5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب  5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب

عنوان:

پروژه ی آمـــار

درس:

آمار و مدل سازی

کلاس:

سوم تجربی

نام دبیر:

سرکار خانم محمودی

مدرسه:

دبیرستان شاهدان کوثر

اعضای گروه:

مهدیه یارمحمدی، سحر ناصری زاده، پریسا محمدی

مثال برای متغیر کمی پوسته:

( داده های زیر نتایج بررسی میزان مصرف غذاهای دریایی را در 20 خانوار نشان می دهد. مطلوب است با فرض این که تعداد دسته ها 5 باشد:

– جدول فراوانی داده ها

– نمودار مستطیلی ساقه و برگ چند بر فراوانی(برحسب انواع فراوانی) و نمودار جعبه ای

– مد، میانه

30 ، 30 ، 29 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 22 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 5

فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی فراوانی مطلق مرکز دسته حدود رشد

4
5
10
13
20 20
5
25
15
35 2/0
05/0
25/0
15/0
35/0 4
1
5
7
0
0 5/7
5/12
5/17
5/22
5/27
5/32 (10-5]
(15-10]
(20-15]
(25-20]
(30-25]

– 100 1 20 – جمع

میانه 30 = مد داده ها

– رسم نمودار مستطیلی برحسب فراوانی مطلق:

– رسم نمودار مستطیلی برحسب فراوانی نسبی:

– رسم نمودار مستطیلی برحسب درصد فراوانی نسبی:

– رسم نمودار مستطیلی برحسب فراوانی تجمعی

– رسم نمودار ساقه و برگ
برگ ساقه

9 8 7 5
9 8 7 6 5 0
9 8 7 6 5 4 2 0
0 0 0
1
2
3

24 = 4 2 : کلید نمودار

– رسم نمودار چند بر فراوانی: (برحسب فراوانی مطلق)

( 0 و 5/2)

نقاط: (4 و 5/7 )

( 1 و 5/12 )

( 5 و 5/17 )

( 3 و 5/22 )

( 7 و 5/27 )

( 0 و 5/32 )

– رسم نمودار چند بر فراوانی: (برحسب فراوانی نسبی)

( 0 و 5/2)

نقاط: (2/0 و 5/7 )

( 05/0 و 5/12 )

( 25/0 و 5/17 )

( 15/0 و 5/22 )

( 35/0 و 5/27 )

( 0 و 5/32 )

– رسم نمودار چند بر فراوانی برحسب درصد فراوانی نسبی:

( 0 و 5/2)

نقاط: (20 و 5/7 )

( 5 و 5/12 )

( 15 و 5/17 )

( 35 و 5/22 )

( 0 و 5/32 )

– رسم نمودار جعبه ای:

مثال برای متغیر کمی گسسته:

( برای داده های زیر که گروه خونی دانش آموزان یک کلاس 30 نفره را نشان می دهد:

– رسم جدول فراوانی

– رسم نمودار میله ای، دایره ای، جعبه ای
درصد فراوانی فراوانی نسبی تعداد گروه خونی

16
40
26
16 16/0
4/0
26/0
16/0 5
12
8
5 A
AB
B
O

100 1 30

رسم نمودار میله ای برحسب فراوانی مطلق:

– رسم نمودار میله ای برحسب فراوانی نسبی:

رسم نمودار میله ای برحسب درصد فراوانی نسبی:

رسم نمودار دایره ای: (برحسب فراوانی مطلق)

O B AB A : گروه خونی

جمع = 30 5 8 12 5 : تعداد

رسم نمودار دایره ای: (برحسب فراوانی نسبی)

A AB B O : گروه خونی

جمع = 1 16/0 26/0 4/0 16/0 : فراوانی نسبی

رسم نمودار دایره ای (برحسب درصد فراوانی نسبی)

A AB B O : گروه خونی

16 26 40 16 : درصد فراوانی نسبی

متغیر کیفی اسمی

( داده های زیر بررسی میزان تحصیلات 20 نفر از کارمندان یک شرکت را نشان می دهد مطلوب است برای این داده ها:

– رسم نمودار میله ای، دایره ای

– رسم جدول فراوانی داده ها
درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی تعداد سطح تحصیلات

10
5
15
50
20 1/0
05/0
15/0
5/0
2/0 2
1
3
10
4 دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا

100 1 20 جمع

رسم نمودار میله ای (برحسب فراوانی مطلق):

رسم نمودار میله ای برحسب فراوانی نسبی:

رسم نمودار میله ای برحسب درصد فراوانی نسبی:

رسم نمودار دایره ای (برحسب فراوانی مطلق):

دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم : سطح تحصیلات

4 10 3 1 2 : تعداد

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

رسم نمودار دایره ای برحسب فراوانی نسبی

دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم : سطح تحصیلات

2/0 5/0 15/0 05/0 1/0 : فراوانی نسبی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

رسم نمودار دایره ای برحسب درصد فراوانی نسبی:

دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم : سطح تحصیلات

20 50 15 5 10 : درصد فراوانی نسبی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

متغیر کیفی ترتیبی

( داده های زیر بررسی ماشین های موجود در یک نمایشگاه را نشان می دهد. مطلوب است:

– تشکیل جدول فراوانی داده ها

– رسم نمودار میله ای، دایره ای
درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی تعداد نوع ماشین

16
16
13
20
6
26 16/0
16/0
13/0
2/0
06/0
26/0 5
5
4
6
2
8 پراید
پیکان
پژو
زانتیا
ریو
مزدا

100 1 30 جمع

رسم نمودار میله ای برحسب فراوانی مطلق:

رسم نمودار میله ای برحسب فراوانی نسبی:

رسم نمودار میله ای برحسب درصد فراوانی نسبی:

رسم نمودار دایره ای برحسب فراوانی مطلق

مزدا ریو زانتیا پژو پیکان پراید : نوع ماشین

8 2 6 4 5 5 : تعداد

پراید

پیکان

پژو

زانتیا

ریو

مزدا

رسم نمودار دایره ای برحسب فراوانی نسبی

مزدا ریو زانتیا پژو پیکان پراید : نوع ماشین

26/0 06/0 2/0 13/0 16/0 16/0 : فراوانی نسبی

پراید

پیکان

پژو

زانتیا

ریو

مزدا

رسم نمودار دایره ای برحسب فراوانی مطلق

مزدا ریو زانتیا پژو پیکان پراید : نوع ماشین

26 6 20 13 16 16 : درصد فراوانی نسبی

پراید

پیکان

پژو

زانتیا

ریو

مزدا


5 دسته‌بندی نشده نسبی میله لیسانس فراوانی رسم دیپلم دایره برحسب

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background