. طبق تئوری پاسنز، می توان گفت نظام فرهنگی ناقص موجب جامعه پذیری ناقص افراد خواهد شد.
4- وجود فضای نظامی و سلسله مراتبی و تاکید شدید بر نظم پذیری با شرایط سنی و روحی اکثر سربازان ممکن است تناسب چندانی نداشته و این فضا موجب گرایش به تخلف شود.
5- شرائط نامناسب خدمتی اعم از وسایل و امکانات رفاهی و نبود برنامه مشخص برای گذران اوقات فرغت و تحلیل مسئولیتها و عدم تشویق مناسب موجب بروز تخلف در سربازان می شود.
فرضیات تحقیق این گزارش به دو قسمت قابل تفکیک است:
1- فرضیات اصلی تحقیق:
در این بخش 11 فرضیه ارائه گردیده است.
2- فرضیات فرعی تحقیق:
در این بخش 8 فرضیه ارائه گردیده است.
فصل سوم: روش شناسی
– روش تحقیق در این بحقیق در دو مرحله و به دو شکل است:
1- مرحله اول: با روش اسنادی و پرونده‌های 600 نفر از سربازان مختلف مطالعه شده و هم چنین 600 پرونده از سربازان غیر مختلف که به وسیله آن فراوانی جرائم رخ داده و عوامل مؤثر بر ارتکاب تخلف شناسایی شد.
2- در مرحله دوم تحقیق پیمایش انجام شده است که بوسیله پرسشنامه از مسئولان و فرماندهان سربازان سئوال گردیده است.
– جامعه آماری در این تحقیق سه گروه بوده است:
1- کلیه سربازان غیر مختلف نما
2- کلیه سربازان مختلف نما
3- کلیه مسئولین و فرماندهای سربازان مشغول به خدمت در نما
– حجم نمونه
حجم نمونه نهایی با استفاده از فرمول کوکران 1200 نفر بوده است که 600 نفر مختلف و 600 نفر غیرمختلف و حجم نمونه فرماندهای معادل یک چهارم حجم نمونه سربازان یعنی 300 نفر تعیین شدند.
– ابزار تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه بوده است.
روش نمونه گیری:
– روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه بندی شده است.
– از میان تمامی استانهای کشور هشت استان بصورت تصادفی انتخاب شدند.
– با توجه به اینکه تهران از اهمیت ویژه برخودار است، تهران بزرگ نیز وارد حجم نمونه شد و سهمیه آن 4 برابر شهرههای دیگر در نظر گرفته شده است.
– متغیرهای اصلی در این تحقیق 6 مورد است که پنج تای آنها تحت عنوان متغیرهای مستقل و یک مورد آن تحت عنوان متغیر وابسته بوده است.
متغیرها مستقل وجود فضای نظامی- ناهمنوایی- شرائط خدمتی- همنشینی- ضعف آموزشی
متغیر مستقل ارتکاب تخلف
– در این تحقیق اشارهای هم به روایی و پایانی تحقیق شده است.
Validity and Reliability
– در Validity (روایی) از روش اعتبار صوری و محتوایی استفاده شده است.
– Reliabililty (پایانی) از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
استانها و شهرستانهای انتخاب شده در جدول زیر آورده شده است:
ردیف نام استان شهرستانهای مختلف
1 خراسان رضوی 1- مشهد 2- نیشابور
2 مازندران 1- ساری 2- آمل
3 آذربایجان شرقی 1- تبریز 2- میانه
4 کرمانشاه 1- کرمانشاه 2- قصرشیرین
5 خوزستان 1- اهواز 2- آبادان
6 فارسی 1- شیراز 2- فسا
7 سیستان و بلوچستان 1- زاهدان 2- زابل
8 یزد 1- یزد 2- بافق
9 تهران بزرگ نواحی چهارگانه تهران
روش تجزیه و تحلیل:
– برای تجزیه و تحلیل از فنون:
* توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی، جداول تقاطعی.
* آزمون خی دو، آزمون I و ضریب همبستگی و پیرامون استفاده شده است.
استخراج دادههای پیمایش بصورت رایانه‌ای و با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است.
– از ضرایب آماری:
* خی دو (کای اسکوئر)
* آمار کندال Ib و Ic
* رگرسیون R2 و r
* تکنیک تحلیل مسیر
استفاده گردیده است. برای شناخت عوامل مؤثر بر تخلف سربازان از تفکیک تحلیل مسیر مدل تبینی استفاده شده است.
مقدار همبستگی بدست آمده 55/0 = r می باشد و R2 بدست آمده از متغیرهای مستقل 42/0 = R2 می باشد که در مجموع 42 درصد واریانس گرایش به تخلف در سربازان را تبین می‌کند.
فصل چهارم- یافتههای تحقیق:
یافتههای این تحقیق در دو بخش قابل تقسیم است:
1- یافته‌های توصیفی
که از طریق مطالعات اسنادی ششصد پرونده سربازان مختلف و ششصد پرونده سربازان غیرمختلف، بدست آمده است. همچنین با نظرسنجی از 300 نفر از فرماندهان و مسئولان سربازان نیز در این یافتهها تحلیل صورت گرفته است.
2- یافته های استنباطی
که از طریق آزمون فرضیات و با استفاده از آزمونهای آماری به مقایسه و تفاوت نظر سربازان مختلف با سربازان غیرمختلف پرداخته و درباره عوامل مؤثر ارتکاب تخلف توجه شده است.
با توجه مدل شماتیک این تحقیق، سه متغیر یعنی وجود فضای نظامی، همنشینی و ناهمنوایی بطور مستقیم برگرایش سربازان به تخلف اثر دارند و ناهمنوایی بیشترین تأثیر را داشته است.
دو متغیر، شرائط نامناسب خدمتی و امکانات رفاهی بطوب غیرمستقیم بر گرایش به تخلف اثر دارند.
فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری
در این پژوهش که به صورت کشوری انجام شده ابتداء با مطالعه 600 پرونده از سربازان مختلف 600 پرونده از سربازان غیرمختلف، فراوانی تخلفات جرایم انجام شده بر حسب نوع آن پیدا شده و علل و عوامل مؤثر احتمالی شناسایی شد و در مرحله بعد تحقیق به روی این عوامل با کار میدانی انجام گرفت بدسن صورت که از میان استانهای کشور 8 استان به صورت تصادفی انتخاب شده و در هر یک، شهر مرکزی به همراه یک شهر اصلی که به صورت تصادفی انتخاب شده به عنوان واحدهای نمونه در نظر گرفته شده‌اند و در هر شهر انتخابی با 30 نفر سربازان غیرمختلف و 30 نفر سربازان مختلف و 15 نفر از فرماندهان مصاحبه شد.
– در مجموع 39 درصد از سربازان موفقیت دورهها و کلاسهای آموزشی و اخلاقی ضمن خدمت را در حد متوسط و 28 درصد درصد زیاد و 33 درصد در حد کم ارزیابی کرده‌اند.
– ار نظر سلسه مراتب و وجود فضای نظامی نتایج نشان میدهد که میزان رضایت از سلسله مراتب فرماندهی در حد متوسط و تیز میزان سازگاری روحیه سربازام با فضای نظامی درحد متوسط بوده است.
– از لحاظ میزان امکانات 73% از سربازان میزان امکانات ورزشی و فرهنگی را در حد کم و نامناسب دانسته‌اند.
– 58% از سربازان معتقدند که مسئولیتهایی بیش از حد توان به آنها تحمیل می شود.
– 79% سربازان معتقدند که به وضعیت معیشت آنها توجه نمی شود.
از نظر میزان همنشینی و معاشرت سربازان با یکدیگر، 66% آنان بیشتر اوقات فراغت پس از کار روزانه خود را با معاشرت دیگر سربازان سپری می‌کنند.
– اکثریت سربازان معتقدند که به سرباز به عنوان یک موجود کم ارزش نگریسته می شود به طوری که 59% پاسخها با موافقت با چنین نگر همراه بوده است و از طرف دیگر 57% آنان احساس استثمار شدن در دوران خدمات سربازی را دارند.
– نظرات فرماندهانی نیز نشان می دهد که اکثریت آنان، 53 درصد میزان شیوع تخلفات سربازان را در حل متوسط و 23% در حد بالا تشخیص داده‌اند و 48% مسئولین معتقدند که سربازان به فرتار خود به میزان زیادی به ظاهر سازی روی می آورند و فرهنگی سربازان اهمیت کمی میدهد. در مورد میزان سخت گیری فرماندهان بر سربازان تنها 7% مسئولین میزان سخت گیری را در حد بالا بیان کرده اند و در مقابل 50% معتقدند که این سخت گیری در حد کم و اندک است. اما در پاسخ به اینکه سخت گیری بر سربازان تا چه حد لازم و ضروری است، 56% بر لزوم اعمال سخت گیری در حد زیاد تاکید داشته‌اند و این در حالی است که 22% سربازان بر لزوم سخت گیری تاکید داشته‌اند و 37% سخت گیری فعلی را لازم و ضروری نمی دانند.
– همسو با نظرات سربازان، 82%‌فرماندهان و مسئولات آنان میزان امکانات مختلف ورزش، فرهنگی و رفاهی در اختیار سربازان را در حد کم و نامناسب بیان کرده‌اند و بیش از 90% آنها (فرماندهان) معتقدند که با بهبود بخشیدن به شرایط خدمتی سربازان و افزایش امکانات مختلف آنها از تخلفات به میزان زیادی کاسته خواهد شد.
– نظرات فرماندهان (حدود 70%) نشان میدهد که آنها معتقدند که سربازان تا حد زیادی تحت تأثیر دوستان و دیگران سربازان قرار می گیرند.
– این بررسی نشان می دهد که 62% فرماندهان انگیزه خدمتی سربازان را در حد پائین دانسته‌اند در حالی که این انگیزه پائین خدمتی را خود سربازان 77% بیان کرده‌اند.
راهکارها و پیشنهادات:
با در نظر گرفتن متغیرهای تحقیق و یافته های بدست آمده پیشنهاداتی از سوی محقق بیان گردیده که در زمینه آموزش چهار پیشنهاد، در زمینه فضای نظامی چهار پیشنهاد و در خصوص شرائط خدمتی 9 پیشنهاد و در صد همنشینی چهار پیشنهاد و در زمینه ناهمنوایی نیز چهار پیشنهاد ارائه گردیده است.
بخش دوم- نقد گزارش تحقیق:
نقد این تحقیق مطابق با فرم ارزش تحقیق به شرح ذیل است:
فصل اول:
– مسئله تا حدود زیادی به وضوح بیان شده است.
– حالت پرسشگرانه در طرح مطئله مشخص است. چون به سئوال اصلی تحقیق و سئوالات فرعی آن دقیقاً اشاره شده است. ولی ضعف آن این است که بجای استفاده از «چرا» و «چه» از «آیا» استفاده کرده است و این مئسله (آیایی) با پاسخهای بله و خیر هم می توان پاسخ محدود داد. در حالیکه «چرایی» باعث می شود تا دید و میزان یافتن پاسخ گسترده شود و در یافته‌های تبیینی و مدل تحلیل مسیر کمک شایانی می کند.
– اهمیت مسئله تحقیق به درستی بازگو شده است، چون موضوع تحقیق می‌تواند به عنوان یک امر ضروری و مهم و با اهمیت، انسجام درون سازمانی را تقویت کرده و باعث کارآیی و اثر بخشی و بالندگی سازمانی گردد.
– حدود مسئله به وقت مشخص شده است.
– اهداف تحقیق تفکیک شده و شش مورد بیان گردیده و متناسب با مسئله تحقیق و متغیرهای تحقیق می باشند. ولی ضعف آن‌ها این است که توضیح کلی داده است و بصورت ریزتر و کمی تر بیان نشدهاند.
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق:
ادبیات نظری تحقیق به خوبی مورد واکاوی قرار گرفته است. (جامعیت و کامل بودن منابع مورد بررسی)
در گزارش ادبیات تحقیق با درجه «خوب» تخلیص و گزیده گویی رعایت شده است.
به یافته های مهم تحقیقات دیگران توجه شده است.
جمع بندی ادبیات موضوع تحقیق در حد خوب صورت گرفته است.
«مفهوم سازی» به معنای واقعی که تعیین شاخصها، مولفه‌ها و ابعاد است به خوبی انجام نشده است و به عبارتی یک ضعف اساسی این تحقیق همین عدم مفهوم سازی بوده است.
فصل سوم- چارچوب نظری:
چارچوب نظری روشن و مشخص است.
مدل تحلیل روشن و مشخص است و ارائه گردیده است.
فرضیه‌ها به درستی از چارچوب استنتاج شده‌اند ولی صورت بندی فرضیه‌ها مقداری مشکل دارد. یعنی بیشتر از «رابطه‌ها» توجه کرده است و به «تفاوت‌ها» کمتر پرداخته است.
فصل چهارم- چگونگی انجام تحقیق (روش شناسی):
نحوه اندازه گیری داده‌ها مشخص شده است. در این تحقیق به دو روش اسنادی و پیمایشی تحقیق انجام شده است.
تعاریف عملیاتی برای متغیرها ارائه نشده است.
درباره اعتماد (پایانی) و اعتبار (روایی) ابزار سنجش بحث شده است.
جامعه آماری به روشنی شده است. (سربازان مختلف- سربازان غیرمختلف- فرماندهان)
نحوه نمونه گیری مشخص شده است (بصورت طبقه بندی شده)
حداقل حجم نمونه برای سربازان با استفاده از فرمول کوکران استفاده شده است و با توجه به اینکه جمعیت کل سربازان نمسا در کشور بسیاری زیاد است. لذا نسبت کمتر از 5 درصد و نیازی به تصحیح فرمول فوق نمی باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده و در تحلیل داده ها از فنون توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی، جدوال تقاطعی، آزمون مجذور دو، آزمون T و ضریب همبستگی پیرسیون، آماره کندال، Tb و Tc و در نهایت با است کرده است (42/0=R2) و درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر مدل تبینی برای شناخت عوامل مؤثر بر پدیده تخلف سربازان بدست آورده است.
فصل پنجم- ارائه تحقیق:
از جداول و نمودارها به نحو مؤثر استفاده کرده است و ضعف آن در این قسمت این است که فهرست نمودارها و جداول در ابتدای تحقیق بیان نکرده است.
یافته‌های توصیفی تبیین (نتایج مربوط به فرضیه‌ها) ارائه شده است.
برای پاسخگویی به سئوالهای تحقیق تلاش لازم صورت گرفته است و یافته‌های تحقیق از صراحت کافی برخودار است.
در این تحقیق؛ واحد شاهد عبارت از جمع آوری اطلاعات از گروه سربازان مختلف و واحد تحلیل عبارت است از مقایسه اطلاعات بدست آمده از گروه سربازان متخلف با گروه سربازان غیرمتخلف و سطح تحلیل در این تحقیق کشوری (یا همان سطح جامعه) می باشد.
فصل ششم- جمع بندی و استنتاج:
تجزیه و تحلیل یافته‌های مهم تحقیق انجام گرفته است.
نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات مشابه پیشین مقایسه نشده است.
نتایج تحقیق به روشنی بازگو شده است.
پیشنهادات و مشکلات علمی برای کارهای تحقیقی بعدی ارائه شده است.
پیشنهادات علمی و کاربردی (مبتنی بر نتایج تحقیق) ارائه شده است.
شیوه های نگارش و ویژگیهای شکلی تحقیق:
رعایت دقیق فهرست نویسی انجام نشده است چون فهرست نمودارها و جداول را در ابتدای تحقیق بیان نکرده است.
چکیده تحقیق دارد.
شکل و محتوای روی جلد انجام شده است.
عنوان بخشهای مختلف (سر تیترها) مشخص شده است.
نحوه نگارش و شیوه فهرست منابع خوب بوده است.
در مواردی غلطهای چاپی و املایی وجود داشته است.
ضمیمه پیوستها = پرسشنامه‌ها آورده شده ولی عملیات آماری و خلاصه به زبان انگلیسی ندارد.
بکارگیری کلمات لاتین صحیح بوده است.
از لحاظ تعداد فصل، 5 فصل است که با فصل‌های فرم ارزشیابی از نظر تعداد یک فصل تفاوت دارد ولی مضامین و موضوعات فصلهای پنج گانه این تحقیق با فصلهای شش گانه فرم ارزشیابی مطابقت دارند.
نتیجه نهایی نقد:
این تحقیق دارای نقاط قوت و ضعف می‌باشد.
از جمله قوت این تحقیق عبارتند از:
1- اهمیت و ضرورت موضوع انتخاب شده برای تحقیق است. از آنجایی که موضوع این تحقیق یک نیاز فوتی و فوری نیروهای مسلح از جمله نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران است آسیب شناسی سربازان در درون سز=ازمان یک امر مهم است و این گونه تحقیقات کمک می کند که سازمان در رفع آسیب ها تلاش و کارآیی و اثر بخش سربازان بالا ببرد. (در مجموع موضوعی کاربردی و عملیاتی است.
2- برنامه ریزی و ایجاد ارتباط با سربازان و اجرای فرماندهی صحیح از جمله پیامدهای این گونه تحقیقات است.
3- رفع معایب آموزشی و تلاش در جهت کاهش تخلفات سربازان و فی المجموع اعتبار یافتن سازمان و بالا رفتن حیثیت سازمانی از طریق بهبود عملکرد سربازان (که بخش مهمی از کارکنان محسوب می‌شوند) بدنبال دارد.
4- راهکارها و پیشنهادات ارائه شده توسط محقق، قابلیت عملیاتی شدن را دارند و به موارد بسیار خوبی اشاره شده است.
از جمله نقاط ضعف این تحقیق عبارتند از:
اگر به عنوان موضوع کلمه «برخی» اضافه می شد تحقیق حالت کمی تری پیدا می کرد و از سردرگمی و تعدد متغیرها جلوگیری می شد. بهتر بود بجای «بررسی عوامل مؤثر بر تخلفات سربازان عشا» از جمله «برخی» بعد از کلمه بررسی استفاده می کرد.
مفهوم سازی در تحقیق صورت نگرفته است لذا مولفه‌ها، شاخص‌ها و ابعاد موضوع نامشخص مانده است.
نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین مقایسه نشده است.
تعاریف عملیاتی برای متغیرها ارائه نشده است.
بحث «تفاوتها» در فرضیه کم رنگ‌تر از بحث «رابطه‌ها» در فرضیه‌ها می‌باشد.
به بحث «چرایی» و «چه- چگونه» توجه نکرده و بیشتر باعث «آیایی» پرسشها را تنظیم نموده است.
اهداف را بصورت کلی بیان کرده و آنها را بصورت ریزتر و کمی‌تر بیان نکرده است.
فهرست نمودارها و جداول را در ابتدای تحقیق بیان نکرده است.
خلاصه تحقیق به زبان انگلیسی بیان نشده و عملیات آماری را در پایان تحقیق و به عنوان پیوست ضمایر نکرده است.
عوامل مؤثر بر تخلفات سربازان را دسته بندی نکرده است (مثلاً عوامل فرهنگی، اجتماعی، انتقادی، نظامی) و این ممکن است ناشی از عدم مفهوم سازی می باشد.


5 دسته‌بندی نشده  گرایش فرماندهان سربازان تخلف ارتکاب
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background