فصل نهم و دهم
جداول روشنایی – کابلها – فیوز ها- برآورد بار
جدول مشخصات ومحاسبات روشنایی سوله 1
ضریب
نگهداری ضریب
کف
% ضریب
دیوار
% ضریب
سقف
%
لوکس
پشنهادی ارتفاع
(متر) عرض
(متر)
طول
(متر) محل ردیف
6/. 5 10 5 500 9 15 45 سالن 1
65/. 20 50 80 200 4.5 5 15 انبار 2
75/. 80 75 80 500 4.5 5 15 اداری 3
7/. 80 75 80 150 4.5 5 30 راهرو 4
75/. 80 75 80 500 4.5 5 15 اداری 5
65/. 20 50 80 150 4.5 5 5.5 رختکن 6
7/. 80 50 80 200 4.5 5 5.5 آبدارخانه 7
7/. 50 50 80 100 4.5 4 5 راه پله 8
75/. 80 75 80 500 4.5 9 10 اداری 9
75/. 80 75 80 500 4.5 9 10 اداری 10
75/. 80 75 80 500 4.5 9 10 اداری 11
75/. 80 75 80 150 4.5 2 15 راهرو 12
7/. 80 50 80 100 4.5 4 4 راه پله 13
65/. 20 50 80 200 4.5 1 4 انباری 14
65/. 80 50 80 150 4.5 3 4 سرویس 15
65/. 80 50 80 200 4.5 4 4 آبدارخانه 16
75/. 80 75 80 500 4.5 3 4 اداری 17
75/. 80 75 80 500 4.5 3 4 اداری 18
75/. 80 75 80 500 4.5 3 4 اداری 19
75/. 80 75 80 500 4.5 3 4 کپی 20
75/. 80 75 80 500 4.5 3 4 اداری 21
75/. 80 75 80 500 4.5 3 4 اداری 22
جدول مشخصات ومحاسبات روشنایی سوله1
مساحت
محل
(مترمربع) توان
کل
(وات) توان
چراغ
(وات) تعداد
چراغ لومن
جراغ نوع
چراغ ارتفاع
سطح
کار
(متر) ردیف
675 95000 425 20 55500 جیوه ای 1/1 1
75 2040 102 20 5200 فلورسنت
زوجی 8/. 2
75 1224 102 12 5200 ” 8/. 3
150 816 102 8 5200 ” 0 4
75 2040 102 12 5200 ” 8/. 5
5/27 204 102 2 5200 ” 0 6
5/27 408 102 4 5200 ” 0 7
20 204 102 2 5200 ” 0 8
90 1530 102 15 5200 ” 8/. 9
90 1530 102 15 5200 ” 8/. 10
90 1530 102 15 5200 ” 8/. 11
30 612 102 6 5200 ” 0 12
16 204 102 2 5200 ” 0 13
4 102 102 1 5200 ” 8/. 14
12 102 102 1 5200 ” 0 15
16 204 102 2 5200 ” 0 16
12 408 102 4 5200 ” 8/. 17
12 408 102 4 5200 ” 8/. 18
12 408 102 4 5200 ” 8/. 19
12 408 102 4 5200 ” 8/. 20
12 408 102 4 5200 ” 8/. 21
12 408 102 4 5200 ” 8/. 22
جدول توان مصرفی پریزهای سوله1
توان کل(w) ضریب قدرت جریان هر پریز سه فاز – تکفاز تعداد پریز ردیف
13820 0.7 3 سه فاز 10 1
1584 0.8 1.5 تکفاز 6 2
3432 0.8 1.5 ” 13 3
495 0.7 1 ” 3 4
3432 0.8 1.5 ” 13 5
2376 0.8 1.5 ” 9 6
1584 0.8 1.5 ” 6 7
264 0.8 0.75 ” 2 8
3168 0.8 1.5 ” 12 9
3168 0.8 1.5 ” 12 10
3168 0.8 1.5 ” 12 11
264 0.8 0.75 ” 3 12
– – – – – 13
264 0.8 1.5 ” 1 14
264 0.8 0.75 ” 2 15
1320 0.8 1.5 ” 5 16
1584 0.8 1.5 ” 6 17
1584 0.8 1.5 ” 6 18
1584 0.8 1.5 ‘ 6 19
1584 0.8 1.5 ” 6 20
1584 0.8 1.5 ” 6 21
1584 0.8 1.5 ” 6 22
جدول دستگاههای منصوبه در سوله 1
توان مصرفی (وات) سه فاز- تکفاز ردیف وشماره دستگاه
7500 سه فاز 1
1250 ” 2
7700 ” 3
13280 ” 4
7700 ” 5
1250 ” 6
1250 ” 7
6600 ” 8
6600 ” 9
6600 ” 10
6600 ” 11
6600 ” 12
2200 ‘ 13
1800 ” 14
2200 ” 15
جدول مشخصات ومحاسبات روشنایی سالن غذاخوری
ضریب
نگهداری ضریب
کف
% ضریب
دیوار
% ضریب
سقف
% لوکس
پشنهادی ارتفاع عرض
(متر)
طول محل ردیف
0.75 80 75 80 200 4.5 30 40 سالن غذا خوری 1
0.7 80 75 80 150 4.5 5 20 سرویس 2
0.75 80 75 80 200 4.5 20 25 آشپز خانه 3
جدول روشنایی سالن غذا خوری
مساحت
محل
(مترمربع) توان
کل
(وات) توان
چراغ
(وات) تعداد
چراغ لومن
جراغ نوع
چراغ ارتفاع
سطح
کار
(متر) ردیف
1200 4896 102 48 5200 فلورسنت
زوجی 0.9 1
100 510 102 5 5200 فلورسنت
زوجی 0 2
500 2448 102 24 5200 فلورسنت
زوجی 0.8 3
جدول توان پریزهای سالن غذا خوری
توان کل(w) ضریب قدرت جریان هر پریز سه فاز- تکفاز تعداد ردیف
4488 0.8 1.5 تکفاز 17 1
660 0.8 0.75 ” 5 2
4224 0.8 1.5 ” 16 3
2640 0.8 1.5 ” 10 3
تعداد 5 عدد کولر سه فاز 2کیلووات در غذا خوری کار میکند
جدول توان مصرفی کل سوله1و غذاخوری
توان کل(w) توان غذا خوری توان طبقه دوم توان طبفه اول توان پکیج توان سالن
198930 13500 9500 6300 38250 131380
جدول مشخصات و محاسبات روشنایی سوله 2
ضریب
نگهداری ضریب
کف
% ضریب
دیوار
% ضریب
سقف
%
لوکس
پشنهادی ارتفاع عرض طول محل ردیف
6/. 5 10 5 500 9 15 50 سالن 1
75/. 80 75 80 500 4.5 5 8 اداری 2
75/. 80 75 80 500 4.5 5 7 اداری 3
65/. 20 50 80 200 4.5 5 10 انبار 4
75/. 80 75 80 150 4.5 5 25 راهرو 5
75/. 80 75 80 500 4.5 4 5 اداری 6
75/. 80 75 80 500 4.5 5 5 اداری 7
65/. 80 50 80 150 4.5 4 5 سرویس 8
65/. 20 50 80 150 4.5 4 5 رختکن 9
65/. 20 50 80 200 4.5 4 5 انباری 10
65/. 80 50 80 100 4.5 4 5 راه پله 11
75/. 80 75 80 500 4.5 7 8 اداری 12
75/. 80 75 80 500 4.5 8 9 اداری 13
75/. 80 75 80 500 4.5 8 9 اداری 14
75/. 80 75 80 150 4.5 3 25 راهرو 15
75/. 80 75 80 500 4.5 4 4 اداری 16
65/. 20 50 80 150 4.5 4 4 رختکن 17
65/. 50 50 80 150 4.5 4 4 سرویس 18
65/. 80 50 80 200 4.5 4 4 آبدارخانه 19
75/. 80 75 80 500 4.5 4 5 اداری 20
65/. 80 50 80 100 4.5 4 5 راه پله 21
جدول روشنایی سوله 2
مساحت
محل توان
کل(w) توان
چراغ تعداد
چراغ لومن
جراغ نوع
چراغ ارتفاع
سطح
کار ردیف
75 10625 425 24 55500 جیوه ای 1/1 1
40 816 102 8 5200 فلورسنت زوجی 8/. 2
35 816 102 8 5200 ” 8/. 3
50 612 102 6 5200 ” 8/. 4
125 1224 102 12 5200 ” 0 5
20 612 102 6 5200 ” 8/. 6
25 408 102 4 5200 ” 0 7
20 204 102 2 5200 ” 0 8
20 204 102 2 5200 ” 0 9
20 306 102 3 5200 ” 8/. 10
20 204 102 2 5200 ” 0 11
56 1224 102 12 5200 ” 8/. 12
72 1224 102 12 5200 ” 8/. 13
72 1224 102 12 5200 ” 8/. 14
75 306 102 3 5200 ” 0 15
16 408 102 4 5200 ” 8/. 16
16 204 102 2 5200 ” 0 17
16 204 102 2 5200 ” 0 18
16 408 102 4 5200 ” 0 19
20 306 102 3 5200 ” 8/. 20
16 204 102 2 5200 ” 0 21
جدول توان مصرفی پریز های سوله 2
توان کل
(وات) ضریب قدرت جریان هر پریز
( آمپر) تکفاز – سه فاز تعداد پریز ردیف
13820 0.7 3 سه فاز 10 1
2112 0.8 1.5 تکفاز 8 2
2112 0.8 1.5 ” 8 3
1320 0.8 1.5 ” 5 4
495 0.7 1 ” 3 5
2112 0.8 1.5 ” 8 6
1485 0.8 1.5 ” 8 7
264 0.8 0.75 ” 2 8
396 0.8 0.75 ” 3 9
2112 0.8 1.5 ” 8 10
264 0.8 0.75 ” 2 11
2904 0.8 1.5 ” 11 12
2904 0.8 1.5 ” 11 13
2904 0.8 1.5 ” 11 14
495 0.7 1 ” 3 15
1584 0.8 1.5 ” 6 16
528 0.8 0.75 ” 4 17
264 0.8 0.75 ” 3 18
1584 0.8 1.5 ” 6 19
396 0.8 0.75 ” 3 20
– – – – – 21
جدول دستگاههای منصوبه در سوله2
توان مصرفی(w) سه فاز- تکفاز ردیف وشماره دستگاه
6600 سه فاز 1
6600 ” 2
6600 ” 3
6600 ” 4
6600 ” 5
1500 تکفاز 6
1250 سه فاز 7
1800 ” 8
13280 ” 9
6600 ” 10
6600 ” 11
6600 ” 12
2000 ” 13
a
جدول توان مصرفی کل سوله2
توان کل(w) توان طبقه دوم توان طبقه اول توان پکیج توان سالن
149680 8000 6600 38250 96830
جدول مشخصات ومحاسبات روشنایی سوله3
ضریب
نگهداری ضریب
کف
% ضریب
دیوار
% ضریب
سقف
%
لوکس
پشنهادی ارتفاع عرض طول محل ردیف
6/. 5 10 5 500 9 15 45 سالن 1
75/. 80 75 80 500 4.5 5.5 8 اداری 2
75/. 80 75 80 500 4.5 5 5.5 اداری 3
65/. 20 50 80 200 4.5 5.5 7 انبار 4
65/. 20 50 80 200 4.5 5.5 10 انبار 5
75/. 80 75 80 150 4.5 4 30 راهرو 6
75/. 80 75 80 500 4.5 5.5 7 اداری 7
75/. 80 75 80 500 4.5 5.5 7 اداری 8
65/. 80 50 80 150 4.5 4 5.5 آبدارخانه 9
65/. 20 50 80 150 4.5 4 5.5 رختکن 10
65/. 80 50 80 150 4.5 4 5.5 سرویس 11
7/. 80 50 80 100 4.5 4 5.5 راه پله 12
75/. 80 75 80 500 4.5 7 8 اداری 13
75/. 80 75 80 500 4.5 7 8 اداری 14
75/. 80 75 80 500 4.5 5 8 اداری 15
65/. 20 50 80 200 4.5 6 8 انبار 16
65/. 20 50 80 200 4.5 5 8 انبار 17
7/. 80 75 80 150 4.5 2 30 راهرو 18
75/. 80 75 80 500 4.5 5 5 اداری 19
75/. 80 75 80 500 4.5 5 5 اداری 20
75/. 80 75 80 500 4.5 4 5 اداری 21
65/. 80 50 80 200 4.5 4 5 آبدارخانه 22
65/. 20 50 80 150 4.5 4 5 رختکن 23
65/. 80 50 80 150 4.5 4 5 سرویس 24
65/. 80 5 80 100 4.5 4 5 راه پله 25
جدول روشنایی سوله3
مساحت
محل توان
کل توان
چراغ تعداد
چراغ لومن
جراغ نوع
چراغ ارتفاع
سطح
کار ردیف
675 95000 425 20 55500 1/1 1
44 816 102 8 5200 فلورست
زوجی .8/. 2
27.5 612 102 6 5200 ” 8/. 3
38.5 612 102 6 5200 ” 8/. 4
55 816 102 8 5200 ” 8/. 5
120 612 102 6 5200 ” 0 6
38.5 816 102 8 5200 ” 8/. 7
38.5 816 102 8 5200 ” 8/. 8
22 306 102 3 5200 ” 0 9
22 306 102 3 5200 ” 0 10
22 204 102 2 5200 ” 0 11
22 204 102 2 5200 ” 0 12
56 918 102 9 5200 ” 8/. 13
56 918 102 9 5200 ” 8/. 14
44 816 102 8 5200 ” 8/. 15
48 612 102 6 5200 ” 8/. 16
44 612 102 6 5200 ” 8/. 17
60 612 102 6 5200 ” 0 18
25 612 102 6 5200 ” 8/. 19
25 612 102 6 5200 ” 8/. 20
20 612 102 6 5200 ” 8/. 21
20 306 102 3 5200 ” 0 22
20 204 102 2 5200 ” 0 23
20 306 102 3 5200 ” 0 24
20 204 102 2 5200 ” 0 25

جدول توان پریزهای سوله3
توان کل ضریب قدرن جریان هر پریز سه فاز – تکفاز تعداد پریز ردیف
13820 0.7 3 سه فاز 10 1
2376 0.8 1.5 تکفاز 9 2
2376 0.8 1.5 ” 9 3
1584 0.8 1.5 ” 6 4
1848 0.8 1.5 ” 7 5
495 0.7 1 ” 3 6
2112 0.8 1.5 ” 8 7
2112 0.8 1.5 ” 8 8
1584 0.8 1.5 ” 6 9
528 0.8 0.75 ” 4 10
264 0.8 0.75 ” 2 11
264 0.8 0.75 ” 2 12
2904 0.8 1.5 ” 11 13
2904 0.8 1.5 ” 11 14
2904 0.8 1.5 ” 11 15
1320 0.8 1.5 ” 5 16
1320 0.8 1.5 ” 5 17
495 0.7 1 ” 3 18
1848 0.8 1.5 ” 7 19
1848 0.8 1.5 ” 7 20
1848 0.8 1.5 ” 7 21
1848 0.8 1.5 ” 7 22
528 0.8 0.75 ” 4 23
264 0.8 0.75 ” 2 24
– – – – – 25
جدول دستگاههای منصوبه در سوله 3
توان مصرفی سه فاز- تکفاز ردیف و شماره دستگاه
13280 سه فاز 1
6600 ” 2
6600 ” 3
6600 ” 4
6600 ” 5
6600 ” 6
1500 تکفاز 7
1500 ” 8
1800 سه فاز 9
1800 ” 10
1500 ” 11
1100 تکفاز 12
1100 ” 13
6600 سه فاز 14
6600 ” 15
جدول مشخصات ومحاسبات روشنایی نمازخانه
ضریب
نگهداری
ضریب
کف
% ضریب
دیوار
% ضریب
سقف
% لوکس
پشنهاذی ارتفاع عرض طول محل ردیف
0.7 30 75 80 200 4 25 35 صحن نمازخانه 1
0.7 80 75 80 150 4 5 10 وضو خانه 2
0.7 80 75 80 150 4 5 25 راهرو 3
جدول روشنایی نمازخانه
مساحت کل توان کل توان چراغ تعداد چراغ لومن چراغ نوع چراغ ارتفاع
سطح کار ردیف
875 5610 102 55 5200 فلورسنت
زوجی 0 1
50 204 102 2 5200 ” 0 2
125 612 102 6 5200 ” 0 3
جدول توان مصرفی پریزهای نماز خانه
توان کل ضریب قدرت جریان هر پریز سه فاز- تکفاز تعداد پریز ردیف
2310 0.7 1 تکفاز 15 1
396 0.8 0.75 ” 3 2
495 0.7 1 ” 3 3
جدول توان کل مصرفی سوله3 ونمازخانه
توان کل توان نمازخانه طبقه دوم توان توان طبقه اول توان پکیج توان سالن
155980 11750 9400 8000 38250 88580
جدول مشخصات ومحاسبات روشنایی پست ودیزل
ضریب
نگهداری ضریب
کف
% ضریب
دیوار
% ضریب
سقف
% لوکس
پشنهادی ارتفاع عرض طول محل ردیف
0.6 20 30 75 200 5.3 7 10 اتاق دیزل 1
0.6 20 30 75 200 5.3 7 10 اتاق پست 2
جدول روشنایی پست دیزل
مساحت توان کل(w) توان چراغ تعداد چراغ لومن چراغ نوع چراغ ارتفاع سطح کار ردیف
70 1224 204 12 5200 فلورسنت
زوجی 0.8 1
70 1224 204 12 5200 ” 0.8 2
جدول توان مصرفی پریز های اتاق دیزل
توان کل(w) ضریب قدرت جریان هر پریز سه فاز – تکفاز تعداد پریز ردیف
924 0.7 1.5 تکفاز 4 1
جدول توان هواکش اتاق پست
توان کل(w) سه فاز – تکفاز تعداد ردیف
1120 تکفاز 2 1
جدول توان مصرف کل پست ودیزل
توان کل(w) ردیف
2100 1
جدول برآورد توان مصرفی کل پروژه
توان کل
پروژه(w) توان کل
پست ودیزل توان کل
سوله 3 توان کل
سوله 2 توان کل
سوله 1 ردیف
504690 2100 155980 149680 196930 1


5 دسته‌بندی نشده  کل سوله روشنایی ردیف چراغ تکفاز پریز اداری
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background