لیست حقوق و دستمزد دی ماه
نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت حقوق پایه حق اولاد حق مسکن حق بن ساعت اضافه کاری مبلغ اضافه کاری حقوق بیمه بیمه 7% بیمه 23% خالص پرداختنی بیمه پرداختنی
1-حسن خانی کارشناس مدیرعامل 3000000 100000 40800 10000 8 763624 3814424 267009 877317 2870098 1144326
2-وحید موثقی کارشناس معاون مدیر عامل 2500000 ــــ 40800 10000 13 1034085 3584885 250942 824524 3333943 1075466
3-فریدون زارع کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 5 254550 1905350 123375 438231 1871975 571606
4-حمید محمدی کارشناس مهندس برق 1600000 ــــ 40800 10000 8 407280 2058080 144066 473359 1914014 617425
5- علی کمرکرد کارشناس مهندس مکانیک 1600000 ــــ 40800 10000 7 356370 2007170 140502 461650 1866668 602152
6- حسین توکلی کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 9 458190 2108990 147630 485068 2061360 632698
7- بهزاد دسکره کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 8 407280 2058080 144066 473359 2014014 617425
8- احمد مقدم کارشناس مهندس برق 1600000 100000 40800 10000 7 356370 2007170 140502 461650 1966668 602152
9-سید سجاد بهاء کاردان تکنسین مکانیک 1200000 ــــ 40800 10000 8 305456 1556056 108924 357893 1447132 466817
10- محمد مجازی کاردان تکنسین برق 1200000 100000 40800 10000 6 229092 1479892 103593 340375 1476299 443968
11- امیر جدلی کاردان تکنسین مکانیک 1200000 100000 40800 10000 7 267274 1517874 106251 349111 1511623 455362
12- سعید سعادت کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 8 407280 2058080 144066 473359 2014014 617425
13- فرشاد نوری دیپلم تعمیرات 1100000 ــــ 40800 10000 9 3515000 1465800 102606 337134 1363194 439740
14- نادر حاتمی دیپلم سرپرست تولید 1100000 ــــ 40800 10000 10 350000 1500800 105056 345184 1395744 450240
15- صادق یاری سیکل کارگر مکانیک 1060000 ــــ 40800 10000 18 607068 1717868 120250 395110 1597618 515360
16- اسماعیل سعیدی سیکل کارگر مکانیک 1060000 100000 40800 10000 17 573342 1684142 117889 387353 1666253 505242
17- محسن جعفری سیکل کارگر برق 1060000 100000 40800 10000 15 505890 161690 113169 371839 1603521 485008
18- کامران کرمی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 16 539616 1650416 115530 379596 1634886 495126
2505426 8232292 34386341 10737538
19-سهیل عزیزی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 17 573342 1684142 117889 387353 16662253 505242
20- سامان موسوی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 18 607068 1717868 120250 395115 1697618 515360
21- ایرج اکبری سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 15 505890 1616690 113169 371839 1603521 485008
22- دانیال پرتو سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 14 472164 1582964 110807 364082 1572157 474889
23- مهدی محمدی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 13 438438 1549238 108447 356325 1540791 464772
24-رضا شیفان سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 15 505890 161669 113169 371839 1603521 485008
25- محمد دولتیار سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 16 539616 1650416 115530 379596 1634886 495126
26-مرتضی شیخی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 17 573342 1684142 117889 387353 1566253 505242
27- جعفر شریفی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 19 640794 1751594 122612 402867 1728982 525479
28- رضا غروی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 18 607068 1717868 120250 395110 1597618 515360
29-احمد جمشیدی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 14 472164 1582964 110808 364082 1572157 474889
30- سیامک صادقی سیکل نگهبان 1060000 100000 40800 10000 18 607068 1717868 120250 395110 1697618 515360
31- سیاوش برخورداری دیپلم کارپرداز 1100000 100000 40800 10000 10 350000 1500800 105056 345184 1495744 450240
32- پیمان امامی دیپلم انباردار 1100000 100000 40800 10000 10 350000 1500800 105056 345184 1495744 450240
33- الهام مدیری کارشناس مسئول آزمایشگاه 1600000 ــــ 40800 10000 7 356370 2007170 140502 461650 1866668 602152
34- یاسمن روحی کارشناس مدیر امور مالی 1600000 100000 40800 10000 12 610920 2261720 158320 520196 2203400 678516
1900003 6242880 8142883
35- مریم موسوی کارشناس حسابدار 1600000 ـــــ 40800 10000 10 509100 21559900 151193 496777 2108707 647970
36- مینا واحدی کاردان کمک حسابدار 1200000 ـــــ 40800 10000 10 381820 1632620 114283 375503 1518337 489786
37- پرستو جواهری دیپلم بایگانی 1100000 ـــــ 40800 10000 5 175000 1325800 92806 304934 1232994 397730
358282 1177214 4860038 1535496
محاسبات دی ماه
خالص پرداختنی : 65819310
مبلغ هر ساعت اضافه کاری :
33726 = 140% × 24090 = 44‍÷ 1060000 کارگر
35000= 140% × 25000 = 44‍÷ 1100000 دیپلم
38182= 140% × 27273= 44‍÷ 1200000 کاردان
50910= 140% × 36364= 44‍÷ 1600000 کارشناس
79545= 140% × 56818= 44‍÷ 2500000 معاون
95453= 140% × 68181= 44‍÷ 3000000 مدیر عامل
1034085 = 79545 × 13 مبلغ اضافه کار معاون
763624 = 95453 × 8 مبلغ اضافه کار مدیر عامل
17413821 جمع کل اضافه کار کارکنان
370000 = 10000 × 37 بن
1509600 = 40800 × 37 حق مسکن
2500000 = 100000 × 25 حق اولاد
4379600 جمع مزایا
16960000 = 1060000 × 16 حقوق پایه کارگر
5500000 = 1100000 × 5 حقوق پایه دیپلم
4800000 = 1200000 × 4 حقوق پایه تکنیسین
16000000 = 1600000 × 10 حقوق پایه مهندس کارشناس
3000000 پایه مدیر عامل
2500000 پایه معاون مدیر عامل 53139600 = 48260000 + 4379600 جمع کل حقوق و مزایای مستمر
48760000 پایه حقوق 68053421 = (2500000) – 17413821 + 53139600 جمع کل حقوق مشمول بیمه
لیست حقوق و دستمزد بهمن ماه
نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت حقوق پایه حق اولاد حق مسکن حق بن ساعت اضافه کاری مبلغ اضافه کاری حقوق بیمه بیمه 7% بیمه 23% خالص پرداختنی بیمه پرداختنی
1-حسن خانی کارشناس مدیرعامل 3000000 100000 40800 10000 20 1909060 4959860 347190 1140768 4712670 1487958
2-وحید موثقی کارشناس معاون مدیر عامل 2500000 ــــ 40800 10000 10 795450 3346250 234237 769638 3112013 1003875
3-فریدون زارع کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 7 750910 2401710 168120 552393 2333590 720513
4-حمید محمدی کارشناس مهندس برق 1600000 ــــ 40800 10000 8 457280 2058080 144066 473358 1914014 617424
5- علی کمرکرد کارشناس مهندس مکانیک 1600000 ــــ 40800 10000 9 458190 2108990 147629 485068 1961361 632697
6- حسین توکلی کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 10 509100 2159900 151193 496777 2108707 647970
7- بهزاد دسکره کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 10 509100 2159900 151193 496777 2108707 647970
8- احمد مقدم کارشناس مهندس برق 1600000 100000 40800 10000 5 254550 1905350 133375 438231 1871975 571606
9-سید سجاد بهاء کاردان تکنسین مکانیک 1200000 ــــ 40800 10000 8 305456 1556256 108938 357939 1447318 466877
10- محمد مجازی کاردان تکنسین برق 1200000 100000 40800 10000 7 267274 1518074 106265 349157 1511809 455422
11- امیر جدلی کاردان تکنسین مکانیک 1200000 100000 40800 10000 12 458184 1708984 119629 393066 1689355 512695
12- سعید سعادت کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 11 560010 1670810 116957 384286 1653853 501243
13- فرشاد نوری دیپلم تعمیرات 1100000 ــــ 40800 10000 5 175000 1325800 92806 304934 1232994 397740
14- نادر حاتمی دیپلم سرپرست تولید 1100000 ــــ 40800 10000 6 210000 1360800 95256 312984 1265544 408240
15- صادق یاری سیکل کارگر مکانیک 1060000 ــــ 40800 10000 19 640794 1751594 122612 402867 1628982 525479
16- اسماعیل سعیدی سیکل کارگر مکانیک 1060000 100000 40800 10000 18 607068 1717868 120251 395110 1697617 515361
32250509 10113070
17- محسن جعفری سیکل کارگر برق 1060000 100000 40800 10000 17 573342 1684142 117890 387353 1666252 505243
18- کامران کرمی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 15 505890 1616690 113168 371839 1603522 485007
19-سهیل عزیزی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 17 573342 1684142 117890 387353 1666252 505243
20- سامان موسوی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 18 607068 1717868 120251 395110 1697617 415361
21- ایرج اکبری سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 19 640794 1751594 122612 402867 1728982 525479
22- دانیال پرتو سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 18 607068 171868 120251 395110 1697617 515361
23- مهدی محمدی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 20 674520 1785320 124972 410624 1760348 535596
24-رضا شیفان سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 19 640794 1751594 122612 402867 1728982 525479
25- محمد دولتیار سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 17 573342 1684142 117890 387353 1666252 505243
26-مرتضی شیخی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 15 505890 1616690 113168 371839 1503522 485007
27- جعفر شریفی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 16 539616 1650416 115529 379596 1534887 495125
28- رضا غروی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 18 607068 1717868 120251 395110 1597617 515361
29-احمد جمشیدی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 17 573342 1684142 117890 387353 1666252 505243
30- سیامک صادقی سیکل نگهبان 1060000 100000 40800 10000 15 505890 1616690 113168 371839 1603522 485007
31- سیاوش برخورداری دیپلم کارپرداز 1100000 100000 40800 10000 5 175000 1325800 92806 304934 1332994 397740
32- پیمان امامی دیپلم انباردار 1100000 100000 40800 10000 8 280000 1430800 100156 329084 1430644 429240
33- الهام مدیری کارشناس مسئول آزمایشگاه 1600000 ــــ 40800 10000 0 0 1650800 115556 379684 1535244 495240
25836206 8325975
34- یاسمن روحی کارشناس مدیر امور مالی 1600000 100000 40800 10000 5 254550 1905350 133375 438231 1871975 571606
35- مریم موسوی کارشناس حسابدار 1600000 ـــــ 40800 10000 5 254550 1905350 133375 438231 1771975 571606
36- مینا واحدی کاردان کمک حسابدار 1200000 ـــــ 40800 10000 4 152728 1403528 98247 322811 1305281 421058
37- پرستو جواهری دیپلم بایگانی 1100000 ـــــ 40800 10000 6 210000 1360800 95256 312984 1265544 408240
6214775 1972510
محاسبات بهمن ماه
محاسبات اضافه کاری ؛
مبلغ 9375828 = 33726 × 278 = مبلغ اضافه کاری کارگر
1050000 = 35000 × 30 = مبلغ اضافه کاری دیپلم
1183642 = 38182 × 31 = مبلغ اضافه کاری کاردان
3563700 = 50910 × 70 = مبلغ اضافه کاری کارشناس
79545 = 79545 × 10 = مبلغ اضافه کاری معاون
1909060 = 95453 × 20 = مبلغ اضافه کاری مدیر عامل
جمع خالص پرداختنی = 64301490
جمع بیمه پرداختنی = 20411555
لیست حقوق و دستمزد اسفند ماه
نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت حقوق پایه حق اولاد حق مسکن حق بن ساعت اضافه کاری مبلغ اضافه کاری حقوق بیمه بیمه 7% بیمه 23% خالص پرداختنی بیمه پرداختنی
1-حسن خانی کارشناس مدیرعامل 3000000 100000 40800 10000 10 954530 3050800 213556 701684 3891774 915240
2-وحید موثقی کارشناس معاون مدیر عامل 2500000 ــــ 40800 10000 12 954540 3505340 245374 806228 3259966 1051602
3-فریدون زارع کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 10 509100 2159900 151193 496777 2108707 647970
4-حمید محمدی کارشناس مهندس برق 1600000 ــــ 40800 10000 9 458190 2108990 147629 485068 1961361 632697
5- علی کمرکرد کارشناس مهندس مکانیک 1600000 ــــ 40800 10000 0 0 1650800 115556 379684 1535244 495240
6- حسین توکلی کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 11 560010 1670810 116957 384286 1653853 501243
7- بهزاد دسکره کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 10 509100 2159900 151193 496777 2108707 647970
8- احمد مقدم کارشناس مهندس برق 1600000 100000 40800 10000 5 254550 1905350 133375 438231 1871975 571606
9-سید سجاد بهاء کاردان تکنسین مکانیک 1200000 ــــ 40800 10000 4 152728 1403528 98247 322811 1305281 421058
10- محمد مجازی کاردان تکنسین برق 1200000 100000 40800 10000 12 458184 1708984 119629 393066 1689355 512695
11- امیر جدلی کاردان تکنسین مکانیک 1200000 100000 40800 10000 0 0 1200800 54056 276184 1300800 330240
12- سعید سعادت کارشناس مهندس مکانیک 1600000 100000 40800 10000 12 610920 2261720 158320 520196 2203400 678516
13- فرشاد نوری دیپلم تعمیرات 1100000 ــــ 40800 10000 18 630000 1780800 124656 709584 1656144 834240
14- نادر حاتمی دیپلم سرپرست تولید 1100000 ــــ 40800 10000 5 175000 1325800 92806 304934 1232994 397740
15- صادق یاری سیکل کارگر مکانیک 1060000 ــــ 40800 10000 9 315000 1465800 102606 337134 1363194 439740
16- اسماعیل سعیدی سیکل کارگر مکانیک 1060000 100000 40800 10000 14 472164 1582964 110807 364082 1572157 474889
17- محسن جعفری سیکل کارگر برق 1060000 100000 40800 10000 15 505890 1616690 113169 371839 1603521 485008
18- کامران کرمی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 16 539616 1650416 115530 379596 1634886 495126
19-سهیل عزیزی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 16 539616 1650416 115530 379596 1634886 495126
20- سامان موسوی سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 14 472164 1582964 110807 364082 1572157 474889
37160362 11502835
21- ایرج اکبری سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 20 674520 1785320 124972 410624 1760348 535596
22- دانیال پرتو سیکل کارگر مونتاژ 1060000 100000 40800 10000 17 573342 1684142 117890 387353 1666252 505243
23- مهدی محمدی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 19 640794 1751594 122612 402867 1728982 525479
24-رضا شیفان سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 15 505890 1616690 113168 371839 1603521 485007
25- محمد دولتیار سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 0 0 1110800 77756 255484 1133044 333240
26-مرتضی شیخی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 18 607068 1717868 120251 395110 1597618 515361
27- جعفر شریفی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 16 539616 1650416 115529 379596 1534887 495125
28- رضا غروی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 ـــــ 40800 10000 15 505890 1616690 113168 371839 1503522 485008
29-احمد جمشیدی سیکل کارگر ماشین سازی 1060000 100000 40800 10000 0 0 1110800 77756 255484 1133044 333240
30- سیامک صادقی سیکل نگهبان 1060000 100000 40800 10000 15 505890 1616690 113168 371839 1603522 485008
31- سیاوش برخورداری دیپلم کارپرداز 1100000 100000 40800 10000 9 315000 1465800 102606 337134 1263194 439740
32- پیمان امامی دیپلم انباردار 1100000 100000 40800 10000 10 350000 1500800 105056 345184 1495744 450240
33- الهام مدیری کارشناس مسئول آزمایشگاه 1600000 ــــ 40800 10000 14 715740 1650800 115556 379684 1535244 495240
34- یاسمن روحی کارشناس مدیر امور مالی 1600000 100000 40800 10000 5 254550 1905350 133375 438231 1871975 571606
35- مریم موسوی کارشناس حسابدار 1600000 ـــــ 40800 10000 5 254550 1905350 133375 438231 1871975 571606
36- مینا واحدی کاردان کمک حسابدار 1200000 ـــــ 40800 10000 4 152728 1403528 98247 322811 1305281 421058
37- پرستو جواهری دیپلم بایگانی 1100000 ـــــ 40800 10000 6 21000 1360800 95256 312984 1265544 408240
جمع این صفحه 25773697 8056037
جمع کل 62934059 19558872


5 دسته‌بندی نشده  مونتاژ مهندس مکانیک کاری کارگر کارشناس کاردان سیکل دیپلم حقوق بیمه برق ـــــ ــــ
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background