طرح ساماندهی چرخه مدیریت بهره وری با رویکرد بهبود مستمر (گمباکایزن)

جعفر عسگریمشاور سازمان ملی بهره وری ایران

مقدمه سازمان ملی بهره وری ایران در راستای تحقق اهداف مرتبط با ارتقاء بهره وری و تحول نظام اداری مندرج در قوانین و مقررات و بویژه در مصوبه مهم هیأت وزیران به شماره 8070/3 مورخ 3/2/1379 مطالعات و اقدامات مختلفی را معمول داشته است که از جمله آنها طراحی و اجرای طرح ساماندهی چرخه مدیریت بهره وری در دستگاههای اجرای استانها با استفاده از رویکرد بهبود مستمر (گمباکایزن) است. اجرای طرح مزبور از نیمه دوم سال 1381 از استان کرمان آغاز شده و هم اینک در تعدادی از ادارات سایر استانها در جریان است. با توجه به دستاوردهای مهمی که اجرای طرح مزبور در اصلاح روشهای انجام کار، کاهش هزینه، کاهش زمان، افزایش رضایت مشتری و کارکنان و مدیران به همراه داشته است، ویژگیهای مهم طرح مزبور و برخی از یافته ها و دستاوردهای آن در این مقاله معرفی شده است. تجربیات علمی طرح مزبور در سه اداره کل استان کرمان نیز بصورت تفضیلی در کارگاههای وابسته به کنگره ارائه خواهد شد تا مورد بازدید و بررسی شرکت کنندگان درکنگره قرار گیرد.

1ـ مستندات و الزامات قانونیطرح ساماندهی چرخه مدیریت بهره وری در ارتباط با مستندات و الزامات قانونی زیر تهیه و اجرا می شود1ـ1ـ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بند 6 بخش «ب» ماده یک از فصل اول قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «اصلاح ساختار اداری و مدیریت» آمده است. بند 6ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مور عمل در دستگاههای اجرائی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات، کاهش میزان ارتباط با مراجعه کنندگان و افزایش رضایت مراجعان و کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن آنها»2ـ1ـ هفت برنامه ایجاد تحول در نظام اداری کشور شامل: 1ـ منطقی نمودن اندازه دولت2ـ برنامه تحول درساختار تشکیلاتی دولت3ـ برنامه تحول در نظام های مدیریتی4ـ برنامه تحول در نظامهای استخدامی 5ـ برنامه آموزشی و بهسازی نیروی انسانی دولت6ـ برنامه اصلاح فرآیندها، روشهای کار و توسعه فن آوری اداری7ـ برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری اجرای طرح چرخه مدیریت بهره وری بطور مستقیم بند 6 و بطور غیرمستقیم سایر بندهای مذکور در فوق را تغذیه و تأمین نماید. 3ـ1ـ مصوبه هـیأت وزیران در مورد چرخه مدیریت بهره وری دستگاههای اجرائی به شماره 8070/ت مورخ 2/3/79 در این مصوبه سهم دستگاههای اجرائی به طراحی، تدوین و اجرای چرخه مدیریت بهره وری (تعیین و اندازه گیری شاخصهای بهره وری، تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری، برنامه ریزی بهبود بهره وری و اجرای برنامه های بهبود بهره وری) و سازمان ملی بهره وری ایران به ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی به دستگاههای اجرایی در این زمینه ملزم شده اند. نسخه ای از مصوبه مزبور در پیوست ارائه شده است. علاوه بر مستندات مزبور، قوانین، مقررات و بخشنامه های دیگری نیز وجود دارد که مضمون آنها بهبود شرایط موجود و ارتقاء کیفیت و بهره وری فعالیت های موجود می باشد.

2- اهدافاشاعه فرهنگ بهره وری بمنظور کمک در پیاده شدن منطقی ، علمی و سیستماتیک چرخه مدیریت بهره وری موضوع مصوبه شماره 8070/ت هیئت محترم وزیران و هدایت حرکت بهره وری برای تسهیل و تسجیل برنامه های توسعه استان هدف کلی این طرح را تشکیل میدهد. لازم به توضیح است که تحقق هدف تعیین شده برای طرح مورد نظر به اجرای بهینه فعالیتهای مشروحه زیر کمک خواهد نمود.2ـ1ـ اشاعه فرهنگ بهره وری و بهبود آن در سطح دستگاههای اجرائی و کل استان 2ـ2ـ تعیین شاخصهای بهره وری مناسب در سطح هر یک از دستگاههای اجرایی و کل استان 2ـ3ـ اندازه گیری شاخصهای بهره وری در هر یک از دستگاههای اجرائی و کل استان 2ـ4ـ تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری بصورت زمانی و مکانی و بررسی تطبیقی عملکرد دستگاههای اجرائی استانی 2ـ5ـ برنامه ریزی بهبود بهره وری با تأکید بر اصلاح و بهبود فرآیندهای کار در دستگاه های اجرائی و کل استان 2ـ6ـ اجرای برنامه های بهبود بهره وری در دستگاههای اجرائی و کل استان با تأکید بر روش کایزن عملیاتی (بهبود مستمر)2ـ7ـ بررسی تنگناها و عوامل بازدارنده ارتقاء بهره وری در هر یک از دستگاههای اجرائی و کل استان، و برنامه ریزی برای رفع تدریجی آنها 2ـ8ـ استفاده از نتایج و یافته های چرخه مدیریت بهره وری برای بهبود تولید، ارزش افزوده، صادرات و مدیریت استان2ـ9ـ تکریم ارباب رجوع از طریق ساده سازی مراحل کار و خودکارسازی عملیات و افزایش رضایت مراجعان 2ـ10ـ تربیت مدیر و کارشناس بهره وری برای توسعه چرخه مدیریت بهره وری استان

3ـ استراتژی استقرار چرخه مدیریت بهره وریبا توجه باینکه مخاطبین یا گروههای هدف در دستگاههای اجرایی استانها مدیران، کارشناسان و کارکنان اداری هستند لذا استقرار چرخه مدیریت بهره وری به شرح ذیل تعریف می شود.

1 ـ مدیریت ارشد: استراتژی حساس سازی با تأکید بر ایجاد شاخص ها و الگوهای کمی جهت اندازه گیری عملکرد یا سنجش میزان بهبود ایجاد شده، برای تحقق این استراتژی برگزاری سمینارهای نیم روزه و یک روزه حساس سازی، نمایش فیلم، نمایشگاه دستاوردها، شرکت در سمینارهای منطقه ای و ملی، ارائه گزارشهای کمی از بهبود پیش بینی می شود. این افراد حدود 7 ـ 5 درصد کل جامعه هدف را تشکیل می دهند. 2 ـ مدیریت میانی وکارشناسان: برای این قشر که عمده ترین مخاطبین طرح را تشکیل می دهند، استراتژی آگاه سازی پیشنهاد می شود. بدین معنی که جامعه مخاطب باید با مفاهیم و ابزارهای بهبود به خوبی آشنا شوند و حوزه های کاربرد آنرا فرا بگیرند. برگزاری کارگاههای آموزشی سه و پنج روزه در زمینه مفاهیم بهره وری، روشهای اندازه گیری بهره وری، ابزارهای بهبود بهره وری، چرخه مدیریت بهره وری و روشهای گروهی حل مسأله، استفاده از کتاب، نوار، فیلم، حضور در سمینارهای علمی منطقه ای و ملی پیشنهاد می شود. این گروه بیش از 50 درصد جامعه هدف را تشکیل می دهند. 3 ـ کارکنان: کارکنان به عنوان قشری که کاربر اصلی تکنیک های بهبود بهره وری هستند باید این تکنیک ها را بخوبی فرا بگیرند و به کار ببندند. لذا استراتژی توانمندسازی با به کارگیری ابزارهای بهبود مانند ابزارهای کنترل کیفیت، تکنیک های حل علمی مسأله، کایزن عملیاتی، کنترل کیفیت، tpmو شرکت در کارگاههای آموزشی مربوطه، پیشنهاد می شود. این افراد 40 ـ 30 درصد جامعه هدف را تشکیل می دهند. اجرای استراتژی بهبود بهره وری در ادارات استانهای کشور از یکطرف مبتنی بر ارائه کمکهای فنی و خدمات مشاوره ای و آموزشی سازمان ملی بهره وری ایران و از طرف دیگر مبتنی بر مشارکت مجدانه مدیریت ارشد استان و کلیه دستگاههای اجرائی در مراحل چهارگانه چرخه مدیریت استان می باشد. ارکان پیش بینی شده در این استراتژی به ترتیب زیر ایفای نقش می نمایند. الف ـ سازمان ملی بهره وری ایـــران طرح بهبود بهره وری ادارات استان و مراحل تفصیلی آنرا تهیه می نماید و براساس موازین پیش بینی شده در آن خدمات فنی، مشاوره ای و آموزشی لازم را ارائه می نماید. ب ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان یا هر مرجع صلاحیتدار دیگر با بررسی و تصویب برنامه ها و پیشرفت عملیات مراحل طرح بهبود بهره وری و برنامه ریزی ارتقاء بهره وری استان حمایت های اداری، اجرائی و مالی لازم را برای تحقق اهداف طرح بهبود بهره وری معمول می دارد. ج ـ دستگاههای اجرائی استان با معرفی کارشناس واجد شرایط به عنوان مسئول بهره وری و تشکیل کمیته بهره وری و گروههای کار حل مسئله در سطح اداره کل، حمایت های لازم را برای تحقق اهداف طرح بهبود بهره وری در سطح اداره کل ذیربط مبذول می دارد. د ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان علاوه بر مسئولیت اجرای چرخه مدیریت بهره وری دستگاه خود، نقش هماهنگی و دبیرخانه ای ساماندهی حرکت بهره وری ادارات کل استان را عهده دار بوده و گزارشهای تلفیقی لازم را در مراحل مختلف تهیه و نیز همکاریهای نزدیکی را با سازمان ملی بهره وری ایران در چارچوب مراحل تفصیلی طرح به عمل می آورد. هـ ـ اجرای طرح ساماندهی چرخه مدیریت بهره وری دستگاههای اجرائی استان با تاکید بر روش و تکنیک بهبود مستمر (کایزن عملیاتی) و با مشارکت گروههای حل مسئله ادارات برای بررسی و اصلاح فرآیندهای کار دستگاههای ذیربط صورت می گیرد.

4ـ چرخه مدیریت بهره وری فعالیتها، برنامه ها و اقدامات مربوط به چرخه مدیریت بهره وری در قالب چهار مرحله کلی به شرح نمودار زیر منظور پیش بینی شده است. 1ـ4ـ تعیین شاخصهای بهره وری و اندازه گیری آنهااندازه گیری بهره وری عبارت از فرآیندی است که براساس آن شاخص های بهره وری مناسب با اهداف و رسالتهای اصلی سازمان در سطوح مختلف تعریف شده و با تعیین نظام آماری لازم، امکان محاسبه شاخصهای بهره وری فراهم می شود. شکل کلی شاخصهای بهره وری به صورت نسبت ستانده به داده و یا خروجیها به ورودیهای سیستم بوده و به اشکال مختلف شاخصهای اقتصادی (ریالی)، کمی و مقداری در سطوح مختلف سازمان و مدیریت فعالیتها مطرح می شود. 2ـ4ـ تجزیه و تحلیل بهره وری تحلیل بهره وری فرآیندی است که طی آن تغییرات بهره وری و علل آن و یا تغییرات سیستم مورد مطالعه براثر تغییرات بهره وری و سازوکارهای حاکم بر این تغییرات مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از روشهای معمول برای تحلیل شاخصهای بهره وری شامل تحلیل روند ارقام شاخصها بصورت زمانی و مکانی، تجزیه به عناصر، بررسی تطبیقی شاخصهای واقعی و برنامه ریزی شده، روش معیار محک زنی (benchmarking) و … می باشد. 3ـ4ـ برنامه ریزی بهبود بهره وری برنامه ریزی بهبود بهره وری فرآیندی است که طی آن رویکرد بهبود بهره وری تدوین و درچارجوب آن فعالیتهای مورد نیاز برای بهبود بهره وری شناسائی، الویت بندی و زمانبندی می شود. تعدادی از فعالیتهای اجرایی بهبود بهره وری در قالب برنامه ریزی استراتژیک مشخص شده است و بسیاری از برنامه های اجرائی دیگر نیز پس از اندازه گیری و تحلیل شاخصها و شناسائی زمینه های ارتقاء بهره وری و تدوین راهبردها و اهداف ارتقاء بهره وری مشخص می شود. بررسی و امکان استفاده از تکنیکهای مدیریتی مانند گروههای حل مسئله و روشهای 5s، کایزن، bpr، tqm، iso و … از جمله موضوعات و مطالب مورد توجه در برنامه ریزی بهبود بهره وری سازمان می باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و تجارب حاصل، در برنامه ریزی بهبود بهره وری ادارات کل استانها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای کار بطور عمده از مدل کایزن عملیاتی (گمباکایزن) استفاده می شود.4ـ4ـ اجرای برنامه های بهبود بهره وری فعالیتهای بهبود بهره وری فعالیتهایی هستند که به منظور تحقق اهداف بهره وری سازمان مورد اجرا قرار می گیرند. در این مرحله فعالیتهای تدوین شده برحسب الویت و با رعایت توالی و زمانبندی های مربوط به اجرا در می آید تا اهداف بهبود بهره وری تحقق یابد. لازم به توضیح است که در مراحل 1-4 و 2-4 و 3-4 و 4-4 نقش و همکاری مجدانه کمیته بهره وری سازمان و اعضاء گروههای کار و همکاریهای صمیمانه مدیران سازمان و کلیه کارکنان آن بطور مستمر نقش کلیدی و سازنده را ایفا می نماید.

5ـ روشهای اجرائی و مراحل عملیاتیپس از تفاهم حاصل بین سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان مشاور و دستگاه اجرائی به عنوان کارفرما اقدامات مشروحه زیر با همکاری کارفرما و مشاور و با هم آهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیرخانه طرح، صورت می گیرد.1ـ5ـ سمینار حساس سازی مدیران و کارکنان دستگاه اجرائی نسبت به موضوع بهره وری و فواید آن و نیز ضرورت اجرای طرح چرخه مدیریت بهره وری در محل دستگاه اجرائی برگزار می شود. 2ـ5ـ از بین فرآیندهای کاری مختلف هر دستگاه اجرائی، دو مورد مهم و پر مسئله انتخاب می شود و دو گروه کاری 7 تا 10 نفر برای بررسی آنها از بین کارکنان قسمت های مختلف دستگاه اجرائی انتخاب می شود. به انتخاب کارکنان گروه یک نفر به عنوان مسئول گروه و دیگری به عنوان دبیر گروه تعیین می شود. 3ـ5ـ نماینده سازمان ملی بهره وری باتفاق اعضاء گروهها، محل انجام فرآیند (گمبا) را مورد بررسی و مشاوره قرار داده و حدود و قلمرو آنرا برای انجام بررسی های بعدی تعیین می کنند.4ـ5ـ برنامه آموزش و اجرا به مدت 5 روز برای اعضاء گروههای حل مسئله 5 دستگاه اجرائی بطور تمام وقت و در محل مناسب به شرح زیر برگزار می شود.1ـ4ـ5ـ اعضاء گروههای حل مسئله در مدت 5 روز هر روز از ساعت 8 صبح تا 12 در دوره آموزشی شرکت می نمایند و اساتید سازمان ملی بهره وری مفاهیم، روشها و تکنیکهای موضوعات زیر را به آنها آموزش می دهند. – مفهوم بهره وری و ضرورت های آن در شرایط متحول داخلی و بین المللی – چرخه مدیریت بهره وری و چگونگی اجرای آن – مفهوم و فرهنگ بهبود مستمر (کایزن عملیاتی)- نظام آراستگی ( 5 ت یا 5s)- شناسائی انواع موداها در محل و در فرآیندهای کاری و نصب برچسب قرمز به آنها – ابزارهای ارتقاء کیفیت (بررسی فرآیند، تهیه فلوچارت، تهیه اسباگتی چارت، پارتو، طوفان مغزی و استخدام ماهی، و … – آشنایی با تکنیک ارزیابی عملکرد سازمان 2ـ4ـ5ـ اعضاء گروههای حل مسئله هر سازمان هر روز از ساعت 2 لغایت 10 تا 12 شب باتفاق مشاور سازمان ملی بهره وری در محل فرآیند مورد بررسی (گمبا) حضور و مشارکت داشته و نسبت به اجرای عملی موضوعات فراگرفته در دوره آموزشی اقدام می کنند. 3ـ4ـ5ـ مسئولان هر یک از گروههای حل مسئله (کایزن) در طول دوران آموزشی هر روز صبح هر یک به مدت 7 دقیقه اقدامات عملی بعد از ظهر روز قبل گروه خود را بصورت جدول، نمودار و با آمار و ارقام اطلاع رسانی می کنند. 4ـ4ـ5ـ اساتید و کارشناسان سازمان ملی بهره وری در تمام مدت روزهای آموزش با گروههای کار ذیربط در محل سازمان آنها مشاوره و همکاری می کنند. 5ـ4ـ5ـ اعضاء هر یک از گروههای کایزن با تهیه تابلو بهبود (kayzen board) در محل گمبای سازمان خود کلیه تغییرات حاصله در فرآیند مورد بررسی را بصورت نمودار قبل از اصلاح و بعد از اصلاح و با محاسبه زمان، هزینه و فاصله (پیمایش) نصب و اطلاع رسانی می کنند. 6ـ4ـ5ـ در آخرین روز کارگاه آموزشی به شیوه ای بدیع از شرکت کنندگان در دوره آزمون مکمل برنامه های آموزشی به عمل آمده و بلافاصله پاسخ های صحیح سوالات ارائه می شود تا ابهامات احتمالی موجود بر طرف گردد.7ـ4ـ5ـ در پنجمین روز کارگاه آموزشی، طبق یک برنامه خاص، کلیه شرکت کنندگان در دوره (اعضاء 10 گروه کاری) همراه مشاوران خود به محل های (گمبای) مورد بررسی در 5 سازمان مراجعه نموده و بصورت دیداری از دستاوردهای گروهها بازدید نموده و تبادل نظر می نمایند. 8ـ4ـ5ـ در بعدازظهر روز پنجم و به عنوان آخرین بخش برنامه آموزش و اجراء اعضاء گروههای حل مسئله (کایزن) در یک همایش ویژه گردآمده و دستاوردهای گروه خود را در زمینه شناسائی و حذف موداها، اصلاح فرآیندها، کاهش هزینه، زمان و فاصله و رضایت ارباب رجوع به اطلاع مسئولین و کارشناسان استان و سازمانهای خود می رسانند 5ـ5ـ پس از پایان برگزاری کارگاه آموزشی و اجراء اعضاء گروههای حل مسئله (کایزن) طبق برنامه های پیش بینی شده در طرح ساماندهی چرخه مدیریت بهره وری، نسبت به تشکیل کمیته بهره وری، اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری، تشکیل گروههای جدید کایزن برای سایر فرآیندهای کاری سازمان، تهیه استانداردهای اجرای فرآیندهای جدید، اطلاع رسانی اقدامات و دستاوردها و … اقدام می کنند. 6ـ5ـ کمیته بهره وری هر دستگاه اجرایی که به ریاست مدیرکل آن سازمان و مشارکت اعضاء فعال و مستعد گروههای حل مسئله سازمان تشکیل می شود مدیریت و هدایت موازین و مراحل پیش بینی شده در طرح و تشکیل گروههای کایزن را عهده دار می باشد و سازمان ملی بهره وری به عنوان مشاوره و راهنما خدمات آموزشی و مشاوره ای را به آن ارائه می نماید.

ـ نتایج و دستاوردهااجرای مراحل اولیه طرح در 20 گروه حل مسئله در 10 دستگاه اجرائی استان کرمان نتایج و دستاوردهای بسیار مهمی را به همراه داشته است که برخی از آنها بشرح زیر هستند. 1ـ6ـ اشاعه فرهنگ بهره وری و کیفیت نزد مسئولان و کارشناسان و ضرورت التزام عملی به آنها 2ـ6ـ ارتقاء دانش و مهارت های کارشناسان سازمانها بصورت نظری و عملی و بکارگیری همزمان آنها در اصلاح فرآیندهای کار سازمان متبوع3ـ6ـ تغییر بینش، نگرش و خودباوری در کارشناسان و مسئولان مبنی بر اینکه می توانند محور اصلی ایجاد تغییر و تحول در سازمان خود قرار گیرند. 4ـ6ـ آشنائی کارشناسان ادارات با شیوه های علمی شناسایی مسائل سازمان و حل مسئله بصورت گروهی5ـ6ـ شناسائی موداهای فیزیکی و فرآیندی در محل کار و حذف آنها و از آن طریق صرفه جوئی در فضا، امکانات، زمان و هزینه6ـ6ـ اصلاح فرآیندهای کار و تقلیل و ساده سازی مراحل انجام کار و صرفه جویی قابل توجه در پیمایش، زمان، هزینه انجام از طریق حذف موداهای فرآیندی و استفاده از فکر، تجارب و نظرات کارکنان7ـ6ـ اصلاح فرآیندهای کار و حذف موداهای فیزیکی و فرآیندی باعث تقلیل زمان، هزینه و پیمایش و تحویل کالاها و خدمات به مشتری و ارباب رجوع شده و ضمناً کیفیت کالاها و خدمات را افزایش می دهد. 8ـ6ـ حساس شدن مسئولان سازمان و استان نسبت به موضوع ارتقاء بهره وری و بکارگیری منابع و امکانات و برنامه ریزی برای ایجاد تحول و ارتقاء بهره وری لازم به توضیح است که در صورت توسعه و تعمیم اجرای طرح در طول سال و نسبت به سایر فرآیندهای کاری دستگاههای اجرائی و نیز اجرای سایر اقدامات پیش بینی شده در طرح (مانند اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری، ایجاد وب سایت بهره وری در دستگاههای اجرائی، برنامه ریزی بهبود بهره وری و …) نتایج و دستاوردهای طرح بسیار فراتر از موارد بر شمرده شده در فوق خواهد بود. اینک نمونه هائی از موارد اصلاح فرآیندهای کاری دستگاههای اجرائی و پتانسیل وسیعی که در این زمینه برای بهبود و اصلاح فرایندهای کاری سازمانها وجود دارد به شرح زیر و بصورت 5 مورد و به تفکیک فرآیندهای کار قبل و بعد از اجرای کایزن ارائه می شود. دلایل اصلی موفقیت نسبی این طرح را در دستگاههای اجرائی استان می توان به شرح طبقه بندی و بررسی نمود. الف ـ اکثر رویه ها و فرآیندهای کاری موجود در دستگاههای اجرائی متناسب با نیازها، آگاهیها و توقعات امروز مردم نیست و زمینه اصلاحات در آنها بسیار زیاد است. به عبارت دیگر فضای کار و ساز و کارهای اداری در دستگاههای اجرایی، در غالب موارد، مملو از موداهای فیزیکی و فرآیندی است.ب ـ کارشناسان دستگاههای اجرائی در شناخت فضای کار خود و نارسائیهای حاکم بر آنها بسیار توانمندتر از حد انتظار هستند و در شرایط ایجاد فضای مساعد، انگیزش و خودباوری در اصلاح محیط کار و بخصوص در بهبود رویه ها و فرآیندهای کار بسیار توانا عمل می کنند. ج ـ روش و رویکرد بکار گرفته شده در طرح حاضر، بصورت انتقال دانش به کارکنان، تبدیل دانش به عمل و مهارت و بکارگیری همزمان آن و بلافاصله در فرآیندهای کاری محل واقعه «گمبا» توسط کارشناسان ذیربط نیز نقش قابل توجهی در موفقیت طرح دارد. جالب است خاطر نشان گردد که در اصلاح فرآیندها و ایجاد تغییر در محیط کار، نقش اصلی را خود کارشناسان سازمان عهده دار بوده و مشاوران سازمان ملی بهره وری به عنوان تسهیل گر، آموزش دهنده و مشاور ایفای نقش می نمایند.


5 دسته‌بندی نشده  وری مسئله مدیریت گروههای کل کایزن ریزی دستگاههای اجرای اجرائی آموزشی ـ
قیمت: 100 تومان

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

5

30 (2393)

HYPERLINK “http://vahidsaeedi.blogfa.com/post-3.aspx” رفتارشناسی حیوانات اهلی مقدمه: در طول چندین هزار سال انسان شکارچی و مصرف کننده گوشت می‌باشد. انسان Homoerectus در 400 هزار سال قبل شکار و استفاده از آتش را برای پختن گوشت آغاز ادامه مطلب…

5

30 (2354)

7) بحث با توجه به مصرف رو به رشد فراورده های پروتئینی دریائی در جهان و سمیت بالقوه فلزات سنگین در این ماده مصرفی، بررسی این عوامل به عنوان یک شاخص بهداشتی در دستور کار ادامه مطلب…

5

30 (2252)

کارآفرینی کارخانه ماکارونی مقدمه ماکارونی در حال حاضر به عنوان عنصری پر اهمیت در تامین غذای روزانه مردم دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است . با توجه به این مهم گروهی از پیشگامان آرد ادامه مطلب…

background