5 دسته‌بندی نشده
1710055523875دبیرستان شهید صدر
00دبیرستان شهید صدر
2667000257175ناحیه 3 کرج
00ناحیه 3 کرج
1710055-38100سازمان آموزش و پرورش شهرستان کرج
00سازمان آموزش و پرورش شهرستان کرج

4175125518160 موضوع پروژه آمار :
00 موضوع پروژه آمار :

4000500تعداد مدارس کل کشور
از سال تحصیلی 57-56 تا 74-73
00تعداد مدارس کل کشور
از سال تحصیلی 57-56 تا 74-73

4225925176530گلرخ عراقی
00گلرخ عراقی

241300345440سرکار خانم پارسی
00سرکار خانم پارسی

3106420760095بهار 86
00بهار 86

بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب :
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. 4
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 5
فصل اول – کلیات …………………………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم – دسته بندی داده ها و جدول فراوانی …………………………………………… 7
فصل سوم – نمودارها و تحلیل داده ها ……………………………………………………………. 8
فصل چهارم – شاخص های مرکزی …………………………………………………………………… 11
فصل پنجم – شاخص های پراکندگی ……………………………………………………………….. 14
فصل ششم – نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. 15
منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 16
چکیده :
کمبود فضای آموزشی ، خصوصاً در مراکز پر جمعیت شهری به شدت احساس می شود . با توجه به این امر مهم بر آن شدیم تا تعداد مدارس کشور را از سال تحصیلی 1357- 1356 را ( بدون تفکیک سه مقطع ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه ) مورد بررسی قرار دهیم . بدین منظور از داده های کتاب “نمای رشد اقتصادی و اجتماعی ایران ” ( مطالعه داده های از پیش تهیه شده ) استفاده کردیم و با توجه به جدول زیر ، به این نتیجه رسیدیم که تعداد واحد های آموزشی ( آموزشگاه ها ) به علت گسترش آموزش و پرورش به نقاط دور دست کشور ، خصوصاً مناطق روستایی ، در فاصله های سالهای 57-56 تا 74-73 به شدت افزایش یافته است .
درصد افزایش سال تحصیلی 74-73 سال تحصیلی57-56 مدارس
56 61889 39646 ابتدایی
441 22651 5142 راهنمایی
389 9063 2332 دبیرستان و متوسطه
2238375162560جدول شماره یک
00جدول شماره یک

مقدمه :
از روزگار انسان های غار نشین تا به حال، آدمی همیشه آنچه را که می دانسته است ، به کودکان و جوانان خود آموخته است . اگر این انتقال دانش و تجربه صورت نمی گرفت ، هیچ کودکی امکان زنده ماندن پیدا نمی کرد . زیرا هیچ کودکی نمی توانست بفهمد که کدام جانور خطرناک است و کدام گیاه خوردنی است و یا برای گرم کردن خود چگونه باطد آتش روشن کند ؟ بعر از گذست صدها سال ، آدمی طرز نوشتن دانسته هایش را یاد گرفت و به این ترتیب توانست اطلاعات بیشتری را ذخیره کند و به فـرزندان و نوه هایش بسپارد .پس از اختراع خط و الفبا ، مدرسه ها نیز آغاز به کار کردند . نخستین مـدرسه ای که در تـاریخ به آنـها اشـاره شده است ، در حـدود سـه یا چـهار هـزار سال قبل در مصر و بین النهرین شروع به کار نمودند .
به این ترتیب ، مدرسه ها را به این منظور ساختند که اطلاعات و دانش بزرگترها به کوچکترها منتقل شود و آنها با به کار بستن این دانسته ها بتوانند برای زندگی در جهان آینده آماده شوند اما استخوان بندی اجتماعات بشری در روزگاران گذشته طوری بود که استفاده از مدرسه و آموختن سواد را برای همه کودکان و نوجوانان امکان پذیر نمی ساخت . مثلاً در مصر جوانانی که می خواستند کاهن یا مأمور دولت یا معمار یا پزشک شوند ، می توانستند به مرحله تحصیلات عالی قدم بگذارند . لیکن فقط تعداد اندکی از جوان ها بودند که موفق می شدند صاحب این تحصیلات شوند . ساکنان سرزمین فلسطین نیز سنتی طولانی در آموزش و پرورش و آموختن سواد داشتند . وقتی فلسـطینی ها به صـورت یک ملت مـستقل می زیستند ، پدر هر خانواده تاریخ ملت خویش ، قوانین و مذهب سرزمینش را به فرزندانش می آموخت . بعدها که سرزمین فلسطین به اشغال بیگانگان در آمد ، آنها کوشیدند جلوی نابود شدن سنت ها و اعتقاداتشان را بگیرند . در مـحیط زنـدگی آنـها مـدرسه هایی شکل گرفت که به هر کسی ( چه فقیر و چه نی ) زبان و دین و تاریخ فلسطین و اقوام باستانی آن آموزش داده می شد . امروزه با توجه به رشد جمعیت ، کمبود فضای آموزشی به شدت احساس می شود . هم چنین با توجه به توزیع نامتعادل جمعیت و ساخت سنی جوان در کشور و نیز با اهمیت با این امر که 42% جمعیت کشور را جمعیت کمتر از هجده سال تشکیل می دهد تأمین نیازهای نوجوانان و جوانان به خصوص ایجاد فضاهای آموزشی ، اهمیت زیادی دارد .
با توجه به این عوامل ، تعداد مدارس کشور را از سال تحصیلی 1357-1356 تا 1374-1373 را مورد بررسی قرار دادیم . این بررسی در 6 فصل با عناوین نمودارها و تحلیل داده ها ، شاخص های مرکزی شاخص های پراکندگی و… ، با استفاده از داده های کتاب ” نمای رشد افتصادی و اجتماعی ایران ” انجام شده است .
فصل اول : کلیات
موضوع : تعداد مدارس کشور از سال تحصیلی 1357-1356 تا 1374-1376
جامعه : کل کشور
نمونه : این بررسی به صورت سرشماری بوده و لذا دارای نمونه نیست .
متغیر : تعداد مدارس کشور
نوع متغیر : کمی پیوسته
روش جمع آوری داده ها : مطالعه داده های از پیش تهیه شده
داده ها ( به ترتیب از سال تحصیلی 57-56 تا 74-73 ) :
48000 – 50000 – 52000 – 50000 – 55000 – 59000 – 61000 63000 – 67000 – 69000 – 74000 – 75000 – 78000 – 82000 85000 – 88000 – 92000 – 94000
فصل دوم : دسته بندی داده ها و جدول فراوانی
کوچکترین داده (a) : 48000
بزرگترین داده (b) : 94000
دامنه تغییرات (R) : 94000 – 48000 = 46000
کل داده ها (n) : 1242000
جدول فراوانی :
شماره دسته ها فراوانی مرکز دسته فراوانی تجمعی فراوانی نسبی درصدفراوانی نسبی
1 57-56 48000 5/56 48000 0/0386 3/86
2 58-57 50000 5/57 98000 0/0402 4/02
3 59-58 52000 5/58 150000 0/0418 4/18
4 60-59 50000 5/59 200000 0/0402 4/02
5 61-60 55000 5/60 255000 0/0442 4/42
6 62-62 59000 5/61 314000 0/0475 4/75
7 63-62 61000 5/62 375000 0/0491 4/91
8 64-63 63000 5/63 438000 0/0507 5/07
9 65-64 67000 5/64 505000 0/0539 5/39
10 66-65 69000 5/65 574000 0/0556 5/56
11 67-66 74000 5/66 648000 0/0596 5/96
12 68-67 75000 5/67 723000 0/0604 6/04
13 69-68 78000 5/68 801000 0/0629 6/29
14 70-69 82000 5/69 883000 0/0661 6/61
15 71-70 85000 5/70 968000 0/0685 6/85
16 72-71 88000 5/71 1056000 0/0709 7/09
17 73-72 92000 5/72 1148000 0/0741 7/41
18 74-73 94000 474980411480جدول شماره دو
00جدول شماره دو
5/73 1242000 0/0757 7/57
فصل سوم : نمودارها و تحلیل داده ها
1 )نمودار میله ای

2) نمودار مستطیلی :

3) نمودار دایره ای :

4 ) نمودار چندبر فراوانی :

5 ) نمودار ساقه و برگ :
ساقه برگ
4 8
5 9 5 2 0 0
6 9 7 3 1
7 8 5 4
8 8 5 2
9 4 2
کلید نمودار :
48000 = 8 4
6 ) نمودار جعبه ای :
55000 = چارک اول
82000 = چارک سوم
68000 = میانه
716915138176000450532513817600032359601064260001924050106426000
1130301365250039052525273048000
0048000
450723010985500323596013843000192722511811000290766527178068000
0068000
160972525273055000
0055000
529844028130594000
0094000
415544028130582000
0082000
56102251384300071691513843000
فصل چهارم : شاخص های مرکزی
داده ها :
48000 – 50000 – 52000 – 50000 – 55000 – 59000 – 61000 63000 – 67000 – 69000 – 74000 – 75000 – 78000 – 82000 85000 – 88000 – 92000 – 94000
1 ) مد :
جامعه دارای یک مد است (50000 = مد)
2 ) میانه :
68000 = 2 ÷ ( 67000 + 69000 ) = (چارک دوم) میانه
چارک ها :
چارک اول (Q ) 55000 =
چارک سوم (Q ) 82000 =
3 ) میانگین :
الف) میانگین معمولی :
48000 + 50000+52000+50000+55000+59000
+61000+63000+67000+ 69000+74000+75000
+78000+82000+85000+88000+92000+94000 =1242000
1242000 ÷ 18 = 69000
ب) میانگین تخمینی :
Y = 1000
A =(48000-1000)+(50000-1000)+(52000-1000)+(50000-1000)+
(55000-1000)+(59000-1000)+(61000-1000)+(63000-1000)+
(67000-1000)+(69000-1000)+(74000-1000)+(75000-1000)+
(78000-1000)+(82000-1000)+(85000-1000)+(88000-1000)+
(92000-1000)+(94000-1000) =
A = 47000+49000+51000+49000+54000+58000+60000+
62000+66000+68000+73000+74000+77000+81000+84000+
87000+91000+93000=1224000
277177511620500A= 1224000÷18=68000 x=1000+68000=69000
ب) میانگین وزن دار ( وزنی ) :
شماره دسته ها فراوانی مرکز دسته مرکز دسته * فراوانی
1 57-56 48000 5/56 2712000
2 58-57 50000 5/57 2875000
3 59-58 52000 5/58 3042000
4 60-59 50000 5/59 2975000
5 61-60 55000 5/60 3327500
6 62-61 59000 5/61 3628500
7 63-62 61000 5/62 3812500
8 64-63 63000 5/63 4000500
9 65-64 67000 5/64 4321500
10 66-65 69000 5/65 4519500
11 67-66 74000 5/66 4921000
12 68-67 75000 5/67 5062500
13 69-68 78000 5/68 5343000
14 70-69 82000 5/69 5699000
15 71-70 85000 5/70 5992500
16 72-71 88000 5/71 6292000
17 73-72 92000 5/72 6670000
18 74-73 94000 5/73 6909000
مجموع 1242000 82103000
X = 82103000÷1242000=66/105
فصل پنجم : شاخص های پراکندگی
1 ) دامنه تغییرات :
R = 94000-48000=46000
2 ) چارک ها و دهک ها :
5/4 = 4 ÷ 18 = چارک ≅5داده ها پس از حذف چارک ها :
59000-61000-63000-67000-69000-74000-75000-78000
= دهک 18 ÷ 10 = 1/8 ≅ 2
داده ها پس از حذف دهک ها :
52000-50000-55000-59000-61000-63000-67000-69000-74000-75000-78000-82000-85000-88000
3 ) واریانس :
الف ) روش اول
σ2=x-x2n =69000σ2 = 48000-690002+50000-690002+52000-690002+…+94000-69000218σ2 = 3934 × 10618=218555555/6الف ) روش دوم
σ2= 1nx12+…+xn2-x2
σ2 118×480002+…+940002-690002=118×89632×106-4761×106=4979/555556×106-4761×106=106×218/555556=21855555/6
4 ) انحراف معیار :
σ=σ2=21855555/6=62/14783
5 ) ضریب تغییرات :
CV= σx=14783/6269000=0/214
فصل ششم : نتیجه گیری
از این درس نتیجه گرفتیم که تعداد واحدهای آموزشی ، به علت گسترش آموزش و پرورش به نقاط دور دست کشور ، خصوصا مناطق روستائی ، در فاصله سالهای تحصیلی 57-56 تا 74-73 به شدت افزایش یافته است .
پیشنهاد :
با این وجود کمبود فضای آموزشی ، خصوصا در مراکز پر جمعیت شهری به شدت احساس می شود . پشتیبانی عموم مردم از دائر نمودن فضاهای آموزشی ، ضروری و مهم می باشد و افراد خیری که بتوانند ملک خود را در راستای خدمات آموزشی و فرهنگی به کار گیرند ، یقینا از اجر و پاداش خداوند منان برخوردار خواهند شد .
منابع :
کتاب نمای رشد اقتصادی و اجتماعی ایران – مرکز مطالعه پیشرفت های ایران
به من بگو چرا و چگونه – ترجمه سعید درودی –چرا مدرسه ساخته شد ؟ – ص 560
15163807224395گلرخ عراقی
بهار 86
00گلرخ عراقی
بهار 86


5 دسته‌بندی نشده
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background