حفاریهای اکتشافی تکمیلی و آزمایشهای مختلف
در این قسمت از عملیات مرحله دوم سد تنگاب، از تاریخ 16/9/75 تا پایان عملیات (تاریخ 31/6/77) مجموعاً 16 حلقه گمانه (بجز گمانه های تزریق آزمایشی ) حفاری شده اند که تماماً تحت نام پیزومتر نامگذاری گردیده اند، که از آنها سه حلقه در گالری چپ، 3 حلقه دیگر در گالری راست و سه حلقه در پائین دست سد تنگاب و شش حلقه دیگر در محدوده مخزن سد تنگاب حفاری گردیده اند.
مجموع حفاریهای این مرحله زمانی 4/1588 متر بوده که 6/1439 متر آن در سنگ آهک و 8/48 متر دیگر آن در آبرفت و واریزه بوده است.
عمق گمانه ها از حداقل 40/31 متر (P – 18a) و حداکثر 5/150 متر (14 – P) متغیر بوده است، کلیه این گمانه ها به صورت قائم حفاری شده اند. ضمناً گمانه BTD – 28b نیز به عمق 30 متر به منظور انجام آزمایش دیلاتومتری در جناح راست حفاری شده است.
حفاریهای داخل گالری تزریق جناح چپ:
در این گالری سه حلقه گمانه P-1 و P-2 و P-17 حفاری شده است .مجموع حفاری های داخل این گالری 35/360 متر بوده که تماماً در سنگ صورت گرفته است. این پیزومترها به منظور اندازه گیری سطح آب زیرزمینی در شرایط قبل و بعد از احداث سد و نمونه گیری از آنها در مطالعات ردیابی در داخل دستک هایی در دیواره راست گالری و پائین دست پرده تزریق به شرح زیر حفاری شده اند:
– پیزومتر P-1 به عمق 35/120 متر در فاصله 150 متری از دهانه گالری
– پیزومتر P-2 به عمق 120 متر در فاصله 200 متری از دهانه گالری
– پیزومتر P-17 به عمق 120 متر در فاصله 5/21 متری از دهانه گالری
حفاریهای داخل گالری تزریق جناح راست
در این گالری سه حلقه گمانه P-3 و P-4 و P-5 حفاری شده است .مجموع حفاری های داخل این پیزومترها 80/359 متر بوده که تماماً در سنگ صورت گرفته است. این پیزومترها نیز به منظور اندازه گیری سطح آب زیرزمینی در جناحین سد و نمونه گیری از آنها در مطالعات ردیابی در داخل دستک هایی در دیواره چپ گالری و پائین دست پرده تزریق به شرح زیر حفاری شده اند:
– پیزومتر P-3 به عمق 70/119 متر در فاصله 45 متری از دهانه گالری
– پیزومتر P-4 به عمق 15/120 متر در فاصله 105 متری از دهانه گالری
– پیزومتر P-5 به عمق 95/119 متر در فاصله 223 متری از دهانه گالری
پیزومترهای پائین دست محور و مخزن سد که در مطالعات ردیابی مورد استفاده قرار گرفتند:
تعداد این پیزومترها نه حلقه می باشد که سه حلقه آنها در پائین دست محور سد و شش حلقه دیگر در مخزن سد تنگاب حفاری شده اند. این پیزومترها به منظور مطالعات ردیابی و اندازه گیری دراز مدت آب زیرزمینی حفاری شده اند، گزارش مطالعات ردیابی توسط مشاور ردیاب (بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز) تهیه گردیده است. مجموع حفاریهای این پیزومترها 25/838 متر می باشد که 05/791 متر آن در سنگ آهک و 2/47 متر دیگر ان در آبرفت و واریزه بوده است
– پیزومتر P-13 به عمق 10/131 متر در داخل مخزن سد به منظور تزریق ماده رنگین
– پیزومتر P-14 به عمق 5/150 متر در داخل مخزن سد به منظور تزریق ماده رنگین
– پیزومتر P-18b به عمق 20/70 متر در داخل مخزن سد به منظور تزریق ماده رنگین
– پیزومتر P-19 به عمق 70 متر در داخل مخزن سد به منظور تزریق ماده رنگین (در ورودی تونل انحراف آب).
– پیزومتر P-15a به عمق 130 متر در پائین دست محور سد به منظور ردیابی ماده رنگین و اندازه گیری سطح آب زیرزمینی که 5/3 متر آن در واریزه ها و 5/126 متر دیگر رد سنگ آهک صورت گرفته است .
– پیزومتر P-16 به عمق 130 متر در پائین دست محور سد به منظور ردیابی ماده رنگین و اندازه گیری سطح آب زیرزمینی که 80/2 متر آن در واریزه ها و 2/127 متر بقیه در سنگ آهک بوده است.
– پیزومتر P-18a به عمق 4/31 متر در آبرفت داخل مخزن حفاری شده بود که بعلت سیلابی شدن رودخانه از بین رفت و بجای آن گمانه P-18b حفاری شده است .
– پیزومتر P-15b به عمق 93 متر در پائین دست مخزن و به منظور جایگزینی گمانه پر شده P – 15b حفاری شده است .
– پیزومتر P-19b به عمق 70 متر در ورودی تونل انحراف به منظور جایگزینی گمانه پر شده P – 19a و تدقیق محل تزریق مناده ردیاب حفاری شده است .
گمانه مخصوص انجام آزمایش دیلاتومتری:
به منظور انجام آزمایش دیلاتومتری و تعیین خصوصیات ژئودینامیکی سنگ پی و مدول الاستیسیته آن گمانه BTD – 28b حفاری شده است.
سایر عملیات و برداشت های انجام یافته در بخش دوم مطالعات ژئوتکنیکی مرحله دوم (16/9/75) به بعد:
همزمان با حفاریها و در ادامه آنها، با پیشرفت عملیات، آزمایشهای نفوذپذیری در سنگ (لوژون) صورت گرفته است، تعداد کل آزمایشهای لوژون انجام یافته دراین مرحله 238 قطعه بوده است .
آزمایش نفوذپذیری در آبرفت (لفران) و همینطور آزمایش نفوذ استاندارد SPT و CPT بعلت ضخامت بسیار کم آبرفت و واریزه در پیزومترهای حفاری شده صورت نگرفته است.
پارامتر R.Q.D (کیفیت سنگ) در 65/1395 متر از مغزه های سنگی و پارامتر CR (Core recovery) در 35/1433 متر از مغزه های سنگی و آبرفتی تعیین گردیده است.
همچنین کلیه درز و شکافهای موجود در مغزه های سنگی مورد شناسائی قرار گرفته و کلیه درزه ها از نظر نوع، طول، بازشدگی، زبری، آبگذری، ماده پر کننده و … کلاسه بندی گردیده اند.
کلیه مغزه ها ی سنگی و آبرفتی از نظر لیتولوژی و چینه شناسی تشریح گردیده و نهایتاً با استفاده از کلیه اطلاعات لاگ ژئوتکنیکی هر گمانه تهیه گردیده که در پیوست همین گزارش آورده شده است.
بعلت اینکه در گزارش مرحله اول و دوم به تعداد کافی از مغزه های سنگی نمونه برداری و آزمایش شده و نتایج لازم بدست آمده است. در این مقطع تنها اقدام به برداشت 9 نمونه مومیایی از مغزه های سنگی شده تا در صورت نیاز جهت انجام آزمایش تکمیلی به آزمایشگاه ارسال گردند.
کلیه اطلاعات برداشت شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. از آنجائی که نتایج بدست آمده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها عیناً مشابه با نتایج ژئوتکنیکی حاصل از حفاریهای مرحله اول و قست اول از حفاریهای مرحله دوم بوده، که گزارش ژئوتکینکی مرحله دوم نیز بر اساس آنها تهیه گردیده است. در این گزارش به دلایل یاد شده بالا و پراکندگی پیزومترها در طول چندین کیلومتر و همینطور اهداف مختلف آنها که استقرار یک شبکه پیزومری مخزن تا ورودی به دشت بوده است. بررسی و تجزیه و تحلیل جزئیات آنها به تفکیک هر قسمت اطلاعاتی بدست نمی دهد. لذا تنها اقدام به ذکر خصوصیات کلی عملیات انجام یافته گردیده است ولی سعی شده است با استفاده از جداول مختلف در گمانه و هر قسمت از جایگاه سد، خصوصیات اختصاصی و جزئی هر گمانه و هر قسمت از سایت ارائه گردد. در صورت نیاز به خصوصیات و شرایط ژئوتکنیکی قسمتهای مختلف جایگاه سد تنگاب می توان به گزارش ژئوتکنیکی مرحله دوم جایگاه سد تنگاب که توسط این مهندسان مشاور تهیه گردیده مراجعه نمود.
نتایج حفاریهای انجام یافته از تاریخ 16/9/75 به بعد در جدول (1-1) آورده شده است.
بازگشائی گمانه های قدیمی:
از آنجائی که پیزومترهای حفر شده در محور سد و پائین دست و مخزن سند جهت برداشت دقیق وضعیت سطح آب زیرزمینی در داخل آهک آسماری کوه پودنو و تزریق مواد رنگی و نمونه گیری آن برای مطالعات ردیابی حفاری شده اند، لذا از اهمیت ویژه ای در مطالعات هیدروژئولوژی برخوردار بوده اند که به دلیل ریزش جدار و یا تخریب و پر شدن تعدادی از این گمانه ها توسط اهالی محل با تمامی تمهیدات اعمال شده، مجبور به بازگشایی و یا حفاری مجدد آنها در حین عملیات مرحله دوم شده است. دراین رابطه مجموعاً 737 متر حفاری مجدد و بازگشایی صورت گرفته است که 107 متر آن در حفاری های قسمت اول مرحله دوم و 150 متر آن در حین حفاری گمانه های تزریق و 480 متر دیگر آن در حین حفاریهای بخش دوم مرحله دوم از تاریخ 16/9/75 به بعد) صورت گرفته است.
مقدار بازگشایی هر گمانه در مراحل مختلف یاد شده، در جدول حفاریهای کل سایت در ستون مربوطه آورده شده است.
ضخامت و جنس رسوبات آبرفتی و واریزه ها در گمانه های حفاری شده :
اکثر گمانه های حفاری شده در این مرحله جز یک حلقه آنها که در آبرف بستر رودخانه حفاری شده (P-18a) ، از ابتدا در سنگ پی حفاری شده اند، تشریح جنس و ضخامت آبرفت بستر رودخانه و واریزه های جایگاه سد تنگاب به تفصیل در گزارش مرحله اول و دوم آورده شده است، در صورت نیاز می توان به گزارشهای یاد شده مراجعه نمود. متراژ کل حفاری در رسوبات منفصل این مرحله 80/48 متر بوده که 40/31 متر آن در آبرفت و 40/17 متر آن در واریزه بوده است.
نفوذ پذیری رسوبات آبرفتی و واریزه ها (آزمایش لفران):
در این مرحله از مطالعات با توجه به ضخامت بسیار کم رسوبات آبرفتی و واریزه ای در حفاریها و همینطور با توجه به اهداف دیگر حفاری این گمانه ها، آزمایش نفوذ پذیری (لفران) صورت نگرفته است. نتایج آ زمایش نفوذ پذیری در رسوبات آبرفتی و واریزه های این جایگاه در گزارش مرحله اول و دوم به تفصیل آورده شده است. در صورت نیاز می توان به گزارشهای یاد شده مراجعه نمود.
جدول (1-1)
بررسی نتایج آزمایش نفوذ استاندارد SPT و CPT در رسوبات آبرفتی:
این آزمایشها در 13 حلقه گمانه این مرحله از مطالعات با توجه به همان دلایل یاد شده بالا انجام نشده است. نتایج آزمایشهای نفوذ استاندارد (SPT و CPT) انجام شده در مطالعات مرحله اول و دوم در گزارشهای مربوطه به تفصیل آورده شده است که در صورت نیاز به اطلاعات آن می توان به گزارشهای یاد شده مراجعه نمود.
لیتولوژی لایه های تحت الارضی:
لیتولوژی گمانه های حفاری شده به تفصیل در لاگ ژئو تکنیکی هر گمانه آورده شده است، تشریح سنگ شناسی مغزه های حفاری شده نیز در گزارش مرحله اول و دوم به تفصیل آورده شده است. از آنجائی که مغزه های سنگی حفاری شده در این مقطع، در همان سنگها حفاری شده است و مشابهت کامل را با مغزه های مرحله اول و دوم نشان می دهند. در نتیجه نیازی به تکرار مجدد تشریح نتایج در این خلاصه گزارش نمی باشد. در تشریح مقطع ژئوتکنیکی که از محور جایگاه سد ترسیم شده، تشریح لیتولوژی گمانه های جدید الحفر آورده شده است، به منظور کسب اطلاعات بیشتر دراین رابطه می توان به تشریح مقطع ژئوتکنیکی در این گزارش و همینطور به گزارش زئوتکنیکی مراحل اول و دوم این سد و نیز به لاگ ژئوتکنیکی پیوست این گزارش مراجعه نمود.
توصیف درز و شکافها و ناپیوستگیهای موجود در مغزه های بدست آمده از حفاری گمانه ها
این پارامتر نیز به طور کامل در گزارشات مرحله اول و دوم به تفصیل صحبت شده است. با توجه به شباهت نزدیک این پارامترها در گمانه های مرحله اول و دوم گمانه های جدید الحفر، از ذکر پرداخته می شود. خلاصه نتایج ناپیوستگی های موجود در گمانه های جدید الحفر در جدول (1-2) آورده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات جامع تر، می توان به گزارش ژئوتکنیکی مرحله دوم سد تنگاب مراجعه نمود.
تعداد ناپیوستگیهای موجود در 1/1396 متر مغزه سنگی 13 حلقه پیزومتر جدید الحفر 1696 متر بوده که به این ترتیب به طور متوسط 2/1 درزه در هر متر مغزه را شامل شده است. 30% از این درزه ها توسط ترکیبات آهن (Fe)، 2/37% توسط لوم (Lo) و 6/22% توسط کلسیت (Ca) و 07/1% توسط ترکیبات نفتی (بیتومین BI) پر شدگی دارند، 9% از درزه ها تمیز و عاری از پر شدگی بوده است.
از نظر شکل سطح درزهف 9/57% آنها مسطح (PL) و 4/37% آنها موج دار (Un) و 7/4% آنها به صورت پله ای بوده اند.
از نظر زبری سطح درزه ها 1/48% آنها دارای زبری متوسط (Ro) و 9/26% آنها زبری کم (LR) و 9/13% آنها خیلی زبر (HR) و 1/2% آنها سطح صاف (SM) و 9% آنها دارای سطوح اسلیکن ساید بوده اند.
از نظر آبگذری 7/48% آنها دارای آبگذری قطره ای و کم (DR) و 5/27% آنها خشک و بدون آبگذری (D) و 8/23% آنها آبگذری زیاد (S) بوده اند.
از نظر زاویه، 3/40% آنها دارای زاویه 30-0 درجه و 6/15% آنها دارای زاویه 60-30 درجه و 8/22% آنها دارای زاویه 80-60 درجه و 3/21% دیگر دارای زاویه 90-80 درصد می باشند.
درزه ها دارای طول 186-5 سانتی متر و بازشدگی > 1/0 الی 60 میلیمتر بوده اند.
جدول (1-2)
بررسی پارامتر کیفیت سنگ (R.Q.D) در گمانه های حفر شده جدید:
پارامتر کیفیت سنگ R.Q.D پی سنگ جایگاه سد تنگاب با استفاده از 35 حلقه گمانه اکتشافی مراحل اول و دوم، در گزارشات مرحله دوم در قسمتهای مختلف سد به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی کیفیت 13 حلقه گمانه این مرحله نیز مشابهت بسیار نزدیکی با نتایج گمانه های مراحل قبل نشان داده و در مجموع می توان خصوصیات ذکر شده در گزارشات قبل را در رابطه با R.Q.D گمانه های این مرحله نیز تعمیم داده، از ذکر مجدد آن خودداری نمود. در این قسمت تنها به ذکر R.Q.D خصوصیات کلی کیفیت سنگ 13 حلقه گمانه جدید پرداخته می شود. در صورت نیاز به مشخصات کامل R.Q.D سنگ در قسمتهای مختلف سایت می توان به گزراش ژئوتکنیکی مرحله دوم مراجعه نمود. در جدول (1-3) نیز خصوصیات R.Q.D کلیه گمانه های این مرحله و نتیجه گیری کلی آورده شده است. از 13 حلقه پیزومتر حفاری شده این مرحله، مجموعاض 65/1395 متر مغزه سنگی بدست آمده که:
52/40 متر معادل 9/2% در رده خیلی ضعیف: (Very Poor (VP) , RQD = %0.0 – %25)
54/58 متر معادل 2/4% در رده ضعیف:(Poor (P) , RQD = %25-%50)
42/198 متر معادل 2/14% در رده متوسط (Fair (F), RQD = %50-%75)
45/241 متر معادل 3/17% در رده خوب (Good (G), RQD = %75-%90)
75/856 متر معادل 4/61% در رده عالی:(Excelent, RQD = %90-%100)
قرار گرفته اند، مجموع دو ردیف خوب و عالی در این گمانه ها 2/1098 متر معادل 7/87% از مغزه های سنگی بوده که در مقایسه با مجموع دو رده ضعیف و خیلی ضعیف که 6/92 متر معادل 1/7% از مغزه ها را تشکیل داده رقم بسیار بالایی بوده و نشان دهنده کیفیت خوب مغزه های سنگی حفاری شده می باشد.
متوسط R.Q.D در کلیه گمانه های حفاری شده نیز 85% بدست آمده که در رده خوب (G) قرار می گیرد. از میان گمانه های حفاری شده، پیزومتر P- 19 با R.Q.D متوسط 75% در حداقل و پیزومتر P – 14 با R.Q.D متوسط 2/96% در حداکثر قرار دارند. متوسط R.Q.D هیچیک از پیزومترها از 75% کمتر نبوده و بنابراین کلیه آنها در رده خوب تا عالی قرار گرفته اند که نشان دهنده کیفیت بسیار مناسب مغزه های سنگی در این جایگاه می باشد. جز در چند مورد خاص که با نبود مغزه همراه بوده و همینطور در بعضی از متراژهای گمانه ها که به دلیل گسله خوردگی موضعی و یا در قسمت اولیه پاره ای از گمانه که بعلت هوازدگی پارامتر R.Q.D کاهش یافته ، در قسمت اعظم عمق گمانه ها مغزه ها سالم و از نظر کیفیت سنگ (R.Q.D) در رده خوب تا عالی قرار گرفته اند.
جدول (1-3)
بررسی نتایج آزمایشهای نفوذ پذیری (لوژون) سنگ پی در گمانه های جدید:
نتایج آزمایشهای نفوذپذیری در پی سنگ 13 حلقه گمانه حفاری شده دراین مرحله، هماهنگی و شباهت زیادی را با نتایج حفاریها و آزمایشهای قبل نشان می دهد، از آنجائی که با 13 حلقه گمانه فعلی که دارای پراکندگی بسیار در محل سد (در طول چند کیلومتر) می باشند نمی توان قسمتهای مختلف سد را به طور جداگانه از نظر نفوذپذیری مورد بررسی قرار داد و نیز از آنجائی که در گزارش مرحله دوم تا آزمایشهای نفوذ پذیردر سنگ (لوژون) آمده بسیار شبیه به نتایج آزمایشهای انجام یافته در این مرحله می باشند. از ذکر توضیحات تکراری خودداری می شود و در صورت نیاز می توان به گزارش مرحله دوم عملیات ژئوتکنیکی سد تنگاب مراجعه نموده و اطلاعات لازم را کسب نمود. در اینجا تنها به ذکر نتایج کلی حاصل از آزمایشهای نفوذپذیری و رفتار هیدرولیکی سنگها در این آزمایش می پردازیم.
رده بندی توده سنگ از نظر تیپ نفوذپذیری در آزمایشهای لوژون گمانه های جدید
در 13 حلقه پیزومتر حفاری شده در این مرحله، مجموعاض در 222 قطعه آزمایش نفوذپذیری در سنگ (لوژون) انجام شده که در:
162 قطعه معادل 5/72% قطعات دارای نفوذپذیری ضعیف تا غیر قابل نفوذ (Lu = 0-5)
33 قطعه معادل 9/14% قطعات دارای نفوذپذیری ضعیف تا نسبتاً متوسط (Lu = 5-20)
18 قطعه معادل 1/8% قطعات دارای نفوذپذیری متوسط تا زیاد (Lu = 20-50)
6 قطعه معادل 7/2% قطعات دارای نفوذپذیری زیاد (Lu = 0-100)
4 قطعه معادل 8/1% قطعات دارای نفوذپذیری خیلی زیاد بوده اند (Lu > 100)
جدول (1-4)
مجموع در رده ضعیف تا غیر قابل نفوذ و ضعیف تا نسبتاً متوسط (Lu = 0.0-20) ، 194 قطعه معادل 4/87% از کل قطعات آزمایش شده را بخود اختصاص داده که در مقایسه با مجموع دو رده زیاد و خیلی زیاد ( > 100 تا (Lu = 50 که حدود 10 قطعه و معادل 5/4% آزمایشها را بخود اختصاص داده رقم بسیار بالائی بوده و نمایانگر نفوذپذیری ضعیف پی سنگ در گمانه های حفاری شده بوده و نشان می دهد که پی سنگ جایگاه سد تنگاب پس از قشر هوازده سطحی که حداکثر در پاره ای از گمانه ها تا حدود 40 متر از مغزه های حفاری شده اولیه این گمانه ها را شامل شده در بقیه اعماق شرایط بسیار مناسبی از نظر نفوذپذیری در رابطه با اهداف طرح حاکم می باشد.
نتایج رده بندی نفوذپذیری پی سنگ در گمانه های مختلف و نتایج کلی حاصل از آنها در جدول (1-4) آورده شده است.
بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ در آزمایش نفوذپذیری گمانه های جدید:
از مجموع 222 قطعه آزمایشی در 13 حلقه گمانه این مرحله:
153 قطعه معادل 9/68% دارای جریان یکنواخت یا آرام:Laminar Flow = L
14 قطعه معادل 3/6% دارای جریان آشفته :Turbulant Flow = T
120 قطعه معادل 9% دارای پدیده آب باز شدگی:Dialation = D
22 قطعه معادل 9/9% دارای پدیده آب شستگی : Wash – out = W
5 قطعه معادل 3/2% دارای پدیده پر شدگی: Void Filling = V
بوده اند.
در 8 قطعه معادل 6/3% نیز بعلت عدم انجام کامل آزمایش رفتار هیدرولیکی مشخص نشد.
Undeterminated = U
مجموع جریان یکنواخت (L) و پدیده پر شدگی (V)، 158 قطعه معادل 2/71% آزمایشها را بخود اختصاص داده اند که در مقایسه با مجموع رفتارهای بازشدگی (D) و آب شستگی (W) و نامشخص (U) که 50 قطعه و معادل 5/22% از آزمایشها را بخود اختصاص داده رقم بسیار بیشتری بوده و نشان دهنده مناسب بودن سنگ پی از نظر رفتار هیدرولیکی با توجه به اهداف پروژه می باشد.
جدول (1-5)
جدول (1-6)
نتایج رفتار هیدرولیکی پی سنگ در آزمایش لوژون 13 حلقه گمانه به تفکیک هر گمانه و کل گمانه ها در جدول (1-5) آورده شده است. همچنین خلاصه نتایج آزمایش لوژون کلیه قطعات آزمایشی در گمانه های مختلف این مرحله در جدول (1-6) آورده شده است. که شامل شماره گمانه، عمق قطعه آزمایشی، لوژون انتخابی و دبی انتخابی، رده بندی نفوذپذیری و رفتار هیدرولیکی قطعه آزمایش می باشد.
ارزیابی تغییرات نفوذپذیری توده سنگ با عمق
به منظور بررسی تغییرات نفوذپذیری نسبت به عمق در قسمتهای مختلف، نمودار تغییرات لوژون نسبت به عمق در گالری چپ و راست و پیزومترهای مخزن سد و پائین دست محور سد هر یک به طور جداگانه در اشکال (1-1) و (1-2) و (1-3) ترسیم شده است. همانطوری که در این اشکال دیده می شود، در همه قسمتها، با افزایش عمق از میزان نفوذپذیری کاسته می شود. کاهش نفوذپذیری در اعماق پائین گمانه ها در قسمتهای مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد، به طوری که در پیزومترهای مخزن و پائین دست محور سد به طور کامل به رده ضعیف تا غیر قابل نفوذ رسیده و در گالری تزریق راست به رده ضعیف تا غیر قابل نفوذ تا نسبتاً متوسط رسیده و در جناح چپ به طور متناوب قطعات دارای نفوذپذیری متوسط تا زیاد نیز در آنها دیده می شود که شرح خلاصه هر قسمت به شرح زیر می باشد:
گالری چپ:
در این قسمت تا عمق حدود 30 متری نفوذپذیری زیاد می باشد و در میان قطعات آزمایش شده، نفوذپذیری با بیش از 30 واحد لوژون و 93 واحد لوژون نیز مشاهده می شود. از عمق 30 متری نفوذپذیری کاهش یافته و به کمتر از 5 واحد و تا حدود 1 واحد لووژون و کمتر رسیده است تا عمق حدود 75 متری نیز ادامه یافته است. از عمق 75 متری تا عمق 120 متری در میان قطعات آزمایش شده به طور متناوب قطعات با نفوذپذیری متوسط و با حدود 20-15 لوژون بخصوص در P-1 و P-17 دیده می شود. ولی اکثر قطعات دارای نفوذپذیری ضعیف تا غیر قابل نفوذ می باشند .
نمودار تغییرات لوژون نسبت به عمق در پیزومترهای گالری چپ سد تنگاب
گالری راست
در این قسمت نیز تا عمق حدود 30 متری نفوذپذیری قطعات آزمایشی متناوب ضعیف یا زیاد بوده است و در میان قطعات دارای 5-1 واحد لوژون و 93 واحد لوژون قطعاتی با 80-20 واحد لوژون نیز وجود داشته است. از عمق 30 متری به بعد نفوذپذیری کاهش یافته و تا انتهای گمانه ها اکثراً در رده ضعیف یا غیر قابل نفوذ قرار گرفته است .قطعاتی با نفوذپذیری 10-5 واحد لوژون نیز تا انتهای عمق گمانه ها دیده شده که تعداد آنها بسیار کم می باشد و در عمق جناح راست از نظر نفوذپذیری شرایط مناسبتری را نسبت به جناح چپ در اعماق پائین نشان داده است.
پیزومترهای مخزن سد و پائین دست سد تنگاب:
در این قسمت نیز تا عمق حدود 30 متری همانند گالری چپ و راست، قطعات دارای نفوذپذیری ضعیف تا زیاد به طور متناوب دیده شده ولی از عمق 30 متری به بعد تا انتهای عمق گمانه ها که 150 متری بوده ، نفوذپذیری کاهش یافته و به حدود 3-1 واحد لوژون در رده ضعیف تا غیر قابل نفوذ رسیده و تا انتهای گمانه ها هیچ قطعه دارای نفوذپذیری بیش از 5 واحد لوژون دیده نشد. و از این نظر شرایط مناسبتری را در مقایسه با گالری چپ و راست نشان داده است.
بررسی فراوانی مقادیر نفوذپذیری (لوژون):
نتایج آزمایشهای نفوذپذیری (لوژون) در قسمتهای مختلف به روش بررسی فراوانی به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و احتمال وقوع مقادیر نفوذپذیری در آنها محاسبه و نمودار آنها ترسیم گردیده که در شکل (1-4) نشان داده شده است. از بررسی این شکل نتایج زیر حاصل می گردد.
در گالری چپ:
احتمال وقوع رده های مختلف نفوذپذیری به شرح زیر می باشد:
نفوذپذیری کمتر از 5 واحد لوژون در رده ضعیف تا غیر قابل نفوذ قرار می گیرد 67%، احتمال وقوع نفوذپذیری کمتر از 20 واحد لوژون که در رده ضعیف تا نسبتاً متوسط قرار می گیرد، 85% واحتمال وقوع نفوذپذیری بیش از 50 واحد لوژون که در رده خیلی زیاد قرار می گیرد، 4% می باشد.
نمودار تغییرات لوژون نسبت به عمق در پیزومترهای گالری راست سد تنگاب
نمودار تغییرات لوژون نسبت به عمق در پیزومترهای پایین دست محور سد تنگاب
گالری راست
احتمال وقوع رده های مختلف نفوذپذیری به شرح زیر می باشد:
احتمال وقوع نفوذپذیری کمتر از 5 واحد لوژون 73%؛ کمتر از 20 واحد لوژون 91% و احتمال وقوع نفوذپذیری بیش از 50 واحد لوژون که گویای نفوذپذیری زیاد تا خیلی زیاد می باشد معادل 5% خواهد بود.
در پیزومترهای مخزن سد و پائین دست محور سد:
احتمال وقوع رده های مختلف نفوذپذیری به شرح زیر می باشد:
احتمال وقوع نفوذپذیری کمتر از 5 واحد لوژون 78%؛ کمتر از 20 واحد لوژون 88% و احتمال وقوع نفوذپذیری بیش از 50 واحد لوژون که گویای نفوذپذیری زیاد تا خیلی زیاد می باشد معادل 7% خواهد بود.
همانطور که دیده می شود بر اساس این بررسی پیزومترهای مخزن سد و پائین دست سد و همینطور پیزومترهای داخل گالری راست از نظر احتمال وقوع مقادیر مختلف نفوذپذیری دارای شرایط مناسبتری نسبت به گالری چپ می باشند. هر سه قسمت از نظر احتمال وقوع مقادیر ضعیف نفوذپذیری با اندک تفاوت مشابه یکدیگر می باشد ولی احتمال وقوع مقادیر نفوذپذیری متوسط و زیاد تا خیلی زیاد در گالری چپ بشتر از گالری راست وپیزومترهای مخزن سد می باشد. ولی در مجموع هر سه قمست از نظر بررسی فراوانی وا حتمال وقوع مقادیر مختلف نفوذپذیری دارای شرایط مناسب و تقریباً مشابه با توجه به اهداف پروژه می باشد.
نمودار
مقطع ژئوتکنیکی جایگاه سد تنگاب – TA/GH/7A
به منظور شناخت شرایط و خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفت و واریزه ها و سنگ پی زیر سد و کسب اطلاعات مربوط به ضخامت آبرفت و واریزه ها و سنگ پی هوازده و سالم و استفاده از آنها در طراحی سازه ها و پرده آب بند و … یک مقطع ژئوتکنیکی در امتداد محور سد و گالری های تزریق ترسیم گردیده است که به شرح زیر می باشد:
این مقطع در واقع مکمل مقطع ژئوتکنیکی P – P در گزارش مطالعات مرحله دوم می باشد. در ترسیم این مقطع از نتایج گمانه های P – 1 و P – 2 و P-17 و BTG – 14 و BTG – 15 در جناح چپ و گمانه های BTG – 23 و BTD- 2 و BTD- 7 در بستر رودخانه و گمانه های BTD- 11 و BTD-8 و P-3 و P-4 و P-5 در جناح راست و اطلاعات جدید در رابطه با محل گمانه اهی قدیمی و ضخامت جدید آبرفت حاصل از مطالعات ژئوفیزیک استفاده شده است و گمانه های P-1 و P-2 و P-17 و P-3 و P-4 و P-5 مربوط به حفاریهای جدید هستند. و سایر گمانه های یاد شده قدیمی تر می باشند که گزارش آنها قبلاً تهیه شده است. در این مقطع ضخامت آبرفت و واریزه های بستر رودخانه و جناحین، عمق سنگ کف، نتایج آزمایشهای لفران و نفوذ استاندارد CPT، SPT در آبرفت و نتایج آزمایش لوژون و R.Q.D مغزه های حفاری شده و همینطور لیتولوژی پی سنگ و سطح آب زیرزمینی و محل گالری های تزریق و محدوده گسترش عرضی وعمقی پرده تزریق طراحی شده، آورده شده است. که می توان نتیجه گیری کلی از این اطلاعات و مقایسه کلیه آنها با یکدیگر را به راحتی انجام داد. ضمناً مقطع جاده جدید در جناح چپ و همینطور مقطع سرریز در جناح راست و برم های سنگبرداری آنها به طور شماتیک در این نقشه آورده شده که می توان کلیه قسمتهای آنها را در رابطه با ضخامت واریزه ها و عمق سنگ پی و چگونگی قرار گیری آنها بر روی پی سنگ مورد بررسی قرار داد.
چنانکه در این مقطع مشاهده می شود تا تراز تاج سد، توپوگرافی سطح زمین در جناح چپ دارای شیب بیشتری نسبت به جناح راست بوده ولی از تراز تا ج سد به بالا (5/1452 متر) چند پله توپوگرافی در هر دو جناح به چشم می خورد که ازاین نظر جناح راست دارای شیب بیشتر و پله مرتفع تر می باشد. پس از این پله ها در هر دو جناح شیب بسیار ملایم گردیده است که شیب این قسمت در جناح چپ بیشتر از جناح راست می باشد. و در مجموع جناح چپ مرتفع تر و دارای شیب توپوگرافی بیشتر از جناح راست خواهد بود.
ضخامت واریزه ها در جناح چپ در محدوده گمانه های حفاری شده بسیار کم و در حد 1-5/0 متر بوده، در مقابل در جناح راست یک پادگانه آبرفتی وجود داشته و واریزه ها دارای وسعت و گسترش زیاد و ضخامتی نسبتاً زیاد در این جناح می باشند. البته در پائین دست جناح چپ که قسمتی از بدنه سد بر روی آن قرار می گیرد. ضخامت واریزه ها بسیار بیشتر از مقدار ذکر شده در این مقطع می باشد که بیشتر آن در پائین دامنه جناح چپ و در محدوده جاده موجود و در زیر آن قرار دارند که در کنار پائین دست بدنه سد در جناح چپ قرار گرفته و اهمیت چندانی ندارد.
ضخامت آبرفت در این مقطع حداکثر حدود 41 متر از روی پادگانه آبرفتی جناح راست و حدود 32-35 متر از روی بستر رودخانه می باشد. در جناح راست واریزه ها ضخامت بیشتری دارند. و از حداقل حدود 5/0 متر و در گمانه BTD-8 تا حداکثر 21 متر در گمانه BTD-11 متغیر بوده که به سمت رودخانه به ضخامت آن افزوده شده و به حالت تداخلی با آبرفتهای قدیمی و پادگانه آبرفتی قرار می گیرد.
جنس رسوبات آبرفتی بستر رودخانه آبرفت درشت دانه با مخلوطی از شن و ماسه گرد شده و رس و سیلت می باشد که درصد بیشتری از آن را شن تشکیل می دهد. در میان این رسوبات میان لایه و یا عدسی های نازک رسی – سیلتی وجود دارد که در میان آنها حدود 10% قطعات 3-1 سانتی متر شن و 30-20 درصد ماسه نیز وجود دارد. ضخامت این عدسی ها رسی از حداقل یک متر تا حداکثر 4 متر متغیر بوده است. تعداد این عدسی ها به سمت جناح راست و در محدوده گمانه BTD-7 افزایش یافته و به 4 عدسی نیز می رسد. واریزه ها در جناح راست شامل مخلوطی از قطعات زوایه دار 10-3 سانتی متر به همراه قطعات قطعه سنگ و تخته سنگ و سیمانی از رس و سیلت منفصل می باشد.
در آزمایش نفوذ استاندارد، رسوبات آبرفتی و واریزه ای ریز و درشت دانه نشان از رسوبات متراکم وسفت داشته اند و در اکثر موارد تعداد ضربات لازم برای نفوذ 30 سانتی متر مخروط نفوذ به بیش از 100 ضربه نیز رسیده است. (در حفاریهای مرحله قبل که گزارش آن قبلاً تهیه و ارائه شده است).
در آزمایش نفوذپذیری لفران نیز در اکثر موارد رسوبات آبرقتی و واریزه ای نفوذ پذیری (3-10 – 2-10 = K) را نشان داده اند و تشکیل دیوار آب بند (Out – off wall) در کل ضخامت آنها بسیار ضروری می باشد.
چنانکه در گزارش مرحله دوم توضیح آن آمده تراز بالای این دیواره در بستر رودخانه پس از پی کنی اولیه در تراز 1398+ متری قرار داشته که در جناح چپ در همین تراز در زیر جاده فعلی به سنگ پی محدوده می گردد و در جناح راست پس از پی کنی ها به تدریج با چند پله در تراز 1410+ متری رسیده و در همین تراز به سنگ پی محدود می شود. این دویاره از ترازهای یاد شده تا داخل سنگ پی هوازده گسترش عمقی دارد. از این عمق به پائین، در زیر دیوار آب بند در داخل سنگ پی پرده آب بند طراحی شده است.
سازند زمین شناسی سنگ پی بسیتر رودخانه و جناحین محور سد و مخزن و دیواره های جانبی آن مربوط به زمان الیگوسن – میوسن و متشکل از لایه های آهک و آهک مارنی سازند آسماری می باشد. در یک نگرش کلی، لایه های سنگی که در این حفاریها بدست آمده اند، عمدتاً دو نوع لیتولوژی را از خود نشان می دهد. نوع اول که در بالا قرار داشته ودر ضخامت بالایی گمانه ها حفاری شده اند، شامل آهکهای کرم و خاکستری رنگ ریز تا درشت دانه به صورت نیمه کریستالیزه تا کریستالیزه ، میکرو ماکروفسیل دار به همراه میان لایه هایی به ضخامت 5/0 تا 4 متر از مارلستون سبز زیتونی و آهکهای مارنی خاکستری تیره که این نوع لیتولوژی با توجه به شیب لایه ها بیشتر در گمانه های بستر رودخانه و جناح راست و بخش بالایی گمانه های جناح چپ بدست آمده است. نوع دوم که در قسمت پائینی گمانه ها بدست آمده و بیشتر در گمانه های حفاری شده جناح چپ و بستر رودخانه مشاهده شده شامل آهکهای مارنی خاکستری تیره تا سیاهرنگ و آهک خاکستری دارای لامیناسیون با سطوح شکست صاف و صدفی می باشد و به تعبیر دیگر می توان گفت سنگ آهکهای موجود در محل سد تنگاب مربوط به سازند آسماری می باشند که از یک سری آهکهای بیوکلاستیک با رنگهای کرم تا خاکستری و قهوه ای روشن با میان لایه های سبز زیتونی و خاکستری تیره مارلستون و آهک مارنی تشکیل شده که در ادامه و در اعماق بیشتر به تناوبی از آهکه و آهک مارنی خاکستری روشن تا تیره تغییر رنگ می دهد و نهایتاً نیز به آهکهای مارنی خاکستری تیره حاوی لامیناسیونهای ظریفی از مارن سیاهرنگ ختم می گردد، بخش پائینی اخیر الذکر را می توان به زون تدریجی بین سازند آسمای و پابده گور پی نسبت داد.
تعداد میان لایه های مارلستون سبز زیتونی و خاکستری تیره که در میان آهکهای آسماری در محدوده حفاریهای بعمل آمده وجود دارند حدود 4 لایه می باشد که ضخامت آنها از حداقل 5/0 تا حداکثر 4 متر متغیر می باشد. این لایه ها از لایه های شاخص در مقایسه لیتولوژیک بین لایه ها در این مقطع بوده است. این میان لایه ها نسبت به آهکها در مقابل هوازدگی سستر و دارای مقاومت کمتری بوده و در حین حفاری نیز در پاره ای از متراژها شسته شده و حتی با نبود مغزه همراه بوده است.
آهکهای مارنی تیره رنگ پائینی دارای شرایط مناسبی از نظر اب بندی می باشند، به طوری که مغزه های حاصل از آنها کاملاً یکدست و سالم بوده و میزان شکستگی و تخلخل آنها نیز خیلی کم و بدون هوازدگی می باشند.
ضخامت قشر هوازده پی سنگ در این جایگاه در مجموع نسبتاً کم می باشد و در میان قسمت های مختلف نیز بستر رودخانه از نظر هوازدگی پی سنگ دارای شرایط مناسبتر و ضخامت کمتری بوده و بعد ازآن به ترتیب در جناح راست و چپ، عمق قشر پی سنگ هوازده بیشتر می گردد.
میان لایه های مارلستون سبز زیتونی همانطوری که گفته شد دارای هوازدگی بیشتر بوده و با شسته شدگی و نبود مغزه به صورت جزئی و موضعی همراه بوده اند. ضمناً به طور محدود و موضعی در سنگ آهکهای کرم و خاکستری حفرات انحلالی کوچک وجود داشت که گسترش چندانی نداشته و در قشر اولیه پی سنگ قرار داشته اند. این حفرات انحلالی موضعی در عمق لایه ها مشاهده شده و به طور کلی می توان گفت که پدیده کارست بر عکس آنچه که از آهک آسماری بر می آید، در محدوده محور سد تنگاب توسعه چندانی نداشته است و یا حداقل تا عمق نفوذ گمانه های حفاری شده در جایگاه سد تنگاب اثر مهمی از کارست مشاهده نگردید، و آنچه که از نبود مغزه های حفاری بدست آمده مربوط به میان لایه های مارلستون سبز زیتونی سست و کم مقاومت بوده که شسته شده اند.
شیب لایه بندی در این جایگاه بسیار کم می باشد. در جناح چپ در مقطع ترسیمی شیب لایه ها حدود 10 درجه می باشد که به تدریج در سمت جناح راست از مقدار آن در این مقطع کاسته شده و به حدود 8-7 درجه رسیده است (شیب ظاهری).
جهت شیب این لایه ها نیز حدود 290 درجه (غرب – شمال غرب ) و شیب حقیقی لایه ها نیز حدود 12-10 درجه می باشد که بعلت شکستگی ها و چند گسله خوردگی اندکی تغییر در نقاط مختلف مشاهده می شوند.
با توجه به کلیه برداشتهای صحرائی و گمانه های حفر شده، چنین نتیجه می شود که این جایگاه حادثه زمین شناسی عمده ای اتفاق نیافتاده که باعث تضعیف وضعیت ساختار زمین شناسی این محدوده گردد. تنها گسل های فرعی کوچک با جابجایی نسبتاٌ کم که تنها در یک مورد در جناح چپ با چند متر جابجائی و با آثار تخریبی بسیار کم همراه بوده اتفاق تکتونیکی قابل توجه دیگر در آنها مشاهده نشده است. در نتیجه مجموعه عوامل موجب می گردد اختلاف چندانی از نظر لیتولوژی و چینه شناسی مابین جناحهای چپ و راست و بستر رودخانه مشاهده نگردد، تنها تفاوت وجود سنگ آهکهای مارنی سیاه در اعماق جناح چپ می باشد که در جناح راست عمیق تر می گردد. از طرف دیگر میزان تاثیر فرسودگی و شکستگی ها در دو جناحین است، به طوری که جناح چپ بعلت وجود شکستگی های قائم و عمود بر محور (که عمدتاً از رس و لوم پر شده اند) عمق هوازدگی و قشر دارای نفوذپذیری زیاد و خیلی زیاد افزایش یافته و میزان پارامتر R.Q.D تا اندازه ای کاهش یافته است.
لازم به توضیح است که آهکهای مارنی سیاهرنگ در جناح راست و بستر رودخانه نیز وجود دارد ولی بعلت شیب لایه بندی که از جناح چپ به این سمت می باشد، این لایه ها در اعماق بیشتر قرار گرفته اند که گمانه های حفاری شده به آنها نرسیده اند، در نتیجه از نظر وجود این لایه ها نیز اختلافی بین دو جناح وجود ندارد. با توجه به مطالب عنوان شده، می توان پی سنگ این سایت را از نظر مقاومت ، پایداری و پارامترهای ژئومکانیکی خوب تا عالی توصیف نمود که شرح دقیق پارامترها در گزارش زمین شناسی مهندسی سایت آورده شده است.
در این مقطع علاوه بر مطالب فوق، نتایج R.Q.D مغزه های حفاری شده در هر گمانه به همراه نتایج آزمایش نفوذپذیری لوژون در سنگ پی آورده شده است. همان طوری که دیده می شود، جز در ضخامت اولیه پی سنگ که R.Q.D در قسمت هوازده کم می باشد، در سایر ضخامت گمانه در اکثر قسمتها از درصد بالایی برخوردار بوده و به طور متوسط بیش از 80% می باشد.
در اعماق گمانه ها در ضخامت هایی از آنها به طور موضعی R.Q.D کاهش می یابد که در رابطه با چند درزه متوالی با متقاطع و با وجود چند حفره انحلالی موضعی کوچک ناشی از شسته شدن مارلستون میان لایه ای بوده است.
نتایج آزمایش نفوذپذیری لوژون نیز در مجاور نتایج R.Q.D در کلیه گمانه ها آورده شده است. همانطوری که دیده می شود نفوذپذیری پی سنگ داخل گالری های چپ و راست بعلت اینکه در عمق پی سنگ حفاری شده دارای شرایط مناسبتری از گمانه های بستر رودخانه و یا گمانه های حفاری شده در جناحین چپ و راست می باشند. گمانه هائی که در جناح چپ و راست خارج از گالری حفاری شده اند دارای ضخامت بیشتری از قشر دارای نفوذپذیری زیاد می باشند در حالی که در بستر رودخانه قشر دارای نفوذپذیری زیاد پس از ضخامت آبرفت نسبتاً کم می باشد، در مجموع می توان گفت پی سنگ در بستر رودخانه از نظر نفوذپذیری دارای شرایط مناسبتری نسبت به جناحین چپ و راست بوده و قسمتهای عمیق تر پی سنگ یعنی در داخل گالری های چپ و راست از نظر پارامتر نفوذپذیری شرایط بسیار مناستری نسبت به سایر قسمتهای سایت داشته است.
قطعات آزمایشی داخل گالری های چپ و راست و همینطور بستر رودخانه اکثراً در رده نفوذ پذیری ضعیف تا غیر قابل نفوذ قرار گرفته و تعداد قطعات دارای نفوذپذیری زیاد و خیلی زیاد کم می باشد.
جناح راست نیز از نظر نفوذپذیری پی سنگ دارای شرایط مناسبتری نسبت به جناح چپ می باشد، به طوی که از گمانه BTD-11 (در خارج از گالری) به سمت گمانه P-5 (انتهای داخل گالری) به تدریج ضخامت دارای نفوذپذیری زیاد و خیلی زاد کم گردیده است. به طوری که در گمانه P-5 تنها حدود 30 متر از ضخامت اولیه گمانه دارای نفوذ پذیری زیاد و خیلی زیاد بوده و بلافاصله پس از آن به نفوذپذیری ضعیف و غیر قابل نفوذ رسیده است.
در جناح چپ نیز چنین شرایطی حاکم می ب اشد ولی ضخامت قشر دارای نفوذپذیری زیاد، بیشتر از جناح راست می باشد. به طوری که در گمانه P-1 که در فاصله 150 متری داخل گالری چپ می باشد هنوز در عمق 100-75 متری قطعات دارای نفوذ پذیری متوسط با 21-16 لوژون نیز مشاهده می شود و در گمانه P-2 در انتهای گالری نیز تا عمق حدود 40 متری نفوذپذیری زیاد و خیلی زیاد وجود داشته که به تدریج به مقدار متوسط و سپس به مقدار ضعیف و غیر قابل نفوذ رسیده است. مقایسه سه گانه داخل گالری های چپ و راست برتری پی سنگ محدوده گالری راست را نسبت به گالری چپ از نظر نفوذپذیری بخوبی نشان می دهد.
پرده آب بند زیر هسته رسی سد به گونه ای طراحی گردیده که در کلیه قسمتهای آن به ترازهای پائین تر از قطعات دارای نفوذپذیری بیش از 5 واحد لوژون ادامه یافته است. تراز حداقل این پرده در بستر رودخانه حدود 1300+ متری می باشد. به سمت جناح راست با توجه به شیب لایه بندی عمق پرده به تدریج افزایش یافته و در انتهای بدنه سد به 1280+ متری رسیده و از آن پس به تدریج از عمق آن کاسته شده و به سمت بالا حرکت کرده است. به طوری که در حوالی گمانه P-4 به تراز 1310+ متری رسیده و به صورت افقی تا انتهای گالری ادامه یافته است (پائین تر از تراز آب زیرزمینی و قشر نفوذپذیری بالائی) ادامه پرده تزریق به سمت جناح چپ نیز با توجه به شیب لایه بندیها، به تدریج و به صورت یکنواخت عمق پرده آب بند کاسته شده است به طوری که در حوالی گمانه P-1 به تراز 1340+ متری و از آنجا به بعد با یک تغییر شیب به سمت بالا حرکت کرده و در انتهای گالری به تراز 1370+ متری رسیده است. به طوری که ملاحظه می شود، تراز پرده آب بند در انتهای جناح چپ (گالری چپ) بالاتر از انتهای گالری راست می باشد و به عبارتی در مجموع ضخامت پرده آب بند در جناح راست بیشتر از جناح چپ می باشد که علت آن نیز شیب لایه بندی هاست که از جناح چپ به سمت جناح راست بوده وموجب می گردد که لایه ها و مناطق ضعیف هوازده و دارای نفوذ پذیری زیاد در جناح راست عمیق تر شده و برای انسداد لایه های دارای نفوذپذیری بالا موجود در جناح چپ، در جناح راست نیازمند به یک پرده آب بند عمیق تر می باشد. در محدوده گمانه P-17 بعلت عملکرد یک گسله (F) که آثار آن نیز در گمانه P-17 که با افزایش نفوذپذیری همراه است دیده شد یک عملیات تزریق آب بندی ویژه در طراحی منظور شده است که عمق پرده آب بند در عرض حدود 35 متر در محدوده این گسل حدود 45 متر عمیق تر گردیده است.
گالری های تزریق نیز در این مقطع آورده شده است. سه ردیف گالری در این طراحی منظور شده که اولی در تراز 5/1452 متری یعنی در بالاترین تراز تاج سد (حفاری شده و به اتمام رسیده) و دومی در تراز 1385 متری درجناحین راست و چپ و سومی در تراز 1330 متری در زیر بستر رودخانه و جناحین چپ و راست می باشند.
طول گالری های تراز 7/1452 متری حدود 230 متری در جناح راست و 250 متر در جناح چپ.
طول گالری های تراز 1385 متری حدود 255 متر در جناح راست و حدود 240 متر در جناح چپ .
طول گالری های تراز 1330 متری حدود 540 متر می باشد که به سمت جناحین چپ و راست نیز امتداد یافته است. طول این گالری در جناح چپ و راست و عمق و گسترش پرده تزریق با پیشرفت عملیات قابل کاهش می باشد.
لازم به توضیح است که نقشه های اجرائی مربوط به گالری های تزریق و پرده آب بند به طور دقیق و مفصل در نقشه های اجرائی آورده شده است . د ر این مبحث تنها به ذکر اشاره ای شماتیک از حدود طول، عمق گسترش طولی و تعداد گالری های تزریق اکتفا شده است. به منظور داشتن اطلاعات بیشتر از جزئیات مربوط به گالری های تزریق می توان به گزارشات و نقشه های مربوطه که توسط این مهندسان مشاور تهیه شده است مراجعه نمود.
در نهایت با توجه به برداشت های انجام شده بر روی لیتولوژی پی سنگ آسماری در جایگاه سد تنگاب و نتاجی آزمایشهای نفوذپذیری که در مقطع شماره (P-P) به طور کامل نشان داده شده است مشاهده می شوند که در سازند آسماری تغییرات لیتولوژیک باعث حضور یک سری لایه های مارنی و آهک مارنی سبز زیتونی تا خاکستری گردیده است که در ترازهای مختلف در جناح راست و چپ و بستر رودخانه قابل پیگیری می باشد و این لایه ها با توجه ب شیب لایه بندی آهکهای آسماری که حدود 8 تا 12 درجه می باشد به سمت جناح راست شیب داشته و عمق می گردند. همانطوری که در مقطع ژئوتکنیک مزبور مشاهده می شود، این لایه های مارنی با وجود طبیعت غیر قابل نفوذ یا نفوذپذیی کم بدلیل تاثیر شدید پدیده هوازدگی و خردشدگی حاصل از شکستگی های موجود در پی سنگ دارای تاثیر منفی بر نفوذپذیری آهکهای آسماری بوده به طوری که در محل حضور این لایه های مارنی و یا در بخشهای آهکی بالاتر از این لایه های مارنی و آهک مارنی وضعیت فرسودگی، هوازدگی و نفوذپذیری توده سنگ تشدید شده و افزایش می یابد که این وضعیت در کل مقطع ژئوتکنیک سد و در کلیه گمانه ها قابل پیگیری و مشاهده می باشد و بعلت حساس بودن نقش این لایه ها در افزایش و کاهش نفوذپذیری و حتی کنترل حفرات انحلالی احتمالی حاضر در پی سنگ موقعیت دقیق این لایه ها در مقطع مزبور آورده شده و این لایه ها با نام های A و B و C و D و E و F نامگذاری شده اند.
لایه (A) در جناح راست نقش تعیین کننده در نفوذ پذیریهای زیاد سطحی پی سنگ آسماری در زیر تراز گالری 5/1452 را داشته است، به طوری که نفوذپذیریهای بالای موجود در این جناح همانطور که در گمانه های P-3 و P-4 و P-5 مشاهده می شود، تنها مربوط به محل حضور این لایه و آهکهای موجود در بخش بالایی آن می باشد و آهکهای زیر این لایه تقریباً سالم باقی مانده اند.
در جناح راست با نزدیک شدن به محل سد و پی سنگ زیر واریزه ها و آبرفتهای جناح راست بر میزان هوازدگی و دگرسانی و پدیده های انحلالی در آهکها افزوده شده و باعث افزایش نفوذپذیری در کل توده سنگهای آهکی آسماری گردیده است به طروی که در محل گمانه BTD – 8 و BTD -11 مقادیر نفوذپذیری در محدوده لایه های B وC و D بدشت بالا می باشد و آثار حفرات انحلالی و فرسایشی در محدوده لایه های C و D در گمانه BTD-11 مشاهده می شود که احتمال حضور یک زون کارستیک را دامن می زند.
لایه G در حقیقت شروع زون تدریجی بین سازند آسماری و پابد گورپی می باشد که از آهکهای مارنی خاکستری تیره و روشن تشکیل یافته است و ضخامت آن در محل جایگاه سد نامعلوم می باشد و با توجه به تراکم زیاد و حضور درز و شکافهای بسته و غیر هوازده و نتایج آزمایشهای نفوذپذیری انجام شده در آن گویای نفوذپذیری بسیار ضعیف تا غیر قابل نفوذ این لایه در پی سنگ سد می باشد که به عنوان پی سنگ غیر قابل نفوذ (Tmpermeable bedrock) در جایگاه سد تنگاب تلقی شده و پرده تزریق سد بدان دوخته خواهد شد.
در جناح چپ سد تنگاب لایه های B و C کنترل کننده نفوذپذیریهای بالای سطحی بوده به طوری که بخش هوازده توده سنگ آسماری زیر گالری تزریق جناح چپ به لایه های B و C محدود می گردد و سپس نفوذپذیریهای بالا تا متوسط در محدوده لایه های E و F و تاحدود بخش آهکی با لای لایه G کنترل می شود .این وضعیت با نفوذ به توده سنگ جناح چپ و حرکت بداخل عمق توده سنگ این جناح از گمانه P-17 به سمت P-1 و P-2 بهبود یافته و از مقادیر نفوذپذیری کاهش می یابد، به طوری که در گمانه P-2 لایه های C و D تنها کنترل کننده نفوذپذیری می باشند.
سطح آب زیرزمینی نیز در این مقطع در دو تاریخ مربوط به مینمم (5/6/77) و سطح نزدیک به ماکزیمم (20/1/77) سطح آب زیرزمینی در گمانه های قدیمی داخل بستر رودخانه و جناحین چپ و راست بعلت از بین رفتن گمانه ها در اختیار نمی باشد. به همین علت تنها اقدام به ترسیم سطح آب زیرزمینی در جناحین چپ و راست شده و سطح آب زیرزمینی در بستر رودخانه نیز به صورت شماتیک آورده شده است.
در فصل می نیمم (5/6/77) جهت جریان آب زیرزمینی از بستر رودخانه به سمت جناحین چپ و راست می باشد. ولی در فصل ماگزیمم بر اثر بارش های زمستانی سطح آب زیر زمینی در هر دو جناح بالا آمده (سطح ماگزیمم مربوط به تاریخ 20/1/77 در مقطع ترسیم شده است)، چنانکه ملاحظه می شود در جناح چپ بالا آمدگی سطح آب چنان است که جهت جریان از جناح چپ به سمت رودخانه گردیده است (از P-2 الی P-17 ) ولی این یک سطح موضعی با توجه به جهت مقطع می باشد. جریان آب زیرزمینی در کل از بالا بستر به سوی پائین بستر و از جناح راست به سمت جناح چپ می باشد که در نقشه تراز آب نمایش داده شده است.
در جناح راست در فصل ماگزیم (20/1/77) روند جریان آب زیرزمینی حفظ شده و تنها مقداری بالا آمدگی در سطح آب گمانه ها دیده می شود (حدود 5 متر در P-4) سطح آب P-5 دراین تاریخ بعلت عدم حفاری آن تا آن تاریخ موجود نمی باشد.
با توجه به این مطالب می توان گفت پائین ترین گالری (تراز 1330 متری) همیشه اشباع از آب بوده و در رابطه با روش اجرائی حفاری آن باید به این نکته توجه شود.
در گالری میانی (1385+ متر) در ماههایی از سال قسمت بیشتری از گالری در زیر سطح آب زیرزمینی و در فصل ماگزیمم قسمتی از آن در محدوده سطح آب زیرزمینی قرار می گیرد و درنتیجه در این ماهها (فصل زمستان واوایل بهار) تراز گالری اشباع از آب و یا نیمه اشباع می باشد. مناسب است حفاری این گالری ها در فصل می نمیم و بخصوص تابستان و پائیز صورت گیرد تا مشکلات ناشی از آب زیرزمینی در حفاری این گالری به حداقل برسد و پس از حفاری گالری سریعاً نسبت به عملیات بتن ریزی لاینینگ جداره گالری و تزریق تماسی و تحکیمی آن


5 دسته‌بندی نشده  واریزه مغزه معادل مخزن متری مارنی لوژون گمانه گالری کلیه عمق طوری سمت سد ژئوتکنیکی زیرزمینی زیاد رودخانه رسیده رده راست خیلی خاکستری حفاریهای حفاری جناح جایگاه تنگاب تراز پیزومترهای پیزومتر پرده پائین بعلت احتمال آهکهای آهک آسماری آبرفتی آبرفت BTD
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background