5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ  5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران

معاونت سلامت-دفتر پرستاری و مامایی

تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی

به کوشش جمعی از پرستاران بیمارستان رازی

زیر نظر گروه آموزش دفتر پرستاری ومامائی دانشگاه

فهرست مطالب صفحه

1-آناتومی و فیزیولوژی پوست…………………………………………………….. 4

2-بررسی بیماران پوستی……………………………………………………………..12

3-روشهای استانداردمراحل انجام کار……………………………………………….. 26

4-بیماریهای بولوز………………………………………………………………….. 37

5- عفونتهای قارچی پوست…………………………………………………………..66 سرطانهای پوست………………………………………………………………… ….71

7- بیماریهای بافت همبند……………………………………………………………..87

8- حساسیتهای داروئی……………………………………………………………… 100

9- بیماریهای انگلی پوست……………………………………………………………112

10- بیماریهای عفونی پوست……………………………………………………….. 121

11- فتوتراپی…………………………………………………………………………146

12- کاربرد لیزر در پوست…………………………………………………………..157

13- گرافت های پوستی……………………………………………………………….163

14- طرح مراقبت های پرستاری در پوست………………………………………….169

گرد آورنده:

رقیه عابدی گیلاوندانی – کارشناس ارشد مدیریت پرستاری–سوپروایزر آموزشی

با همکاری :

پروین پالیزیان

الهه حسین زاده

محمد فاضلی

مجتبی ایزدی

صفوره باقری

محبوبه گرزه بر

فرزانه جبلی

کبری سلطان دهقان
10 – منیژه عابدزاده
11 – ناهید راستگو

12- زینت رسولی

13-عباس پورجعفر

14- عباسعلی صفری

15- فریبا امینی

16- احمد علی کلاهمال

17- شهلا متینی

18- حمیده ثناجویان

با تشکر از :

1-جناب آقای دکتر همایون مصلحی –هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان رازی

2- سرکار خانم نسرین رسول زاده –هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی تهران

ضمائم و وظایف پوست
ساختمان و عملکرد و پاتولوژی پوست
پوست بزرگترین ارگان در بدن است و سطحی حدود 2 متر را می پوشاند. وزن آن حدود 5/2 کیلو گرم و شامل میلیون ها پایانۀ عصبی است . توانایی برای دوباره سازی خود را دارا است . بدین ترتیب اسیب های وارد به خود را ترمیم می کند. ساختمان و عملکرد آن برای نگهداری هموستاز بدن ضروری است . قبل از شناسایی بیماری های پوستی ما باید در ابتدا ساختمان و عملکرد پوست سالم را بشناسیم .

آناتومی پوست

اپیدرم 2- درم 3- ضمائم پوست
پوست از دو لایۀ مشخص تشکیل شده است. لایۀ خارجی اپیدرم و لایۀ داخلی درم است .
اپیدرم شامل سلول هایی است که از لایۀ بازال به سطح مهاجرت می کنند. در طول این فرآیند هستۀ سلول ها از بین رفته و شکل سلول ها تغییر می کند. ضخامت این لایه بستگی به محل دارد. در کف دست و پا این لایه خیلی ضخیم است . در اپیدرم هیچ عروق خونی وجود ندارد و بوسیلۀ عروق خونی درم تغذیه می شود.

لایۀ دوم

ضخیم تر از اپیدرم است و شامل بافت همبند فیبروز – عضلات صاف ( چسبیده به فولیکول های مو) عروق خونی – مجاری لنفاوی و اعصاب است . بافت همبند از اپیتلیوم محافظت کرده و باعث حرکت پوست بر روی ارگان می شود

زیر درم بافت زیر جلدی می باشد که پوست را به ارگان زیرین آن می چسباند. این لایه ترکیبی از بافت همبند و بافت چربی است و مهمترین عمل آن نگهداری گرمای بدن می باشد.

اپیدرم از 5 لایه تشکیل شده است

استراتوم کورنه(Stratum corneum) یا لایۀ شاخی

لایۀ استراتوم لوسیدوم (Stratum lucidum) این لایه در همه جا وجو ندارد و فقط در قسمت های ضخیم مثل کف دست وپا دیده می شود

استرانوم گرانولوزوم (Stratum granulosum)

استراتوم اسپینوزوم(Stratum spinosum)

استراتوم بازال(Stratom basal) ملانوسیت ها یا رنگدانه های پوست در این قسمت وجود دارند.

درم

شبیه اپیدرم است با این تفاوت که ضخامت آن متفاوت است. در کف دست وپا خیلی ضخیم اما در پشت چشم و اسکروتوم و پنیس نازک است. درم به پوست خاصیت ارتجاعی میدهد که به خاطر فیبرهای الاستیک است اما در عین حال بسیار محکم است زیرا از بافت همبند فیبروز سخت تشکیل شده است. این بافت همبند در دو لایۀ مشخص یافت می شود که عبارت اند از لایۀ پاپیلری و رتیکولر

لایۀ پاپیلری ضخیم است و نزدیک اپیدرم قرار گرفته و دارای عروق خونی فراوان است،همچنین آب آن نیز زیاد است . فیبرهای کلاژن در لایۀ پاپیلری نزدیک هم هستند و فضای خالی ندارند.

لایه رتیکولر عمیق است و 80% درم را تشکیل می دهد. فیبرهای کلاژن در این لایه ضخیم است و باعث قدرت و انعطاف پذیری این لایه می شود. غدد عرق ، بافت چربی ، فولیکول های مو ، اعصاب و عروق خونی در این لایه قرار دارند.

ضمایم پوست

ضمایم پوست شامل ناخن ها ، غدد عرق ، غدد سباسه و مو هستند

عملکرد پوست

پوست عملکرد های مهم زیادی دارد که می تواند به صورت های زیر تقسیم بندی شود

محافظت 2 – تنظیم حرارت بدن 3- احساس 4- تولید ویتامین D 5- نقش روانی و جنسی

محافظت : محافظت می تواند به سه گروه تقسیم شود:

محافظت در برابر صدمات فیزیکی ، تروما ها و عفونت

عملکرد ایمنی

التهاب و ترمیم
عملکرد ایمنی پوست:

سیستم ایمنی بدن به صورت پیشرفته ای می باشد این سیستم توانایی آن را دارد که عوامل خطرناکی را که وارد بدن می شوند شناسایی کند و آنان را نابود کند. علیرغم این موضوع سیستم ایمنی ما همیشه به سود بدن عمل نمی کند و گاهی اوقات باعث آسیب هایی به بدن می شود که به صورت حساسیت بروز می کند که انواع مختلفی دارد

نوع 1 : حساسیت آنافیلاکسی سریع:

این نوع حساسیت پایۀ تمام واکنش های آلرژیک می باشد که به آتوپی معروف است .آتوپی می تواند در ده درصد مردم ایجاد شود و شامل : اگزما ، بیماری Hay Faver

، آسم و آلرزی های غذایی می باشد.

در همۀ اینها سیستم ایمنی در معرض یک آنتی ژن خارجی که حساسیت زا می باشد قرار می گیرد که این عامل خارجی می تواند گرده گیاهان و یا مواد غذایی دریایی باشد . این آنتی ژن باعث تحریک ساخت IgE (آنتی بادی) که معمولا" در سطح سلول ها وجود دارند می شود این سلول ها cells Mast نام دارند و در نقاط بخصوصی مانند بینی و ملتحمۀ چشم قرار دارند. در این حالت یک واکنش آنافیلاکتیک بوجود می آید . در مواقعی که بدن دوباره در معرض مادۀ حساسیت زا قرار می گیرد آنتی ژن ها خودشان را به IgE می چسبانند . واسطه های شیمیایی قوی که از سلول آزاد می شوند اغلب بصورت موضعی عمل می کنند واین باعث می شود که چشم هاو بینی دچار آبریزش شوند که این در بیماری Hay Faver یا حساسیت فصلی و خس خس سینه و سرفه ( در اثر منقبض شدن عضلات صاف نای) در آسم و اسهال در آلرژی های غذایی ایجاد می شود.

نوع 2 Cytotoxic Hypersensivity

در این نوع واکنش سلول ها مورد حملۀ آنتی بادیهایی قرار می گیرند که وارد سیستم شده اند و در اثر فاگوسیتوز، یا نابود و یا دچار آسیب شده اند. یک نمونه از این حساسیت ها ناسازگاری های RH است. درطول حاملگی آسیب جفت ممکن است باعث شود که آنتی بادی های منفی جنین از سد جفتی عبور کند و به آنتی بادی های RH مثبت مادر برسد . آنتی بادی های منفی در بدن مادر تولید می شوند و در خون جریان میابد . در طول حاملگی های بعدی این آنتی بادی ها می توانند از جفت عبور کرده و باعث تخریب و همولیز اریتروسیت های جنین شود و در نتیجه جنین از بین برود.

نوع 3 واکنش های آلرژی کمپلکس واسطه دار

این آلرژی وقتی اتفاق می افتد که آنتی بادی های داخل جریان با آنتی ژن ها بصورت کمپلکس آلرژیک ترکیب می شوند این نوع واکنش حساسیتی عامل اصلی بوجود آوردن

بیماری گلومرو نفریت است که یک بیماری التهابی حاصل از واکنش فعال شدن این کمپلیان هستند که معمولا" در اثر آن اسیب شدید سلولی به وجود می آید این کمپلکس های ایمنی به دو صورت دیده می شود:

حل شدنی: وقتی که یک تجمع آنتی ژنی وجود دارد کمپلکس های ایمنی قابل حل شکل می گیرند که میتوانند در خون منتشر شوند و ایجاد بیماری های سرم نمایند.

حل نشدنی: با یک تجمع از آنتی بادی ها بین آنتی بادی ها و آنتی ژن ها یک سری رسوبات می توانند شکل گیرند که به آنها Arthus Reaction می گویند و بطور معمول در مکان های بخصوصی خصوصا" در اندام ها باعث ته نشین شدن رسوبات می شود و ایجاد واسکولیت می کنند
در پی استنشاق یک آنتی ژن خارجی مانند گرد چوب واکنش آرتوس می تواند در داخل ریه اتفاق بیافتد واین آسیب می تواند در مجاری تنفسی ایجاد بیماری کند مانند بیماری ریه نجارها

نوع 4 آلرژی تأخیری:

این نوع از آلرژی فرم مجزایی از سه نوع اول می باشد که در آنها لنفوسیت های T دخالت دارند و هیچ آنتی بادی در آن شرکت نمی کند واکنش تست مانتو ( تست سل) شامل این گروه از آلرژی ها می باشد.وقتی بدن در مقابل آنتی ژن که همان باسیل سل می باشد قرار می گیرد لنفوسیت های T در مقابل این آنتی ژن ها حساس می باشد این سلول های حساس شده می توانند به صورت خفته سال های زیادی در بدن باقی بمانند وقتی بدن دوباره در معرض همان آنتی ژن قرار بگیرد مانند تزریق پروتئین توبرکولین داخل پوست این سلول های T حساس شده در مقابل آنتی ژن واکنش نشان داده و باعث تظاهرات سطحی پوست می شود. ماکروفاژها و عوامل التهابی در این محل تحت تأثیر واسطه هایی به نام لنفوکین ها قرار می گیرند این لنفوکین ها هر کدام متعلقات بی نظیری برای زیاد کردن این پروسه دارند . درجه آسیب نسج ارتباط مستقیم با حساسیت واکنش دارد در واکنش های شدید ممکن اسن نکروز بافتی بوجود آید و در موارد خفیف تر باعث واکنش پوستی شود

التهاب وترمیم:

التهاب در پاسخ نسج زنده به آسیب سلولی ایجاد می شود و ترمیم در اثر جایگزینی سلول های جدید به جای سلول های آسیب دیده و نابود شده ایجاد می شود.

تنظیم درجه حرارت:

درجه حرارت بدن بستگی به از دست دادن گرما و یا بدست آوردن آن دارد گرما به چهار طریق می تواند از دست برود و یا بدست آید :

1 – تابش 2- انتقال یا هدایت 3- جابجایی 4 – تبخیر( از طریق عرق کردن و رطوبت پوست)

احساس :

پوست یک اندام حسی گسترده است که شامل تعداد زیادی گیرنده(بصورت فیبرهای عصبی) می باشد. تعدادی از این فیبر های عصبی دارای عملکرد بازدارنده می باشند و نقش محافظتی دارند مانند: حس درد ، خارش و سوزش و فشار .

ساخت ویتامین D:

ویتامینD یک نیاز اصلی برای حفظ اسکلت بدن است و پوست نقش مهمی در تنظیم این ویتامین در بدن دارد. وقتی پوست در معرض تابش نور آفتاب و خصوصا" اشعه UVB قرار می گیرد یک ماده ای به نام دهیدروکلسترول7 که در سلو ل های پوست یافت می شوند را تبدیل به کله کلسیفرول می کند و این ماده پیش زمینه ای برای ویتامینD می باشد.کله کلسیفرول بعد از ساخته شدن به کبد و کلیه رفته و تبدیل به ویتامینD می شود.این ویتامین نقش مهمی در تنظیم کلسیم وفسفر خون دارد.

نقش روان شناسی پوست:

عملکرد روانی:

آخرین نقشی که پوست برای بدن بازی می کند نقشی است که برای ارتباط با دیگران بوجود می آورد. اگر بلافاصله بعد از زایمان مادر به این امر تشویق شود که کودک خود را در آغوش بگیرد این ارتباط پوست به پوست باعث پیشرفت در ارتباط مادر و فرزند می شود. اما اگر این ارتباط انجام نشود مثل موقعی که نوزاد در داخل انکیباتور گذاشته

می شود ، این پدیده ناکام می ماند . لمس کردن نوزاد باعث ایجاد احساس امنیت برایش می شود.

پوست می تواند به ما کمک کند که بخوبی جنس ، نوع و سن یکدیگر را تعیین کنیم و می تواند اشاره به درجۀ سلامتی و تندرستی باشد.

همان طور که پوست در رساندن علائم در حیوانات به یکدیگر دارای اهمیت است بین جنس های مخالف نیز پوست نقش مهمی را بازی می کند .

مقدمه

توانایی انجام یک معاینۀ جامع برای همۀ پرستاران ضروری است . بررسی زودرس مراقبت از بیمار را پیش از آنکه بیمار به کمکی نیاز داشته باشد ، تقویت می کند.

محیط

یک اتاق خصوصی و گرم با نور طبیعی یا نور مصنوعی خوب که رنگ طبیعی پوست بیمار را تغییر ندهد ضروری است. یک لامپ با قدرت بزرگ نمایی خوب برای ارزیابی ضایعات مفید است و جستجوی تغییرات پوستی مخفی را امکان پذیر می کند . یک تخت معاینه باعث می شود بیمار دراز بکشد، طوری که پوست در وضعیت رلاکس بررسی شود. تخت باید طوری قرار گیرد که شما بتوانید دست راست بیمار بیاستید یا بتوانید اطراف او راه بروید. در این صورت لمس کردن کبد و طحال وقتی بیمار را از سمت راست معاینه می کنید راحت تر است.

اگر ارزیابی بیمار د رمنزلش انجام می گیرد ، سعی کنید از نور طبیعی استفاده نمائید. شما می توانید همیشه از لامپ قابل حمل استفاده کنید.

کار خطرناکی است که فقط یک ضایعه / راش بیمار به تنهایی بدون مقایسه کردن آن با بقیه پوست بدن نگاه کنید. شانس پیدا کردن یک ملانوم در معاینه کامل پوست 4/6 برابر بیشتر از زمانی است که معاینۀ جزئی فقط در مناطق باز پوست انجام شود.

به بیمار بگوئید راحت باشد و باعملکرد خود به او اطمینان دهید و نشان دهید که شما مشتاق گوش دادن به داستانشان و دانستن آنچه که آنها می گویند، هستید. بیماران سالم ممکن است در مورد وضعیت پوستشان ناراحت و عصبانی باشند ، در حالیکه بیماری که از نظر سیستمیک بی حال است می خواهد که مراقبت های پرستاری را دریافت کند.

مشاوره با وابستۀ بیمار( همراه) " مشاوره با خانوادۀ بیمار"

اگر بیمار یک بچه است یا شخص مترجمی دارد، توجه کنید که چه کسی شرح حال می دهد . به اطلاعاتی که از بیمار بدست می آورید ارجحیت بدهید. اما از همراه بیمار نیز اطلاعات گرفته شود.

نوشتن اطلاعات:

نوشتن اطلاعات در مورد تشخیص ، چگونگی درمان و توصیه های عملی در مورد تغییرات محیط می تواند بوسیلۀ بیمار در یک سند دیگر خوانده شود.

یک شمارۀ تماس برای زنگ زدن و توصیه به بیمار، معمولا" به بیمار اطمینان می دهد.

گرفتن شرح حال :

گرفتن شرح حال یک نقطۀ شروع مهم است تا مشخص شود چرا بیماران اینجا هستند و ارزیابی آنچه بیماران می گویند در زمینۀ سلامتی عمومی و اعتقاداتشان در سنت های خود است. کلمات خود بیمار را تا آنجا که ممکن است ثبت نمائید که بیانگر سطح فهم بیمار است و اینکه مطمئن شوید که زبانی که بوسیلۀ پرستار استفاده می شود ، بوسیلۀ بیمار فهمیده می شود. معمول است که ابتدا سؤال های باز پرسیده شود و سپس بسته تر شود. وقتی بدنبال اطلاعات مخصوص هستید ، بخصوص در مورد علائم بیماری سؤالات مستقیم پرسیده شود.

مستند کردن اطلاعات:

تاریخ و روز مشاوره

اطلاعات مربوط به هویت ( سن، تاریخ تولد، وضعیت تأهل، شغل و مذهب)

منبع ارجاع : خود بیمار ، حادثۀ اورژانس ، پزشک عمومی، پرستار مشخص، ویزیتورسلامتی یا دیگران

منبع شرح حال: بیمار ، همراه، بستگان ، دوستان یا نامه

میزان اعتماد: بیمار جزئیات را بیان می کند. متفاوت بودن شرح حال از اطلاعات موجود در نامۀ ارجاعی

شکایت اصلی: استفاده از کلمات خود بیمار یا مشخص کردن اهدافش ، مثل آمدن برای check up

بیماری موجود: استفاده از یک مدل ساختاری برای اینکه مطمئن شویم هر چیزی بطور صحیح ثبت شده است.
به نکات منفی بارز توجه کنید( فقدان علائمی که به تشخیص افتراقی کمک می کند.
از بیمار در مورد شکایت پوستی اش بپرسید و با کلمات خودش ثبت کنید.

ابتدا از کجا و چه زمانی شروع شده است .

ضایعات شبیه چه چیزی بوده اند

آیا قبل از بروز ضایعات ، علامت دیگری ایجاد شده است؟ هر علامت دیگری مثل سوزش ،خارش ،درد،گرمای لوکالیزه یا هر علامت سیستمیک دیگری مثل تب و درد مفصلی.

آیا راش در پایان هفته و در زمان تعطیلات بهبود می یابد؟ مثلا" درماتیت تماسی تحریکی

آیا اخیرا" مسافرتی داشته است یا در مناطق جنگلی بوده است ؟ مثلا" بیماری لایم Lyme

شدت اولیۀ ضایعه را مشخص کنید، که می تواند در مشاوره های بعدی بیانگر عود بیماری باشد. مثلا" استفاده از یک سیستم درجه بندی 10-0 . 0 معادل بهترین و 10 معادل بدترین حالت باشد.

هرگونه فعالیت جدید، سرگرمی یا شغل جدید

هر فعالیتی که آنها نمی توانند به مدت طولانی انجام دهند مثل شنا و در اجتماع بودن

هر نوع داروی جدید یا هر چیزی که بدون نسخه خریده شده و یا داروی تجدید قوا؟ ایبوبروفن

فعالیت جنسی ممکن است تعدای از بیماری ها را تحت تأثیر قرار دهد،باعث بدتر شدن یا تغییر در تظاهر بیماری شود مثلا" پسوریازیس ، HIV

آیا هرگونه سابقۀ فامیلی آتوپی، پسوریازیس ، سرطان پوست ، ارتباطی به وضعیت موجود بیمار دارد؟

بیمار فکر می کند با چه چیز ی بدتر می شود؟ چه عقایدی در مورد سلامتی شان دارند؟ میزان اگاهی و شناخت بیمار از انتظاراتش نسبت به مشاوره چیست؟

از آنچه که بیماری شان را شروع کرد بپرسید مثل :

اضطراب – سابقۀ گذشته- وضعیت سلامتی و عقاید بیمار-تناسب و سلامتی- بیماری دوران بزرگسالی- بیماری روانی – حوادث و تروماها- عمل جراحی – بستری شدن قبلی در بیمارستان

درمان های جاری: داروهایی که موضعی یا خوراکی مصرف می کند ، طبق دستور پزشک عمومی یا از داروهای بدون نسخه؟

آلرژی به هر چیزی – تغییر خود را بیان کند

سیگار : نظر خود را درمورد سیگار بیان کند

الکل:

اثر الکل روی پوست . بیماران مبتلا به پسوریازیس مزمن، اثرات الکل روی کبد ممکن است مانع درمان سیستمیک در طولانی مدت شود. بیماران مبتلا به الکل اغلب ذکر می کنند که پوست شان در طول روز بعد از مصرف الکل خشک می شود

تغذیه

بیماران اغلب ذکر می کنند که ضایعات پوستی شان بعد از مصرف تعدادی از غذاها ، بدتر می شود.

واکسیناسیون

مثل کزاز ، دیفتری، فلج اطفال ، سرخک ، سرخجه، اوریون، آنفلوانزا، هپاتیت B

الگوی خواب

چند ساعت در روز بطور معمول خواب و چند ساعت بیدار است؟ آیا تغییری در الگوی خواب ایجاد شده است ؟ آیا مشکلاتی در شروع به خواب رفتن یا در خواب ماندن بیمار وجود دارد؟که این میتواند بیانگر این موضوع باشد که بیمار مدت زمان طولانی را در شب در حال خاراندن است بنابراین در طول روز خسته است .

ورزش و فعالیت

آیا این فعالیت ها را متوقف کرده است؟

وضعیت منزل و یا مسائل بارز دیگر. چه کسی می تواند به شما کمک کند؟ آیا کسی در خانه با شماست.

زندگی روزانه وضعیت تیپیک روزانه بیمار چه می باشد؟

عناوین سؤالات DLQI

علائم ازجمله سوزش و خارش و درد

احساس خود آگاهی

تداخل با خرید یا مراقبت از خانه

لباس ها

فعالیت های اجتماعی

اثر روی کار یا مطالعه

ورزش

مشکلات با همسر یا دوستان نزدیک یا بستگان

مشکلات جنسی

اثرات درمان

نگرش جامع

هرچند بیماری با علائم پوستی تظاهر پیدا کرده است . شما ممکن است به بررسی سیستمیک کامل نیاز داشته باشید. یک بیمار پوستی ممکن است تظاهری از یک بیماری سیستمیک باشد.

عمومی : وزن معمول ،هرگونه بالا و پائین شدن وزن با توجه به افزایش یا کاهش لباس ها ، ضعف ، خستگی یا تب ،سردرد و ضربه به سر

چشم ها : دید و تغییرات اخیر عینک ، لنز تماسی ، دید مختل ،درد،پرش نور، گلوکوم ،آب مروارید ، دلمه ، خشکی

گوش ها : شنوایی ، سرگیجه ،گوش درد ،پوسته ،عفونت، ترشح، خارش یا توده

بینی و سینوس : سرماخوردگی مکرر،گرفتگی بینی، ترشح ،تب یونجه، خونریزی بینی، مشکلات سینوس

دهان و گلو: وضعیت دندان و لثه ، زخم ها، تاول ها، ترشحات ، سوزش زبان ، تغییر در ظاهر زبان ، گلو درد، گرفتگی صدا

گردن: توده ، افزایش سایز ، درد یا ناراحتی ، ترشح از نیپل ، معاینه توسط خود بیمار

دستگاه تنفسی : سرفه ، خلط ( رنگ و مقدار)، تنگی نفس، تاریخ آخرین گرافی ( اشعۀ ایکس) از قفسۀ سینه

قلبی عروقی: ناراحتی یا لرزش و تپش قلب ، ورم انتها ها ، تاریخ آخرین EKG یا اکو

دستگاه گوارش: مشکلات بلعی ، سوزش قلب، اشتها،تهوع ، استفراغ ، قی ، استفراغ خونی ، مشکلات هضم ،، عادت دفعی ،تکرر، رنگ ، بافت ، اندازه ، هموروئید، یبوست ، اسهال ، خونریزی ، درد شکمی آروغ مفرط و باد شکمی

دستگاه ادراری : تکرر ادرار ، درد یا سوزش در ادرار ، نیاز شدید، تأمل و درنگ ، ادرار قطره ای ، بی اختیاری ادرار ، خون در ادرار، یا فقدان فشار

دستگاه تناسلی: ترشح و ویا زخم در آلت تناسلی ، زخم در ساختارهای بافتی ، درد در بیضه ها ، ورم غدد ، فقدان و از دست دادن مو تاریخچۀ بیماری های مقاربتی و درمان، علائم ختنه ، رضایت ، فعالیت ، علاقه و تقدم جنسی ، مشکلات دیگر

زن: سن قاعدگی ، نظم ، مقدار، تکرر . طول دوره ها، خونریزی ناگهانی یا بعد از مقاربت ، آخرین دورۀ خونریزی ، تنش قبل ازقاعدگی ، سن یائسگی ، علائم یا خونریزی بعد از یائسگی ، ترشح ، خارش، تخریب ساختار بافت ، درد مقاربتی ، توده ها و زخم ها، تاریخچۀ بیماری های جنسی و درمان، تعداد بارداری ها ، زایمان یا سقط خودبخودی ، رضایت، تمایل یا برتری جنسی و مشکلات دیگر

عروق محیطی : انقباض پا ، گرمای موضعی ، واریس ، تغییرات رنگدانه ها ، از بین رفتن حساسیت ، خشکی یا سوزش پوست

دستگاه اسکلتی : درد یا ورم ماهیچه یا مفصل ، سفتی، درد پشت در صورت وجود – توصیف منطقه، تکرار شدت ، ورم ، قرمزی یا محدودیت حرکت

دستگاه عصبی : بیهوشی ، تیره و تار شدن ، حملۀ ناگهانی ، ضعف ، فلج شدن ، بیحسی و کرختی، حس خارش یا سوزن سوزن شدن ، رعشه یا حرکات شدید

دستگاه خونی ( هماتو لوژی) : خستگی ، خونریزی یا صدمات سریع ، تزریق خون یا هر وامنشی به آنها

غدد داخلی: تحمل سرما و گرما ، تعریق بیش از حد، خستگی یا فعالیت زیاد، تشنگی یا گرسنگی زیاد

روانشناختی: مشکل اعصاب ، فشار، نوسان در رفتار و حالات روحی

بیمار ممکن است در توصیف علائم خاص بسیار خجالتی باشد مگر اینکه سؤالات خاص مطرح شود مانند : خارش آلت تناسلی در اسکلروزیس گلسنگی (Lichen)

نکات مهم در گرفتن تاریخچه از کودک:

گرفتن تاریخچه از کودک بسیار مشکل است چرا که شما باید بر مشاهدات تکیه کنید. همچنین اگر مشکلات زبانی وجود داشته باشد ممکن است نتوانید با مراقبت اصلی کودک صحبت کنید. ممکن است روابط در خانواده پیچیده باشد. ممکن است اهداف مختلفی وجود داشته باشد که با شرایط موجود نتوان هیچکدام را انجام داد.

ارزیابی:

شناسایی داده ها: اسم مستعار ، شناسایی والدین یا مراقب کودک ، شماره تماس شغل و ساعات کاری آنها

شکایت اصلی بیمار : آیا بیمار، والدین یا هر شخص دیگر مانند معلم مدرسه نگرانی هایی دارند؟

بیماری حاضر: چگونه همۀ فامیل به علائم بیمار پاسخ می دهند؟ چه فکری می کنند؟ آیا یافتۀ روحی برای بیمار وجود دارد؟

تاریخچۀ تولد: اولین دو سال زندگی ، در شناسایی فقدان ارتباط با او ، دستیابی به مراحل برجسته مهم است.

تاریجچۀ جنینی:

بیماری مادرزادی قبل و در طول بارداری، تشدید و تخفیف بیماری پوستی ، نکات جنینی مربوط به بارداری،

تاریخچۀ تغذیه ای:

تغذیه با شیر مادر و مدت تغذیه ، استفاده از تغذیۀ مصنوعی تکمیلی، هرمشکلی که بروز کند (استفراغ،کولیت،اسهال) زمان و روش از شیر گرفتن

تغذیۀ مصنوعی(شیر خشک):

نوع و غلظت ، مقدار و تکرارشیر دادن،زمان و روش از شیر گرفتن. هر مشکلی که با آن برخورد شود/آیا پوست کودک قرمز شده و کودک با ادامۀ هر نوع تغذیه ای سوزش می گیرد؟

مکمل های ویتامین و آهن ارائه شده:نوع ،مقدار ، تکرار و طول دوره

غذا های جامد:انواع و مقدار غذای کودک پاسخ نوزاد، آشنائی باغذا های سر سفره ، روش تغذیه کردن ، پاسخ والد و نوزاد

رفتارهای غذایی در دوران کودکی: دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها ، انواع یا مقدار خاص غذای خورده شده ، نظر والدین در مورد خوردن بطور کلی و در مورد کودک.

پاسخ والد به مشکلات خوردن: بررسی کودک ، در یک دورۀ 7 تا 14 روزه برای ارزیابی دقیق دریافت غذا یا ثبت چگونگی واکنش کودک یا پوست او به غذاهای خاص. آنها چه چیزی را از رژیم حذف کردند و ایا با نظارت رژیم درمان صورت گرفته است؟رژیم های انحصاری باید تحت نظارت انجام شود. زیرا کمبود های تغذیه ای می تواند مشکلات دراز مدت در رشد ایجاد کند

تاریخچۀ رشد و پرورش کودک: بویژه در دوران نوزادی و کودکی مهم است برای مواجهه با مشکلات تأخیر رشد بدنی ، ذهنی و عقب افتادگی ذهنی و ناراحتی رفتاری

رشد بدنی: وزن و قد دقیق زمان تولد ، در دوره های منظم و 10 سالگی

توسعه و نحوۀ مراحل زندگی

رشد اجتماعی

خواب

مدرسه رفتن

شخصیت

آلرژی ها

سیستم ایمنی

معاینۀ بالینی بیمار

پروسیجرهای آزمایشی عملیات

انجام معاینه از نیمۀ راست نیمکت با استفاده از حس لامسه این سبک به شما اجازه می دهد بافت و وسعت جراحات را ارزیابی کنید

از ناخن ها شروع کنید آیا کوتیکول ها سالمند

تا بند انگشتان و کف دست و پشت دست رفته رفته تا هر دو بازو بالا بروید حفره ، اونیکولایزیس ، یا خطوط اضافی وجود دارند؟ علائم جراحات یا آسیب به قسمت های اکستانسور و فلاکسور در زیر بغل

پوست فرق سر مو را تفکیک کنید تا شفت مو بررسی شود به الگوی کم پشت شدن مو در اطراف سر و پیشانی و پشت گوشها توجه کنید

معاینۀ صورت شامل : چشم ها ، مژه ، ابرو بازنگری شود حفرات بینی و موکوس مخاطی و زبان را بررسی کنید.

بررسی تنه از زیر چانه شروع کنید تا زیر بغل ، پائین قفسۀ سینه ، مقابل شکم تا منطقۀ لگن خاصره

دوباره از سر انگشتان پا شروع کنید و تا بالای هر دو پا کارتان را ادامه دهید میان انگشتان پا و کف پا

از بیمار بخواهید برگردد یا برخیزد سپس می توانید پس گردن تا پا را معاینه کنید مطمئن باشید هیچ قسمت از پوست بدون معاینه نمانده است

وقتی نقاط جنسی را معاینه می کنید محترمانه و نجیب رفتار کنید از بیمار بخواهید نقاط مورد نظر را نشان دهد. برای معاینۀ دقیق باید در صورت زخم شدن یا شکستن پوست، دستکش بپوشید

تشخیص درماتیت تماسی مانند یک کار بازرسی خوب است. تاریخچه و علائم اولیه ضروری هستند و تصمیم گیری در مورد دستور آزمایش تکمیلی را تحت تأثیر قرار می دهد.

آفتاب سوختگی

تجمع رنگدانه ها در بافت ها(پیگمانتاسیون)

این مهم است که از محدودۀ رنگ پوست آگاه باشیم ( تفاوت در رنگدانه ها) در نژاد بشری دپیگمانته شدن ممکن است به دنبال تغییرات التهابی باشد و اغلب بعد از هرپس زوستر و اگزما ایجاد شود.

پوست نوع 1 همیشه می سوزد

پوست نوع 2 بعضی وقت ها می سوزد و گاهی برنزه می شود

پوست نوع 3 همیشه برنزه می شود (قهوه ای) هیچگاه نمی سوزد

پوست نوع 4 هیچگاه نمی سوزد ، همیشه قهوه ای می شود

پوست نوع 5 بطور متوسط یا شدید رنگ عوض می کند

پوست نوع 6 پوست آفریقایی سیاه

بیوپسی تشخیصی :

تصمیم گرفتن برای انجام بیوپسی به تشخیص های افتراقی بستگی دارد . یک بیوپسی ممکن است تشخیص شما را تأیید کرده و اطلاعاتی در مورد درمان به شما بدهد.

نسج بیوپسی شده را جهت موارد زیر برسی می کنند:

تفسیر پاتولوژی

کشت از نظر عفونت های میکروبی

ایمنوفلورسانس(روشی که وجود و محل آنتی ژن ها ، آنتی بادی ها و اجزای سلولی را در بیماری های تاولی تشخیص می دهد.)

بررسی پورفیرین

بیمارانی که تظاهراتشان به صورت پوست شکننده در نواحی در معرض آفتاب ( وزیکول ، بول همراه با درد)می باشد نیاز به تشخیص پورفیرین و نوع آن در ادرار و مدفوع دارند>

نتایج نشان داده اند که این شرایط بستگی به نوع پورفیرین در بیمار دارد. باید مطمئن بود که نمونه های نسج از نور محافظت شده اند زیرا اشعه ماوراء بنفش در پورفیرین نمونه اختلال ایجاد می کندو نمونۀ گرفته شده باید با یک لایه پوشیده شود. در نمونۀ خون نیز همین شرایط باید رعایت شود.

درموگرام:

اگر چه فقط 42% از کل مردم درموگرام مثبت دارند ولی درموگرافیسم های علامت دار آزاردهنده هستند با کشیدن پوست توسط یک قلم چوبی بعد از 5 دقیقه علائم کهیر(Urticaria) خطی ظاهر می شود.

جای چوب بعد از 30 دقیقه صورتی و برجسته می شود . این علامت یک تست مثبت تشخیصی است و در Urticaria مفید است.

دیاسکوپی:

به آرامی با یک لام روی ضایعه پوستی فشار وارد می شود این عمل به شما این توانایی را می دهد که کاهش قرمزی روی ماکول یا پاپول و تبدیل آن به اریتم ( باز شدن عروق بسیار ظریف) و یا پورپورا (گشاد شدن مویرگ ها) را ببینید.

Acarus hunt(جستجوکردن برای گال)

بیماران با خارش مقاوم از نظر سوراخ های زیر پوستی (تونل های زیر پوست)باید بررسی شوند. پیدا کردن کرم ها در زیر پوست مشکل است زیرا در لایۀ شاخی پوست قرار دارند.این کار توسط آزمایشگاه انجام می شود.

پدیدۀ ایزومورفیسم یا Koebner

این پدیده عبارت است از التهاب پوست در نواحی که قبلا" تروما به آن وارد شده مانند اسکار جراحی این علامت خاص بیماری پسوریازیس و لیکن پلان و سارکوئید است

Patch testing تست های چسبی(تست حساسیت)

تست های چسبی حساسیتی یکی از وسایل تشخیص حساسیت تماسی تأخیری می باشد.

آنتی بادی های IgE

IgE آنتی بادی کلاسیک آنافیلاکسی در انسان است و واسطۀ واکنش سریع ترین آنافیلاکسی است.IgE در سرم نرمال به میزان خیلی کم (10-70 µgr/100ml)وجود دارد.

آزمایش Radioallergosorbent test(RAST)

بعضی از مقادیر IgE آنچنان کم هستند که بوسیلۀ روش های مرسوم قادر به شناسایی نیستند. اما با استفاده از آنتی بادیهای نشان دار شده با رادیوایزوتوپ مقدارIgE با توجه به تناسب با میزان رادیواکتیویته اندازه گیری می شود. این روش در مورد وجود آلرژی به سگ و گربه ،گرد و خاک منزل ،مغز بادام ، شیر، سفیدۀ تخم مرغ آطمینان قطعی می بخشد.

آزمایش خراش(Prick testing)

این روش برای شناسایی سریع واکنش افزایش حساسیت نوع اول به کار می رود . آنتی ژن های بکار رفته در این روش می تواند بالقوه باعث واکنش کشندۀ آنافیلاکسی شوندو در مورد رابطۀ نتیجۀ مثبت و عواملی که بکار برده می شود جای بحث وجود دارد(اگزمای آتوپیک ،کهیر)

سرعت رسوب گلبول قرمزESR) (

مکانیسم این آزمایش خون کاملا" درک نشده است اما به عنوان یک نشانۀ غیر اختصاصی بیماری سیستمیک مفید است. در بیماری های پوست ، مثل بیمار مبتلا به خارش با علت نامشخص احتیاج به یک بررسی فراگیر می باشد این یک تست کمک کننده است. ESR بالای 50mm/h تقریبا" همراه یک بیماری عمده مانند واسکولیت ،لوپوس یا نئوپلاسم بدخیم می باشد.

آزمایش نوار چسب برای تخم انگل وانگل(Sellotape test)

این یک بررسی ساده اما ناراحت کننده است . هدف به دام انداختن کرم (انگل) در قسمتی ازنوار چسب برای شناسایی در آزمایشگاه است. قسمتی از نوار چسب هنگام شب به دهانۀ مقعد چسبانده می شود . به این منظور که هنگامی که کرم سرش را بیرون می آورد به نوار چسب بچسبد.

گزینه های درمان در درماتولوژی

درمان موضعی

جراحی موضعی درماتولوژی

فتوتراپی

درمان سیستمیک

جلسات آموزشی و نمایشی

مراقبت یک روزه در بخش درماتولوژی

مراقبت به صورت سرپایی

نظارت رابط اجتماعی

مراقبت مشارکتی با پرستاران اجتماعی

ارجاع به جراح پلاستیک

ارجاع به دیگر تیم های پزشکی

واژه نامه :

ضایعات اولیه
مثال

آبسه(>1cm)

ضایعه پر از چرک(پسه دویست)

تاول (>1cm)
ضایعه پر از مایع پمفیکوس

بولا(<1cm) Bulla
ضایعه پر از مایع با حاشیه برآمده بیش از 0.5cm قطر که حاوی مایع است
هرپس زوستر
پمفیکوئید
پمفیکوس
Bullous Impeting

ماکول لکه(<1cm) تنها بصورت تغییر رنگ است سطح صاف و بدون کندگی پوست
لنتیگو قهوه ای
Café-au-lait
راش داروئی
سیفلیس ثانویه
هیپوپیگمنتی(برس،وتیلیگو)
پورپورا

نودول(>1cm)
ضایعه بصورت برآمدگی گرد و توپر که قطر آن با ضخامتش برابر است اریتما نودوزوم
نودول های روماتوئید
کاپوسی
لیپوم
سره لان

پاپول(<1cm)
هر ضایعه برآمده با پوسته ریزی یا دلمه بسته یا کراتی نیزه شده یا پوست رفته رنگ پوست سفید ، صورتی ، زرد
زگیل یا Tag پوستی
ملانوم قهوه ای رنگ
خال ، شوره

پچ(>1cm) Patch
یک ماکول بزرگ با تغییر رنگ به تنهایی معمولا" سطح آن نرمال است بیماری قارچی

پلاک (>1cm)Plague
ضایعه برآمده با سطح تخت قطر برابر با ضخامت

پوسچول(<1cm) Pustule
ضایعه پر از چرک

وزیکول(<1cm) Vesicle
حاوی مایع شفاف

ضایعات ثانویه

آتروفی Atrophy
کاهش بافت(کوچک شدن بافت)

اروزیون
(Erosion)
از دست رفتن سطح یا تمام اپی درم یا غشاء مخاطی که بدون اسکار ترمیم می شود

فیشر
Fissuring
شکاف به ضخامت تمام پوست که به دنبال خشکی زیادی یا التهاب است.

زخم Ulcer از دست رفتن تمام اپی درم و قسمت فوقانی درم که با اسکار بهبودی میابد.

« درمانهای موضعی در پوست »

درمانهای موضعی

مواد مورد استفاده برای درمان موضعی پوست بر « اثر درمان » و «پایداری دارو» و « پذیرش بیمار » تأثیر خواهد گذاشت . یک ماده ایده آل باید این خصوصیات را داشته باشد : از نظر استفاده و پاک کردن آسان باشد ، غیر سمی و غیر محرک باشد ، حساسیت زا نباشد ، از نظر شیمیایی پایدار باشد ، همگن و باکتریواستاتیک باشد ، از نظر زیبایی قابل قبول باشد ، از نظر دارو شناسی خنثی باشد .

امولینت تراپی

امولینت ها یکی از مهمترین مواد در کنترل و درمان وضعیت های خشکی پوست هستند که بصورت عامل باز جذب کننده آب اثر می گذارند و اثر مفید ضدالتهاب دارند که می تواند منجر به کاهش نیاز به استروئید های موضعی شود .باید به بیماران تأکید کرد که هر زمان احساس کردند پوستشان خشک است از مرطوب کننده استفاده کنند و دیگر اینکه از فرو بردن دستانشان درون ظرف حاوی امولینت بطور مکرر خودداری کنند چرا که باعث آلودگی امولینت شده و در نتیجه استفاده از آن منجر به عفونت پوست میگردد . باید به بیمار آموزش داد که حتی در صورت کنترل وضعیت پوستی اش به ادامه مصرف امولینت بپردازد .

استروئیدهای موضعی

اهمیت استروئیدهای موضعی بعلت اثرات ضدالتهابی ، سرکوب کننده ایمنی و اثر ضد میتوز آن است که در درمان اگزما و برخی حالات التهابی پوست مفیدند . مناطقی با تعداد زیاد فولیکولهای مو و اپیدرم نازک مثل سرو زیر بغل سرعت جذب بیشتری دارند . کف دست و پا با اپیدرم ضخیم و بدون فولیکولهای مو قادر به جذب استروئیدهای موضعی نیستند . در صورت قطع مصرف یکباره استروئید بیمار ممکن است واکنش پس زدن را تجربه کند و در نتیجه وضعیت پوستی خیلی سریع شعله ور می شود . واحد f.t مقدار بر حسب گرم از استروئید موضعی است و از انتهای انگشت سبابه تا اولین مفصل آن در بالغین اندازه گیری می شود ، هر قسمت از بدن شامل یک تعداد واحد f.t است . از استروئیدهای موضعی قوی و خیلی قوی نباید برای صورت ، ژنیتال یا نواحی فلکسور ، بعلت احتمال بروز عوارض جانبی استفاده کرد . استروئید موضعی باید تقریباً نیمساعت پس از مرطوب کننده استفاده شود . این باعث می شود که استروئید سرتاسر سطح پوست بطور یکنواخت استفاده گردد اما بوسیله امولینت زیاد رقیق نشود . استروئیدهای موضعی می توانند بصورت فرآورده های ترکیبی : استروئید + آنتی بیوتیک یا استروئید + ضد قارچ تولید شوند که در درمان یک عفونت موضعی بدون نیاز به درمان سیتمیک اثر گسترده ای داشته باشد .

تار

تار برای درمان پسوریازیس و اگزمای مزمن استفاده می شود ، اثر ضد التهاب و ضد خارش دارد . بعلت اثر ضد میتوزی آن از ریزش سریع سلولها جلوگیری می کند . می تواند باعث تحریک پوست و حساسیت به نور گردد . در صورت عدم تحمل تار پوست اریتماتو می شود . در صورت آسیب سطح پوست یا وضعیت نا پایدار . اریترودرمیک ، پوسچولر یا عفونی باید از مصرف آن خود داری کرد . تار در اشکال محلول ، پماد ، شامپو و جود دارد . اگر چه درمان مفیدی است ولی بعلت بوی خاص ورنگی شدن لباس ها برای بسیاری از افراد قابل پذیرش نیست ، هنگام استفاده باید اثرات سمی دراز مدت آن مد نظر باشد .

فراورده های دیترانول

دیترانول برای درمان پلاک های بزرگ ، مزمن و ضخیم پسوریازیس استفاده می شود . دیترانول باید فقط در مناطق مبتلا استفاده گردد . دیترانول در پسوریازیس مناطق حساس نظیر صورت ، ژنیتال ، زیربغل و … نباید استفاده شود . همچنین برای استفاده در پسوریازیس ناپایدار مثل اریترودرمی و پوسچولر مناسب نیست . دیترانول می تواند از 30 دقیقه ( بعنوان درمان بصورت تماس کوتاه مدت) تا سرتاسر شب روی پوست بماند . رنگی شدن پوست که متعاقب درمان با دیترانول رخ می دهد 14-10 روز پس از قطع درمان از بین می رود .

آنالوگ های Vit D

برای درمان پلاک های پسوریازیس استفاده می شوند . به خاطر جذب آنها روی سطح پوست و بوی کمتر برای بیماران قابل پذیرش تر هستند .

رتینوئید های موضعی

برای درمان آکنه و پسوریازیس استفاده می شوند . می تواند باعث قرمزی ، پوسته ریزی و تحریک پوست شود . باید در شب استفاده شوند . از آنجا که استفاده زیاد از این مواد تحریک را افزایش می‌دهد بنابراین باید فقط یک لایه به مقدار مناسب در منطقه مبتلا استفاده گردد . اجتناب از نور خورشید و استفاده از ضد آفتاب ضروری است . خانمهایی که در سنین باروری هستند باید قبل از شروع درمان با رتینوئیدها کنترا سیپتو مصرف کنند .

عوامل کراتولیتیک ( سالسیک اسید ، بنزوئیل پروکسید )

سالیسیلیک اسید برای وضعیتهای هیپرکراتیک پوست استفاده می شود و به کنترل پوسته ریزی کمک می کند اما می تواند باعث تحریک شود هیپرکراتوز معمولا روی سرو کف دست و پا رخ می دهد و سالیسیلیک اسید عموما در این مناطق استفاده می شود .بنزوئیل پروکسید می تواند یک درمان مؤثر برای آکنه باشد که ترکیبی از اثر کراتولیتیک که باعث رفع انسداد فولیکولهای پیلوسباسه می شود با یک اثر آنتی بیوتیکی است . بیمار باید از اثر سفید کنندگی احتمالی آن که گاهی رخ می دهد آگاه باشد . بدنبال مصرف این فراورده ها خشکی پوست اتفاق می افتد بنابراین بیماران باید از یک امولینت غیر چرب استفاده کنند .

آنتی بیوتیک های موضعی

برای درمان عفونت های موضعی باکتریال مناسب هستند . استفاده گسترده از آنها بعلت افزایش خطر مقاومت باکتریال نسبت به آنتی بیوتیک توصیه نمی شود . دوره درمان باید کوتاه باشد .ممکن است بیمار نسبت به آنتی بیوتیک معینی حساس باشد . آنتی بیوتیک های موضعی بصورت ترکیبی با استروئیدهای موضعی درمان مؤثری برای اگزمای عفونی است .

ضد قارچ های موضعی :

برای درمان عفونت های قارچی پوست ، مو و ناخن ها استفاده می شوند . پاک کردن پوست ، کوتاه کردن ناخن یا برس کشیدن سر برای دستیابی به یک درمان ضد قارچ مناسب الزامی است . ممکن است بصورت ترکیب با استروئیدهای موضعی باشد تا همانطور که عفونت درمان می شود همزمان تحریک و التهاب نیز تسکین یابد .

« پرستاری در پوست »

نقش پرستار در درماتولوژی

نقش پرستار در تیم درمانی پوست از نظر « استون » به شرح زیر می باشد :

کمک به بیمار برای حفظ سلامت پوست و کنترل وضعیت پوستی با انجام درمانهای توصیه شده و تشویق آنها به اینکه مستقلا از عهده انجام مراقبت از پوستشان برآیند .

تدارک آموزش برای بیمار ، خانواده و مراقبان آنها در مورد وضعیت پوست و درمانها.

هماهنگی بین جنبه های مختلف مراقبت مورد نیاز بوسیله کاربا بیماران و اعضای تیم درمان که در برنامه مراقبت از بیمار فعالند .

حمایت از بیمار بوسیله کمک های عاطفی و روانی .
آموزش در پرستاری
آگاهی روز افزون در مورد نیاز مبتلایان به اختلالات پوستی و تشخیص نیاز به سرویس درماتولوژی در مراقبت اولیه منجر به ایجاد نیاز شدید به پرستاران متخصص و آموزش دیده در ماتولوژی میشود.

مهارت های تخصصی

پرستاران پوست برای بررسی پوست بیمار ، پاسخ به برنامه های درمانی ، توصیه به ارتقای سلامت ، آموزش به بیمار در مورد وضعیت و چگونگی محافظت بهتر از خود ، باید مهارت های بالینی تخصصی خود را ارتقا بخشند . سایر موارد برای آموزش به پرستاران متخصص شامل :

1- داروشناسی داروهای موضعی و آمادگی برای پذیرش مسئولیت پرستاری

2- ارتقای مهارت های مشاوره

می باشد . در صورت دسترسی بیماران پوستی به مراقبت پرستاری ، پرستاران باید ازموارد زیر آگاهی داشته باشند :

چگونگی معاینه و بررسی پوست بیمار

مشکلات شایع پوست

چگونگی پیشگیری یا محدود کردن آنها

درمانهایی که معمولا توصیه می شوند و نحوه کاربرد آنها
دستورالعمل پانسمان بخشهای پوست

تهیه لیست پانسمان در هر شیفت کاری

کنترل استحمام بیماران ( قبل از شروع پانسمان )

استفاده از گان و دستکش و ماسک ( پس از پانسمان هر بیمار دستکش حتما تعویض گردد ).

کنترل تعداد بیماران در اتاق پانسمان ( حداکثر دونفر) و در صورت امکان با استفاده از پاراوان .

دقت لازم در نحوه استفاده از پمادهای مختلف و در صورت استفاده از آبسلانگ یا اپلیکاتور عدم صدمه به پوست بیمار .

جهت استفاده از پماد در پانسمانهای مرطوب یا با ضایعات بازو مترشحه از آبسلانگ استریل استفاده شود .

جهت استفاده از محلولهای مختلف ( ائوزین ـ میلیان و … ) حتما از آبسلانگ پنبه دار استریل استفاده شود ( از پنس استفاده نشود ) .

جهت استفاده از محلولهای پانسمان ، محلول مربوطه ابتدا در گلی پات یا رسیوراستریل ریخته شود سپس از آبسلانگ پنبه دار استفاده گردد .

اپلیکاتور مستقیما با شیشه محلول تماس نداشته باشد .

یک اپلیکاتور یا آبسلانگ فقط یکبار با محلول آغشته شود و از تماس ، مجدد آن با محلول خود داری فرمائید .

پگهای پانسمان شامل رسیوریاگالی پات ـ گاز ـ اپلیکاتور و آبسلانگ پنبه دار به مقدار لازم و آبسلانگ باشد .

در صورت نیاز به پنس جهت کشیدن بخیه های محل بیوپسی از پگهای مجزا حاوی پنس استفاده شود .

جهت پانسمان بیماران با ضایعات متعدد و وسیع از یک پگ مجزا و جداگانه استفاده کنند .

پس از پانسمان وسائل حتما بصورت کامل شسته و خشک شود .

در صورت نیاز به تخلیه تاول حتما در ناژباسرنگ استریل انجام شود و از پاره کردن تاول خودداری شود .

در مورد استفاده از داروهای مختلف که نیاز به کنترل زمان دارند ( مثل سیگنولین ) حتما نظارت کافی بعمل آید و از مالیدن آن به نقاط حساس و چین دار و صورت خودداری شود .

پانسمان بیمارانیکه تحت درمان با اشعه می باشند حتما بعد از اشعه درمانی انجام شود .

پس از بستن پگها تاریخ و نام پگ کننده حتما روی نوار تست اتوکلاو ذکر شود.

اتاق پانسمان بعد از اتمام کار حتما توسط خدمات نظافت شود . روی ترالیها با دستمال آغشته به وایتکس تمیز شود .

توجهات پرستاری در مورد پانسمان با موستین

پانسمان با موستین حتما آخرین پانسمان بیماران باشد

استفاده از گان ـ ماسک ـ دستکش و ترجیحا عینک جهت حفاظت پرسنل محترم اجباری است .

جهت تهیه محلول یک آمپول در cc50 آب حل شود و با فرچه اختصاصی برای هر بیمار استفاده شود .

محلول فقط روی ضایعات مالیده شود و از تماس محلول با چین ها ـ زیر بغل ـ کشاله ران و صورت جلوگیری شود .

زمان مشخص شده طبق کار دکس حتما رعایت و کنترل شود

حساسیت و اریتم احتمالی پوست کنترل و در صورت لزوم حتما به رزیدنت مربوطه اطلاع داده شود .

توجهات لازم در مورد بیمارانی که حمام اشعه Bath PUVA دارند

دقت لازم در نظافت وان قبل و بعد از استفاده از آن

کنترل مدت زمانی که بیمار بایستی دروان باشد

کنترل میزان آب وان و ریختن مایع متوکسالن به میزان لازم در آن

آموزش به بیمار در مورد نحوه استفاده از حمام اشعه و نحوه گرفتن اشعه
دستورالعمل تهیه و کاربرد داروهای شیمی درمانی
با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی بایستی در هنگام تهیه و کاربرد دارو به نکات زیر توجه کنید :

در صورت استفاده از داروهای شیمی درمانی به صورت موضعی توجه داشته باشید که بعنوان آخرین پانسمان این افراد به اتاق پانسمان آورده شوند .

هنگام تهیه دارو اتاق تهویه مناسب داشته باشد .

هنگام تهیه دارو از دستکش ـ گان ـ ماسک و در صورت موجود بودن از عینک استفاده شود .

از استنشاق مستقیم بخارات ناشی از دارو خودداری کنید .

در صورت ریختن دارو روی پوست دست ، به مدت 5 دقیقه دست را با آب سرد بشوئید .

دارو با حلال مناسب خود یا 10 سرم فیزیولوژی یا آب مقطر حل شود .

سپس حجم دارو را با آب مقطر یا سرم فیزیولوژی یا آب ساده به 50 برسانید .

با توجه به دستور پزشک دارو را با فرچه یا اپلیکاتور به مواضعی که دارای ضایعه است و در صورت لزوم با توجه به Order پزشک به کل بدن ( غیر از چینهای بدن وصورت ) زده و بعد از مدت زمان تعیین شده شسته شود.
توجه داشته باشید اگر طبق دستور موستین را در نواحی چین دار ( کشاله ران وزیر بغل ) استفاده کنید حتما محلول مجدداً رقیق شود برای این منظور cc5 از محلول رقیق شده را مجددا رقیق کرده و حجم آنرا به cc 30 برسانید .
در مورد کار موستین آنرا با حلال همراه ( الکل اتانول ) حل کرده سپس با الکل مطلق 95% حجم را به cc 50 برسانید . این محلول در شیشه تیره رنگ جهت حفاظت از نور و در یخچال نگهداری میشود .

جهت استعمال موضعی cc5/2 از محلول کارموستین را با cc 30 آب مقطر رقیق کرده و سپس استفاده کنید.

بعد از استفاده باقیمانده دارو را در کیسه زباله زرد رنگ و بدون سوراخ ریخته و درب آنرا ببندید تا جزء زباله های عفونی محسوب شده و به طریق صحیح دفع گردد .

در پایان ، ساعت استحمام بیمار بعد از استفاده از دارو طبق دستور قید شده در کاردکس حتما یادآوری شود . ( آنتی دوت کارموستین ، سدیم بیکربنات 85% است .)

دستورالعمل مراقبت از زخم بستر در بیماران بستری

حفظ حرکت و فعالیت اندامها

تغییر پوزیشن مداوم بیمار هر 2 ساعت اگر قرمزی در موضع دیده شود تعداد دفعات تغییر پوزیشن افزایش یابد .

رعایت بهداشت با حمام کردن بیمار و مراقبت از پرینه دو بار در روز ، خشک و تمیز نگه داشتن پوست و پیشگیری از اصطکاک و سایش با حوله

ایجاد یک برنامه برای کنترل بی اختیاری

فراهم کردن یک برنامه غذائی مناسب ( پر پروتئین ـ پرویتامین ـ کم چربی ) و دریافت مایعات کافی

استفاده از تشکهای مواج برای تقسیم وزن بدن در سطحی وسیع

خشک نگه داشتن و صاف کردن ملافه ها

استفاده از وسایلی که برای کاهش فشار در مناطق تحت فشار قرار داده می شود

استفاده از Foot board و Cradle برای پیشگیری از فشار روی انگشتان پا

استفاده از بالش و Trochanter-Rools برای بهتر پوزیشن دادن اعضای بدن بیمار که بدن در وضعیت خوبی قرار داده شود .

پیشگیری از shearing Force هنگام جابجایی بیمار در تخت

عدم استفاده از وسایلی مثل ساعت ـ حلقه یا سایر جواهرات که باعث آسیب به پوست می شود .

آموزش به بیمار و خانواده بیمار که پوست را بطور معمول مورد مشاهده قرار دهند .

خودداری از استفاده از Bed pan شکسته و لبه تیز برای بیمارانی که فلج می باشند.

خودداری از فیکس کردن یورین بگ با چسب محکم به پای بیمار

خودداری از استفاده از Heat lamp , air Ring

پمفیگوس

بیماری پمفیگوس یک بیماری اتوایمون تاولی پوست است . علت آن ناشناخته است . شایع ترین سن شروع علائم دهه چهارم و پنجم عمر می باشد . علت اصلی این بیماری هنوز شناخته نشده ولی همراهی آن با بعضی بیماریها نظیر میاستنی گراو و


5 دسته‌بندی نشده موضعی مراقبت لایۀ کودک کنید کنترل علائم درد دارو حساسیت حتما پوستی پوست پانسمان بیمار بیمار بادی quot ـ
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background