5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ  5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ

شرح انواع مختلف پیچها:

در بیشتر واحدهای صنعتی از پیچ ها برای سوار کردن و اتصال قطعات روی یکدیگر و نیز تنظیم دستگاههای صنعتی و یا جهت انتقال حرکت استفاده می شود. در کمتر دستگاهی است که از پیچها استفاده نمیشود بهمین دلیل است که اهمیت آنها در صنعت بسیار زیاد میباشد. مواردیکه از پیچها استفاده میشود عبارتند از:

ماشینهای ابزار، انواع گیره ها، وسائط نقلیه، ابزرار و ادوات جنگی و کشتی ها، هواپیماها، ساختمانهای فلزی، میز و صندلی، ماشینهای چاپ و ریسندگی و بافندگی.

تراشیدن پیچها بوسیله ماشین تراش و یا سایر دستگاههای دیگری نیز صورت میگیرد که البته برحسب نوع دقت و اندازه آن در دستگاه مخصوص بخود تراشیده یا ساخته میشوند.

شکل (142) تراشیدن پیچ را بوسیله ماشن تراش نشان میدهد که با داشتن مشخصات کامل پیچ و با در نظر گرفتن اصول پیچ تراشی و مراحل آن میتوان آنرا تراشید. ولی بطور کلی تراشیدن پیچ با ماشین تراش بدون شک یکی از مشکلترین عملیاتی است که انجام میگیرد. منظور از تراشیدتن پیچ ایجاد شیار مارپیچی با فرم دندانه و زاویه مشخصی روی محیط استوانه ای ایجاد میگردد میباشد. علاوه بر آن نیز میتوان همین عمل را در داخل سوراخهای داخلی انجام داد.

شرح اجزاء مختلف پیچ و طریقه تراشیدن آنها:

قبل از اینکه به تراش پیچها اقدام نمائیم لازم است که اجزاء مختلف آنرا بشناسیم برای این منظور بطور خلاصه بشرح هر یک بصورت زیر میپردازیم.

قطر خارجی Mujor D – بزرگنرین قطر پیچ و یا مهره را قطر خارجی آن گویند که عبارت است از اندازه سر دندانه تا سر دندانه مقابل که آنرا با حرف OD نمایش میدهند.

ارتفاع یا گودی دندانه Depth of T – ارتفاع دندانه عبارت است از فاصله قائم میان سر دندانه تا ته دندانه پیچ که آنرا با علامت h مشخص مینمایند.

قطر داخلی Minor D که کوچکترین قطر پیچ و یا مهره را قطر داخلی گویند که اندازه آن عبارت است از فاصله ته دندانه تا ته دندانه مقابل آن یا بعبارت دیگر برابر است با تفاضل قطر بزرگ دو برابر ارتفاع دندانه که با حرف I نشان میدهند. شکل (143) اجزاء مختلف پیچ را نشان میدهد.

تعداد دندانه Nimber of T. – همانطور که در شکل پیدا است تعداد دندانه عبارت است از تعداد دندانه در یک اینچ روی محیط در طول پیچ که برای تعیین آن خط کش یا کلیس را روی پیچ مطابق شکل قرار داده و سپس دنداغنه های بین یک اینچ را میشماریم که معمولاً آنرا با حرف N نمایش میدهیم. علاوه بر آن میتوان با طرق مختلف دیگری آنرا اندازه گیری نمود که عبارت از استفاده از شابلن باین ترتیب که شابلن مورد نظر را روی دندانه ها قرار داده و در صورتیکه نوری از بین دندانه ها نشاهده نشد تعداد دندانه هائیکه روی شابلن نوشته شده است همان تعداد دندانه پیچ خواهد بود.

گام یا تقسیم دندانه Pitch – فاصله نوک یک دنده تا دنده مجاور و یا فاصله یک نقطه از ته دنده تا نقطه مشابه از ته دنده دیگر را گام یا تقسیم دنده گویند که با علامت P مشخص میکنند.

تارک یا پهنای سر دنده Crest – سر دندانه پیچ های یکنواخت ملی دارای سطح باریکی است که طرفین یک دندانه را بهم متصل میسازد با f علامت گذاری شده است.

پهنای ته دندانه root – کف شیتر بین دو دندانه محور که طرفین آنها را بهم متصل میسازد پهنای ته دندانه گویند که با علامت C یا R نمایش میدهند.

فطر متوسط (قطر میانه) پیچ Pitch D. – قطر میانه عبارت است از استوانه فرضی که دنده های پیچ را در محلی قطع میکند که در آن قسمت هر دندانه مساوی پهنای شیار مجاور آنست و یا بعبارت دیگر عبارت است از تفاضل قطر بزرگ و ارتفاع دنده که با علامت DP و یا E نمایش داده میشود.

گام محوری پیچ Lead – گام محوری پیچ عبارت است از فاصله ایکه پیچ در داخل مهره یا مهره روی پیچ در یک دور گردش این گام درست شبیه گام دندانه میباشد. شکل (146) – گامهای محوری متعددی را نشان میدهد. قسمت بالا یک نوع پیچ یک راهه که دارای یک گام میباشد معرفی مینماید.

فرمول لازم برای محاسبه گام محوری بصورت زیر نوشته میشود.

مثلا مقدار گام محوری که همان گام دندانه میباشد برای پیچ 9 دنده در یک اینچ برابر است با

ولی در یک پیچ دو راهه که دارای 9 دنده در یک اینچ میباشد تعداد گام آن برابر است با

زاویه دندانه: Tread A

زاویه دندانه عبارت است از زاویه ایکه بین دو سطح شیب دار دندانه بوجود می آید و مقدار آن در پیچهای میلیمتری و آمریکایی و یکنواخت ملی 60 درجه و در پیچهای ویتورت 55 درجه می باشد.

10- زاویه مارپیچ Hexil A – زاویه مارپیچ عبارت از زاویه ای که دنده مارپیچی در هر نقطهع واقع بر محیط استوانه ای بقطر میلانه پیچ با صفحه عمود بر محور پیچ می سازد می باشد که معمولا با علامت مشخص می کنند.

منحنی مارپیچ – اگر کاغذی را بشکل مثلث قائم الزاویه ABC برید بطوریکه BC ارتفاع مثلث برابر گام پیچ و ضلع AC از مثلث برابر محیط خارجی پیچ یعنی و یا برابر محیط متوسط یعنی درنظر بگیریم وتر AB از مثلث قائم الزاویه منحنی پیچ را نشان می دهد. در این صورت اگر مثلث مذکور را حول پیچ یا استوانه مورد نظر که محیط خارجی یا محیط متوسط برابر و یا باشد به پیچیم بطوری که AC روی محیط استوانه قرار گیرد وتر مثلث قائم الزاویه حول استوانه مارپیچ پیچیده می شود که از دو نقطه B و C روی طول استوانه در یک امتداد قرار گرفته و فاصله بین B و C گام پیچ را نشان می دهد. و نیز زاویه بین وتر AB وضع مثلث AC را زاویه مارپیچ گویند که مقدار آن از روابط زیر بدست می آید شکل زیر مطلب را روشن تر می سازد.
تانژانت زاویه مارپیچ
ولی چون دقت پیچ ها را در محیط متوسط (قطر متوسط) در نظر می گیرند در این صورت برای محاسبه زاویه مارپیچ می توان بطریق زیر عمل نمود.

تانژانت زاویه مارپیچ

مثال – مطلوب است محاسبه زاویه مارپیچ پیچ

ارتفاع دندانه

گام دندانه

قطر متوسط پیچ یا

انواع پیچها و موارد استفاده هر یک:

در حالت کلی پیچها بر دو نوع می باشند:

پیچهای مثلثی

پیچهای ذوذنقه ای
که در این مقوله فقط به انواع پیچهای مثلثی می پردازیم.
پیچهای مثلثی عموماً بمقدار زیادی در اتصال قطعات بکار می روند بخصوص پیچهائیکه بوسیله ماشینهای تراش در کارگاه ماشینهای ابزار تولید می شوند. و نیز برای استاندارد کردن پیچها بیشترین تحقیقات و مطالعات صورت گرفته است. اندازه های پیچهای یکنواخت و ملی دنده درشت و دنده ریز و خیلی ریز می باشد که این نوع پیچها را با زاویه 60 درجه در شکل (148) مشخص نموده است سر دندانه آنها تخت و ته دندانه گرد در نظر گرفته شده که معمولاً پیچهای سرتخت در پیچهای آمریکائی و سرگرد در پیچهای انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرند.

انواع پیچها از لحاظ شکل دندانه:

پیچهای استاندارد یکنواخت آمریکائی

پیچهای مثلثی نوک تیز sharp.v.thread

پیچهای شماره ای

پیچهای لاونهرز

پیچهای لوله

پیچهای مثلثی انگلیسی (پیچهای ویت ورث)

پیچهای اتحادیه مهندسین انگلیسی

محاسبات لازم:

بطوریکه قبلا مشخصات کامل یک پیچ مثلثی را تعریف نمودیم اکنون میپردازیم بمحاسبات مربوطه:

رابطه 1گام پیچ

رابطه 2ارتفاع دندانه

رابطه 3پهنای سر و ته دندانه

رابطه 4قطر داخلی

رابطه 5قطر متوسط

رابطه 6قطر بزرگ

رابطه 7قطر بزرگ

محاسبه قطر مته برای مهره ها:

برای اینکه مهره ای جهت پیچ مشخصی بسازیم لازم است که ابتدا آنرا باندازه معینی با مته سوراخ نموده و یا با تراش آنرا داخلی تراشی نمائیم برای این منظور بایستی قطر مته یا اندازه داخلی مهره را محاسبه نموده سپس بهمان اندازه با مته سوراخ و یا داخل تراشی نمائیم اصولا برای اینکه مهره ساخته شده روی پیچ بخوبی حرکت نماید باید میان قطر داخلی پیچ و قطر داخلی مهره فضای آزادی بنام لقی Clearance پیش بینی شود یعنی مهره را با مته ای که قطرش از قطر داخلی پیچ بزرگتر است سوراخ نمائیم درنتیجه مهره میتواند آزادانه بدون لقی روی پیچ حرکت کند و همچنین این عمل از شکستن قلاویز ضمت قلاویزکاری جلوگیری خواهند نمود.

مقدار فضای آزاد یعنی اضافه اندازه قطر داخلی سوراخ مهره از قطر داخلی پیچ بستگی به جنس مهره دارد و این مقدار برای فلزات معمولی مانند فولاد کم کربن و بسیاری از آلیاژهای مس در حدود گودی دنده یعنی انتخاب میشود ولی برای فلزات سخت این مقدار فضای آزاد از هر طرف برابر درنظر گرفته شده است اگر قطر داخلی مهره را با T نشان دهیم میتوان اندازه قطر مته را از رابطه زیر بدست آورد.

همانطوریکه در گذشته گفتیم قطر داخلی پیچ برابر است با و چون باید قطر داخلی مهره قدری بزرگتر از قطر داخلی پیچ باشد در اینصورت اضافه اندازه از هر طرف که برابر و یا بوده بقطر داخلی اضافه کنیم خواهیم داشت.

قطر داخلی

قطر مته

و چون بجای I مقدارش یعنی اندازه قطر داخلی پیچ را قرار دهیم نتیجه میشود.

اگر بجای h ارتفاع دندانه پیچ مقدارش یعنی را قرار دهیم نتیجه بصورت زیر خواهد شد.

و در نتیجه فرمول کلی برابر است با

قطر مته برای فلزات معمولی و فولادهای کم کربن

قطر مته برای فلزات سخت

تراشیدن پیچهای مثلثی:

تراش پیچ بوسیله ماشین تراش.

تراش پیچ بوسیله ماشینهای کپی.

تراش پیچ بوسیله ماشین سری تراش.

تراش پیچ بوسیله ماشینهای پیچ تراشی

تراش پیچ بوسیله ماشینهای فرز.

تراش پیچ بوسیله حدیدیه و قلاویز.

تراش پیچ بوسیله دستگاهی که رنده آن دارای حرکت دورانی است.

پیچ تراشی به سنگهای سمباده (سنگ زنی پیچها).

ساختن پیچ بوسیله غلطک کاری (غلطک زدن).

ساختن پیچ بوسیله ریخته گری.

تراش پیچ بوسیله ماشین تراش:
برای تراشیدن پیچهای مثلثی بوسیله ماشین تراش میتوان بدو صورت زیر عمل نمود.
الف – تراش پیچ بوسیله ماشین تراشیکه دارای جعبه دنده پیچ تراشی میباشد در این نوع ماشینها که دارای جعبه دنده پیچ تراشی و نیز دارای میله پیچ تراشی و میله کشش برای حرکت سوپرت طولی و سوپرت عرضی جهت پیشانی تراشی و روتراشی قطعات کار میباشد که حرکت آن از جعبه دنده گرفته میشود میله پیچ بری برای هدایت سوپرت طولی جهت تراشیدن پیچ ها مورد استفاده قرار میگیرد. این میله حرکت خود را از محور اصلی میگیرد میله پیچ بری دارای پیچی است که گام آن بر حسب اینچ و یا میلیمتر مشخص شده است نوع دنده پیچ آن از نوع پیچهای ذوذنقه ای است. برای تراشیدن پیچها بوسیله ماشین تراش بایستی رنده پیچ تراشی را مانند دنده پیچ خواسته شده بوسیله ماشین سنگ پایه دار یا سنگ روی میزی تیز نموده و سپس روی سوپرت دستی ماشین بصورت عمود بر محور کار قرار داد.

جدول پیچ تراشی برای پیچهای اینچی
تعداد دنده در یک اینچ – مقدار بار بر حسب هزارم اینچ
جدول پیچ تراشی و تنظیم بار

7
0481/0 5/6
0518/0 6
0561/0

0585/0 5/5
0612/0 5
0675/0 5/4
0748/0 4
0841/0
48

A

14
024/0 13
0259/0 12
028/0 5/11
0293/0 11
0306/0 10
0337/0 9
0374/0 8
0421/0 24

A

28
012/0 26
0129/0 24
014/0 23
0146/0 22
0153/0 20
0168/0 18
0189/0 16
021/0 24
B

56
006/0 52
0065/0 48
007/0 46
0073/0 44
0076/0 40
0084/0 36
0093/0 32
0105/0 24

C

112
003/0 104
0032/0 96
0025/0 92
0037/0 88
0038/0 80
0082/0 72
0047/0 64
0053/0 24
D

224
0015/0 208
0016/0 192
0017/0 181
0018/0 176
0019/0 160
0021/0 111
0023/0 128
0026/0 24
E

A C E

B D

تراش پیچها اصولاً دو روش درنظر گرفته شده که عبارتند از:

پیچ رتاشی با دور معکوس

پیچ تراشی بکمک ساعت پیچ بری
همچنین برای تراش پیچ مثلثی میتوان به سه طریق زیر عمل نمود.

استفاده از سوپورت عرضی (بار عمودی).

انحرباف سوپورت دستی تحت زاویه 30 درجه.

استفاده از سه رنده (پیچ تراشی بوسیله قلم).
تراشیدن پیچهای داخلی (مهره ها)
پیچهای داخلی که همان مهره ها می باشند از نظر دندانه بستگی بنوع دندانه پیچ خارجی دارد که شرح انواع آنها قبلاً داده شده است اکنون میپردازیم بشرح تراشیدن پیچهای داخلی

(مهره ها)

برای تراشیدن پیچهای داخلی تنظیم ماشین از نظر جدول پیچ تراشی مانند پیچهای خارجی میباشد ولی برای تنظیم رنده میبایستی بدو طریق زیر عمل نمود.

ابتدا رنده تیز شده را روی سوپرت دستی داخل قلم گیر بسته و سپس بعد از قرار دادن شابلن در پیشانی کار رنده را داخل مثلث ایجاد شده روی شابلن قرار میدهیم بطوریکه نیمساز زاویه نوک رنده عمود بر محور کار قرار گیرد و سپس قلم گیر را محکم میکنیم و عمل پیچ تراشی را شروع خواهیم نمود. مانند شکل زیر:

طریقه دوم تنظیم رنده – برای تنظیم قلم در این روش میتوان سوپرت دستی را به پشت قطعه کار برده و شابلن رنده را روی محیط در پشت آن قرار داده و سپس رنده پیچ تراشی را داخل مثلث ایجاد شده روی شابلن قرار میدهیم در این صورت پس از تنظیم رنده دستگاه رنده گیر را محکم بسته و شروع به پیچ تراشی مینمائیم مانند شکل زیر.
برای تراشیدن پیچهای داخلی نیز مانند پیچهای خارجی گاهی اوقات در انتهای پیچها عمل گاه گیری صورت میگیرد. ولی در این طریقه عمل گاه گیری یا با اصطلاح پله تراشی ثدری از ارتفاع دندانه پیچ بایستی بیشتر باشد تا رنده در کار فرو نرفته ارتعاش و یا از شکستن رنده جلوگیری بعمل آید.
در صورتیکه پیچ تراشی در سراسر سوراخ قطعه مورد نظر باشد دیگر احتیاجی بگاه گیری نخواهد بود مانند اغلب مهره ها در این طریقه عمل پیچ تراشی بهتر و سریعتر صورت میگیرد. شکلهای زیر مطلب را روشن تر میسازد.

هنگام تراش پیچهای داخلی گاهی برای دید بهتر در عمل پیچ تراشی قلم پیچ را از سمت پشت قلم گیر بسته و لبه برش برعکس برش رنده پیچ تراشی داخلی که در سمت جلو قطعه قرار میگرفت میباشد. در این روش تنظیم رنده ساده بوده و تنظیم آن مانند تنظیم رنده هنگام پیچ تراشی خارجی میباشد موقع پیچ تراشی بایستی دور ماشین عکس حالت قبل باشد در این طریقه میدان دید بسیار زیاد خواهد بود.

رنده های پیچ تراشی داخلی (مهره ها):

رنده های پیچ تراشی داخلی از نظر نوع قلم گیر با قلم گیرهای پیچ تراشی خارجی فرق خواهد کرد و بطور کلی دو نوع میباشد که عبارتند از:

رنده های یک پارچه:

این نوع رنده ها بصورت یک میله گرد سرکج ساخته شده که در قسمت سرکج میله رنده مثلثی یا مربعی یا بصورت ذوذنقه میسازند که از نظر زوایا مانند رنده های پیچ تراشی خارجی میباشد در این صورت رنده در داخل رنده گیر بسته و روی دستگاه سوپرت دستی بسته و بطریق گفته شده قبلی تنظیم میشود.

2- رنده های دوپارچه:

این نوع رنده ها از دو قسمت تشکیل شده که عبارتند از تیغه گیر که ابتدا رنده لازم که ممکن است بر حسب نوع کار و نوع ماشین از تیغچه های 44 و 66 و 88 و 1010 و یا بزرگتر باشد که آنها را برای پیچ لازم تیز نموده و در داخل میله تیغه گیر که دارای سوراخ 4 گوش میباشد قرار داد. سپس بوسیله پیچی که در پیشانی میله قرار دارد تیغچه را محکم میکنیم و بعد از عملیات رنده را نسبت بکار تنظیم نموده و پیچ داخلی (مهره) لازم را میتراشیم.

ب- تراش پیچ بوسیله ماشن تراش بدون جعبه دنده، همانطوریکه میدانیم برای ایجاد یک گام یا تعداد دنده روی میله ای بایستی تعداد دور محور اصلی (میله کار) نسبت بدور میله پیچ بری دارای نسبت معینی باشد یعنی بازاء یکدور محور اصلی (میله کار) رنده باندازه یک گام حرکت طولی داشته باشد. مثلاً برای تراشیدن پیچی با گامی برابر 8 میلیمتر است که دستگاه حامل سوپرت که بوسیله دو نیم مهره حرکت طولی بسمت چپ اگر پیچ راست گرد و بسمت راست در صورتیکه پیچ چپ گرد باشد تغییر مکان نماید.

حال چنانچه میله پیچ تراشی گام آن یا تعداد دنده آن برابر با گام و یا تعداد دنده پیچ مورد تراش یعنی 8 میلیمتر باشد زمانیکه این میله (میله پیچ تراشی) یک دور کامل بگردد تغییر مکان لازم را برای سوپرت طولی (رنده) ایجاد میکند. در صورتیکه بخواهیم پیچی با گامی برابر 4 میلیمتر بتراشیم هنگامیکه محور اصلی (میله کار) یک دور گردش نماید میله پیچ بری بایستی فقط نیم دور گردش نماید این عمل زمانی است که میله پیچ بری 8 میلیمتر باشد برای ایجاد نسبت دلخواهی بین دور محور اصلی (میله کار) و دور میله پیچ بری بایستی از چرخ دنده های تعویضی استفاده شود. که این چرخ دنده ها باید روی محور اصلی و میله پیچ بری و محورهای فرعی ماشین مطابق شکل زیر که روی قیچی قرار دارند سوار شوند.

البته باز کردن و عوض کردن چنین چرخ دنده هائی برای تراش پیچهای مختلف باعث اتلاف وقت میشود از این جهت دیگر از چنین ماشینهائی استفاده نمیشود. ولی میتوان گفت چنین ماشینهائی شالوده ماشینهای مدرن امروزی بوده که بر اساس آنها اکنون ماشینهای با جعبه دنده ای برای انواع پیچها ساخته شده است.

برای محاسبه چرخ دنده ها لازم جهت تراش انواع پیچها بوسیله ماشینهای تراشیکه میله پیچ بری آنها دارای گام یا تعداد دنده در اینچ مختلف میباشد بطریق زیر محاسبه میشوند.

طریق سوار کردن چرخ دنده ها بطور ساده

طریقه سوار کردن چرخ دنده ها بطور مرکب

در رابطه بالا و چرخ دنده های محرک و و چرخ دنده های متحرک خواهند بود. معمولاً چرخ دنده هائیکه بعنوان چرخ دنده های یدکی برای هر ماشین تراش در نظر گرفته میشوند عبارتند از 127 و 125 و 120 و 115 و 110 و 105 و 100 و 95 و 90 و 85 و 80 و 75 و 65 و 60 و 55 و 50 و 45 و 35 و 30 و 25 و 20 میله های پیچ تراشی ماشین تراش که نوع دندانه پیچ آن ذوذنقه بوده بصورت نرم ساخته شده که عبارتند از از پیچ میلیمتری که در این حالت گام دندانه پیج مشخص بوده. و گام آن برابر 4 و 6 22 و 24 میلیمتر میباشد ولی در صورتیکه پیچ نرم اینچی باشد تعداد دنده در هر اینچ مشخص خواهد بود که تعداد دنده برابر 2 یا 4 و یا 6 دنده در هر اینچ میباشد.

گاهی اوقات ممکن است پیچ مورد تراش اینچی ولی ماشین تراش دارای میله پیچ بری میلیمتری و یا برعکس باشد در این صورت میتوان با محاسبه چرخ دنده های لازم پیچ مورد تراش را تراشید مثال های زیر مطلب را روشن تر خواهد کرد.

حالت اول – در این حالت ماشن تراش دارای میله پیچ بری میلیمتری و پیچ مکورد تراش نیز بصورت میلیمتری خواهد بود که در این صورت میتوان چرخ دنده های لازم را محاسبه و روی دستگاه سوار نموده و پیچ را تراشید.

مثال 1- اگر بخواهیم پیچی که گام آن 3 میلیمتر است با ماشین تراشیکه گام میله پیچ بری آن 6 میلیمتر میباشد بتراشیم مطلوب است محاسبه چرخ دنده های عوض شونده (چرخ دنده های لازم).

نسبت چرخ دنده های سوار شونده.

مثال 2- در صورتیکه بخواهیم پیچی که گام آن 1 میلیمتر است با ماشین تراشیکه گام میله پیچ بری آن 10 میلیمتر میباشد بتراشیم پیدا کنید چرخ دنده های لرازم را.

نسبت چرخ دنده ها

حال اگر نسبت فوق را در عدد 20 که کوچکترین چرخ دنده در سری چرخ دنده های موجود است ضرب نمائیم نتیجه میشود

میبینیم که در کسر فوق عدد 20 چرخ دنده ایست که سری چرخ دنده ها موجود بوده ولی چرخ دنده 200 که در مخرج کسر میباشد در سری چرخ دنده ها موجود نیست پس بایستی نسبت را در عدد دیگری ضرب نمائیم تا نتیجه کامل بدست آید در این صورت کسر را در عدد 12 ضرب مینمائیم نتیجه برابر است با

در کسر فوق عدد 12 در سری چرخ دنده هاغ موجود نخواهد بود پس باز هم نتیجه کامل نیست، برای بدست آوردن چرخ دنده های لازم بطور صحیح بایستی کسر را بدو کسر بصورت زیر تجزیه نمود که این طریقه را طریقه مرکب نام گذاری نموده اند.

بطوریکه ملاحظه میشود در این طریقه بجای دو چرخ دنده محرک و متحرک چهار چزخ دنده بصورت مرکب سوار شده که و محرک و و متحرک خواهد بود.

حالت دوم – در این طریقه گام پیچ مورد تراش میلیمتری ولی میله پیچ بری بصورت اینچی یعنی تعداد دنده در اینچ موجود میباشد در این حالت میبایستی پیچ اینچی را به میلیمتری و یا بالعکس تبدیل نمود.

مثال 3: میخواهیم پیچی که تعداد دنده آن 4 دنده در هر اینچ میباشد با ماشین تراشی بتراشیم که گام میله پیچ بری آن 8 میلیمتر است محاسبه چرخ دنده های لازم را انجام دهید.

گام پیچ به میلیمتر

چرخ دنده های لازم

چرخ دنده های لازم

حالت سوم – در این حالت پیچ مورد تراش اینچی و میله پیچ بری نیز دارای پیچ اینچی میباشد در اینصورت میتوان انواع پیچهای اینچی را با این ماشین تراشید که ابتدا بایستی چرخ دنده های لازم را محاسبه نمود.

مثال – میخواهیم پیچی که دارای 16 دنده در اینچ است با ماشین تراشیکه میله پیچ بری آن دارای تعداد دنده ای برابر 2 دنده در اینچ میباشد بتراشیم مطلوب است محاسبه چرخ دنده های لازم.

حالت چهارم: گاهی اوقات ماشین اینچی بوده یعنی میله پیچ بری رآن دارای پیچ اینچی و تعداد دنده در هر اینچ معلوم میباشد، پیچی که باید تراشیده شود میلیمتری است. در این صورت برای تراش پیچ مورد نظر بایستی گام پیچ میله بری را بمیلیمتر تبدیل نموده و سپس چرخ دنده ها را محاسبه و روی محور اصلی و میله پیچ بری سوار نمود.

مثال 5 – پیچی با گام 5 میلیمتر را بایستی با ماشین تراشی که پیچ میله پیچ بری آن دارای 6 دنده در اینچ میباشد بتراشیم مطلوب است محاسبه چرخ دنده های لازم.

یا

مثال 6- پیچی با گام 5/2 میلیمتر را میخواهیم با ماشین تراشی بتراشیم که تعداد دنده پیچ میله پیچ بری آن 8 دنده در اینچ میباشد. مطلوب است محاسبه چرخ دنده های لازم.

یا

و

و و و

حالت پنجم: در بعضی از موارد میبایستی با ماشین تراش پیچ مدولی تراشید. برای این منظور باید گام پیچ را که باید تراشیده شود بر حسب مدول داده شده حساب کرد، و سپس با داشتن گام یا تعداد دنده در یک اینچ پیچ میله پیچ بری چرخ دنده هیا لازم را محاسبه و روی محور اصلی و میله پیچ بری سوار نمود.

مثال 7- پیچی با مدول 2 باید با ماشین تراشی که گام پیچ میله بری آن 3 میلیمتر است تراشیده شود چرخ دنده های لازم را بدست آورید

لازم به توضیح است که در کارگاههای ماشینهای ابزار دو سر چرخ دنده میباشد که سری اول از 15 شروع و با قدر نسبت 5 به 125 ختم و سری دوم از 16 شروع و با قدر نسبت 4 با 124 ختم میگردد. برای تراش پیچهای اینچی و مدولی و تبدیل آنها به میلیمتر میباید چرخ دنده های 127 و 158 در دسترس باشد.

2- پیچ تراشی بوسیله ماشینهای رتاش کپی (الگوتراشی)

ماشینهای تراش کپی از نظر ساختمان بر دو نوع بوده که عبارتند از:

الف – ماشین رتاش کپی مکانیکی

ب- ماشین تراش کپی هیدرولیکی


5 دسته‌بندی نشده میلیمتر میله مهره ماشینهای گام زیر رنده دنده چرخ تنظیم تراشیدن تراشی تراش پیچی پیچهای پیچها پیچ بوسیله بری بایستی اینچ
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background